Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXV/192/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławic na 2005 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławic na 2005 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławic na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 63 909 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 123 909 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/173/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 126 167 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 12 "a" do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/157/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. "Szczegółowy plan funduszu celowego na 2005 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/173/2005 z dnia 31 maja 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 372 331zł. w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 699 235 zł.

b) wydatkami w kwocie 11 918 147 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 699 235 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

010Rolnictwo i łowiectwo

38 073


01095


Pozostała działalność 

38 0736291

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

28 5556292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9 518


710Działalność usługowa

4 880


71095


Pozostała działalność

4 8800970

Wpływy z różnych dochodów

4 880


801Oświata i wychowanie

20 956


80101


Szkoły podstawowe

20 956Zespół Szkół w Mirosławcu

18 048


0830

Wpływy z usług

7 287
2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

10 761Zespół Szkół w Piecniku

2 908


0830

Wpływy z usług

1 685


0970

Wpływy z różnych dochodów

413


2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 

810


OGÓŁEM

63 909


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

710Działalność usługowa

4 880


71095


Pozostała działalność

4 880


4300

Zakup usług pozostałych

4 880


801Oświata i wychowanie

20 956


80101


Szkoły podstawowe

20 956Zespół Szkół w Mirosławcu

18 048


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 048Zespół Szkół w Piecniku

2 908


4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 908


851Ochrona zdrowia

34 800


85121


Lecznictwo ambulatoryjne

34 800


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34 800


921Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

38 07392109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

38 073


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38 073


926Kultura fizyczna i sport

25 200


92601


Obiekty sportowe

25 200


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 200


OGÓŁEM

123 909


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2005 r.

Wyszczególnieni 

Przychody

Rozchody 

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu GiM, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

430 000


Spłaty rat kredytów, z tego:


884 184

kredytu w BGŻ Wałcz


112 500

kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec


325 800

kredytu w BOŚ Koszalin


445 884

RAZEM

430 000

884 184

Nadwyżka budżetowa


454 184

Zestawienie budżetu na 2005 r.

Dochody budżetu 

12 372 331

Przychody budżetu

430 000

RAZEM

12 802 331Wydatki budżetu 

11 918 147

Rozchody Budżetu 

884 184

RAZEM

12 802 331

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

750Administracja publiczna

221

221

75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

221

221


4210

Zakup materiałów i wyposażenia


221


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

221


801Oświata i wychowanie

67 214

67 214

80101


Szkoły podstawowe

21 024

67 214


Zespół Szkół w Piecniku

21 024

67 214

3020

Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń


3 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników


32 400

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne


2 256

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


5 760

4120

Składki na Fundusz Pracy


8244210

Zakup materiałów i wyposażenia


21 024

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


1 950

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

21 024


80103


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

46 1903020

Wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń

3 0004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 4004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 2564110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 7604120

Składki na Fundusz Pracy

8244440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 950


900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58 732

58 732

90003


Oczyszczanie miast i wsi


19 632

4300

Zakup usług pozostałych


19 632

90095


Pozostała działalność

58 732

39 100

4270

Zakup usług remontowych


35 000

4300

Zakup usług pozostałych


4 1006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

39 100


6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

19 632


OGÓŁEM

126 167

126 167

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/192/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2005 r.

Poz. / §

Treść

Kwota

I

Stan funduszu na początek roku

19 566

1

Środki pieniężne

19 566

2

Należności 


3

Zobowiązania


II

Przychody

23 500


Wpływy z różnych opłat

22 000

069

Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

22 000

092

Pozostałe odsetki

1 500


Odsetki bankowe

1 500

III

Wydatki


1

Wydatki bieżące (własne) w tym:

38 100

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 000

4210

Zakup materiałów

8 000

4300

Zakup usług pozostałych

100

6110

Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

15 000

2

Dotacje celowe


IV

Stan funduszu na koniec roku

4 966

1

Środki pieniężne

4 966

2

Należności 


3

Zobowiązania


Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 63 909 zł. z tego:

1. Zwrot poniesionych całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji (49,98%) na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jabłonowie - 38 073 zł. z tego:

- środki krajowe - 9 518 zł.

- środki pochodzące z UE - 28 555 zł.

2. Dochody uzyskane z niewygasających wydatków na opłacenie "Strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec" w kwocie 4 880 zł.

3. Dochody własne uzyskane przez Zespół Szkół w Mirosławcu do czasu utworzenia rachunku dochodów własnych w kwocie 18 048 zł.

4. Dochody własne uzyskane przez Zespół Szkół w Piecniku do czasu utworzenia rachunku dochodów własnych w kwocie 2 908 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 123 909 zł z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie strategii rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdział 71095, § 4300) w kwocie 4 880 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespół Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101, §4210) w kwocie 18 048 zł.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespól Szkół w Piecniku (rozdział 80101, § 4100) w kwocie 2 908 zł.

4. Modernizację pomieszczeń budynku przychodni dla potrzeb MGOPS (rozdział 85121, § 6050) w kwocie 34 800 zł.

5. Modernizację świetlicy w Próchnowie (w tym remont dachu) ( rozdział 92109, § 6050) w kwocie 38 073 zł.

6. Budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601, § 6050) w kwocie 25 200 zł.

Przemieszczenie wydatków w kwocie 126 167 zł.

1. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 221 zł. (rozdział 75023, § 4210) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu programu do USC.

2. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 024 zł. (rozdział 80101, § 4210) z przeznaczeniem na wymianę okien w starej części szkoły w Zespole Szkół w Piecniku.

3. Przemieszczenie planu z rozdziału 80101 (nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej) na rozdział 80103 w kwocie 46 190 zł.

4. Zmniejszenie wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 19 632 zł. (rozdział 90003, § 4300) z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym.

5. Zmniejszenie wydatków na remont chodnika ul. Nowa o kwotę 35 000 zł. (rozdział 90095, § 4270) z przeznaczeniem na modernizację chodnika ul. Nowa.

6. Zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 4 100 zł. (rozdział 90095, § 4300) z przeznaczeniem na opłacenie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.

1. Zmniejszenie limitu wydatków na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o kwotę 8 165 zł. Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej (rozdział 60016) wynosić będzie 480 242 zł.

2. Zwiększenie limitu wydatków na wykonanie chodnika i drogi przy ul. parkowej o kwotę 8 165 zł. Łączny nakład (po korekcie) na wykonanie chodnika i drogi ul. parkowa (rozdział 60016) wynosić będzie 33 165 zł.

3. Zwiększenie limitu wydatków na zakup programu do USC (rozdział 75023) o kwotę 221 zł. Łączny limit wydatków na zakup programu do USC wynosić będzie 3 721 zł.

4. Zwiększenie limitu wydatków o wymianę okien w starej części szkoły (Zespół Szkół w Piecniku) (rozdział 80101) o kwotę 21 024 zł.

5. Modernizację pomieszczeń budynku przychodni dla potrzeb MGOPS (rozdział 85121) w kwocie 34 800 zł.

6. Zwiększenie limitu wydatków na modernizację chodnika ul. Nowa (rozdział 90095) o kwotę 35 000 zł.

7. Zwiększenie limitu wydatków na opłacenie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków (rozdział 90095) o kwotę 4 100 zł.

8. Zwiększenie limitu wydatków na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górnym (rozdział 90095) o kwotę 19 632 zł.

9. Zwiększenie limitu wydatków na remont świetlicy w Próchnowie (w tym remont dachu) ( rozdział 92109) o kwotę 38 073 zł.

10. Budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601) w kwocie 25 200 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych 178 050 zł. tj. do kwoty 1 143 957 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij