Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXV/185/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXV/185/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.)

§ 1. uchwala się zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1 nosi nazwę "Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie".

§ 3. Zasady udzielania stypendiów szczegółowo określa "Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wysokość kwoty na stypendia zostanie każdorazowo określona w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na kolejny rok kalendarzowy.

§ 5. Wykonane uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/185/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce

§ 1. 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec może przyznać uczniowi stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce.

2. Wnioski o przyznanie stypendium kwalifikowane są przez Komisję Stypendialną każdorazowo powoływaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ostateczną decyzję o przyznanie stypendiów Burmistrz podejmuje w formie zarządzenia.

4. Stypendium ma charakter uznaniowy.

5. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Gminy iMiasta w Mirosławcu.

6. Stypendia przyznawane na podstawie niniejszych zasad nie stanowią formy pomocy społecznej.

7. Rada Miejska w Mirosławcu co roku w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec będzie przeznaczała środki finansowe na wypłatę stypendiów dla uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie.

Postanowienia szczegółowe

§ 2. 

1. Stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej pięć niżej wymienionych kryteriów:

- jest uczniem uczęszczającym do klas gimnazjalnych w Zespole Szkół w Mirosławcu oraz w Zespole Szkół w Piecniku,

- ukończył pierwszy rok nauki,

- osiągnął w kwalifikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0

- podejmuje działania (naukowe, społeczno-kulturalne) pogłębiające jego rozwój intelektualny,

- bierze udział w olimpiadzie przedmiotowej co najmniej szczebla wojewódzkiego,

- otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania podczas klasyfikacji rocznej.

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który jest mieszkańcem Gminy Mirosławiec i spełnia co najmniej dwa kryteria:

- jest członkiem kadry Narodowej w swojej dyscyplinie sportu, ale nie zostało mu przyznane stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

- jest finalistą Mistrzostw Polski,

- osiąga wyniki kwalifikacyjne do 5 miejsca w ogólnopolskich rankingach,

- jest uczestnikiem zawodów co najmniej szczebla wojewódzkiego,

- otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania podczas klasyfikacji rocznej.

§ 3. 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne wyniki w nauce może wystąpić:

-  nauczyciel przedmiotu,

-  dyrektor szkoły,

-  wychowawca klasy,

-  rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może wystąpić:

-  nauczyciel wychowania fizycznego,

-  trener klubu sportowego,

-  wychowawca klasy,

-  dyrektor szkoły,

-  rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

§ 4. Termin składania wniosku stypendialnego na kolejny rok upływa dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 5. 

1. O liczbie stypendiów i ich wysokości decyduje wysokość posiadanych środków przeznaczonych na ten cel oraz osiągnięcia ucznia.

2. Stypendia są przyznawane na okres od września do czerwca nie dłużej jednak niż na okres pobierania nauki przez ucznia, któremu przyznano stypendium.

3. Stypendium będzie wypłacane w ratach miesięcznych proporcjonalnie do kwoty przyznanej przez Radę Miejską w Mirosławcu co rocznie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. 

1. Podmiot uprawniony do złożenia wniosku powinien złożyć go w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające informację w nim zawarte.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 7. 

1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium decydować będzie powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec Komisja Stypendialna, w skład której wchodzić będą 3 osoby.

2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

3. Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Komisja wybiera spośród własnego grona.

4. Członek Komisji, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem.

5. Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

6. Wykaz zakwalifikowanych wniosków podpisuje Przewodniczący komisji i przedkłada go wraz z protokołem Burmistrzowi.

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów Burmistrz podejmuje w formie zarządzenia.

8. Komisja, o której mowa w ust. 1, będzie rozpatrywać wnioski w terminie do 31 stycznia każdego roku.

9. Obsługę pracy komisji zapewni Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 8. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium jeśli:

- podmiot uprawniony do złożenia wniosku nie spełnił wymogów formalnych tj. złożył wniosek na innym druku niż określony w załączniku do niniejszego regulaminu,

- wniosek zostanie wypełniony niekompletnie,

- zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania stypendium tj. uczeń nie spełnia warunków określonych w uchwale.

Przepisy przejściowe

§ 9. W 2005 r. zostaną przyznane wyłącznie stypendia sportowe na podstawie decyzji Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/185/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2005 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIÓW

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE

1. Imię i nazwisko kandydata do stypendium .........................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................................

3. Imię i nazwisko wnioskodawcy ..........................................................................................................

4. Nazwa i adres placówki, której uczniem jest kandydat do stypendium ...............................................

................................................................................................................................................................

5. Dokumentacja osiągnięć kandydata (potwierdzenia udziału w zawodach, turniejach lub innych przedsięwzięciach, opinie nauczycieli itp.) ............................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Program stypendium - zamierzenia sportowe kandydata: ...................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Załączone dokumenty ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Uzasadnienie

........................................................................................

(data)(podpis)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/185/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2005 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO

Proszę o przyznanie stypendium dla .......................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia/studenta wpisać drukowanymi literami)

urodzonego ....................................... PESEL ........................................................................................

zamieszkałego w ........................................ ul. ........................................................... nr .....................

ucznia ..................................................................................................................................................

( pełna nazwa szkoły)

klasy .................

Średnia ocen za I / II* półrocze roku szkolnego 200...... / 200........ ...................................................

Ile razy wnioskujący otrzymał stypendium: ............................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Na potwierdzenie powyższego uzasadnienie dołączam następujące dokumenty:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................

Uczeń otrzymuje / nie otrzymuje * stypendium z innych źródeł.

.......................................................................................

(czytelny podpis osoby składającej wniosek - stopień pokrewieństwa)

UWAGI

* niepotrzebne skreślić

- wnioski należy składać każdorazowo w terminie do 31 grudnia

- wnioski pokreślone, nieczytelnie wypełnione nie będą rozpatrywane


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij