Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Hanki" pod nazwą "Rozbudowa, adaptacja w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem".

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Hanki" pod nazwą "Rozbudowa, adaptacja w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem".

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIV/178/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań dla wsi Hanki" pod nazwą "Rozbudowa, adaptacja w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się "Opis do realizacji zadań dla wsi Hanki" pod nazwą: "Rozbudowa, adaptacja w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Postanawia się zagwarantować środki finansowe w budżecie gminy na lata 2005, 2006, 2007 na dofinansowanie kosztów realizacji projektu w wysokości 180 000zl oraz złożyć wniosek o dofinansowanie do projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006". Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/178/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 maja 2005 r.

PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ

DLA WSI HANKI Gmina Mirosławiec

HANKI

1. Charakterystyka miejscowości i jej zabytków prawnie chronionych

Wieś istniała w XIV wieku i wzmiankowana była w przywileju dla miasta Mirosławca w 1314 r., a następnie w 1337 i 1349 r. Miała wtedy 64 łany. Wieś należała do dóbr zamkowych w Mirosławcu. W 1789 r. liczyła 29 dymów.

Układ wsi - główna droga prowadząca przez wieś przyjęła na siebie rolę osi założenia, od której odchodzą boczne ulice. Zabudowa zlokalizowana przy głównym trakcie.

2. Warunki geograficzne

Sołectwo położone jest w południowo-wschodniej części gminy Mirosławiec (powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie) przy trasie nr 177, w odległości 5 km od Mirosławca. W bliskiej okolicy znajdują się jeziora Hanki, Wuksnik, Nierad, Nierad Mały. Hanki jest sołectwem do którego należy także Kolonia Hanki i miejscowość Nierad.

3. Klimat

Obszar powiatu wałeckiego, wg. ogólnie przyjętych podziałów Polski na regiony klimatyczne, znajduje się w regionie klimatycznym VII - środkowopomorskim.

Obszar gminy Mirosławiec leży na pograniczu pomorskiej i nadnoteckiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. W gminie Mirosławiec przedwiośnie, które trwa około 30-40 dni zaczyna się w okresie od 1 do 21 marca. Wiosna rozpoczyna się między 1 a 11 kwietnia i trwa 60-70 dni. lato rozpoczyna się między 11 czerwca a 1 lipca i trwa 70-90 dni. Jesień pojawia się w okresie od 21 sierpnia do 1 września i trwa 60-70 dni. Okres przejściowy pomiędzy jesienią a zimą przypada w pierwszej dekadzie listopada, jednakże jego długość nie przekracza 1 miesiąca. Zima zaczyna się tu między 1 a 11 grudnia i trwa ok 3 miesiące. Roczny przebieg wartości poszczególnych elementów środowiska przedstawiają zamieszczone niżej zestawienia dla Wałcza. Uogólniając można stwierdzić, że gmina ta znajduje się na przejściu pomiędzy strefą chłodniejszego i wilgotniejszego klimatu charakteryzującego się dla dzielnicy pomorskiej, a strefą suchego i cieplejszego klimatu jakim cechuje się dzielnica środkowa-nadnotecka. Wg. pomiarów stacji meteorologicznej w Pile:

- średnia temperatura roczna waha się tu w granicach 7,1ºC - 8,7 ºC;

- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca lipca waha się w granicach 14,5ºC - 19,3ºC;

- średni temperatura najzimniejszego miesiąca lutego waha się w granicach - 0,5ºC - 0,3ºC;

- łączna ilość dni z przymrozkami wynosi ok 115 dni i występują one najczęściej od trzeciej dekady września do drugiej dekady maja;

- liczba dni mroźnych w roku kształtuje się na poziomie ok 35 dni;

- liczba dni upalnych w roku kształtuje się na poziomie ok 28 dni;

- liczba dni pogodnych wynosi ok 40, a pochmurnych 140;

- wilgotność względna powietrza jest znaczna i wynosi 81%, najniższa w maju 70%a najwyższa w grudniu 90%;

- max opadów przypada na miesiące letnie (ok. 140 - 150 mm) oraz w październiku, a min. na luty i marzec (ok. 65-75 mm);

- średnia suma opadów wynosi na tym obszarze ok. 650 mm(w Mirosławcu 666 mm);

- pokrywa śnieżna zalega tutaj stosunkowo krótko - średnio ok 45 dni i są rejestrowane od listopada do kwietnia;

- pod względem opadów jest to najbogatszy rejon w całej dzielnicy środkowej-nadnoteckiej;

- mgły występują przez cały rok ze szczególnym nasileniem od października do marca; bardzo uciążliwe są tzw. "mgły radiacyjne" - poranne, utrzymujące się w zagłębieniach terenu z płytkim zwierciadłem wód gruntowych lub wodą powierzchniową;

- występują tu stosunkowo często wiatry z kierunku zachodniego; w rozkładzie rocznym wiatry najsilniejsze występują zimą, a najsłabsze latem; występują tu w przewadze wiatry o prędkości 2-5 m/s i 5-10 m/s.

4. Ludność

Przedział wiekowy

Ilość osób Hanki

Ilość osób Kolonia Hanki

do 3 lat

6

3

od 4 - 5 lat

6

2

6 lat

5

0

7 - 13 lat

32

14

14 - 16 lat

15

5

17 - 24 lat

35

18

25 - 34 lat

46

16

35 - 44 lat

37

6

45 - 54 lat

31

13

55 - 65 lat

23

5

66 lat i powyżej 

19

11

Razem

255

93

   

RAZEM

348

Źródło: UGiM Mirosławiec, Ewidencja ludności z dn. 08.03.2005 r.

5. Oświata

Dzieci z terenu sołectwa Hanki uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mirosławcu, a młodzież dojeżdża do szkół ponadgimnazjalnych w Wałczu i Kaliszu Pomorskim.

6. Bezpieczeństwo publiczne

6.1. Policja

Bezpieczeństwa publicznego strzeże 7 policjantów, którzy pracują na Posterunku Policji w Mirosławcu. Podlegają bezpośrednio pod Komendę Powiatową Policji w Wałczu. Sprawami wsi Hanki zajmuje się dzielnicowy.

6.2. Straż Miejska

W gminie bezpieczeństwa publicznego strzeże także Straż Miejska z siedzibą w Mirosławcu w składzie komendanta i strażnika.

6.3. Ochotnicza Straż Pożarna

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z sąsiedniego Bronikowa i Mirosławca oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Większość pożarów to pożary lasów, poszycia leśnego i traw na nieużytkach. Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność osób dorosłych lub podpalenie.

7. Służba zdrowia

Mieszkańcy wsi Hanki korzystają z opieki medycznej w przychodni zdrowia w Mirosławcu, w których pracuje dwóch lekarzy rodzinnych, stomatolog. Dodatkowo raz w tygodniu można skorzystać z porad lekarzy specjalistów takich jak okulista, ginekolog, chirurg. Przychodnie specjalistyczne i szpital znajduje się w mieście powiatowym Wałcz.

8. Hydrologia

8.1 Jeziora

Nazwa jeziora 

Powierzchnia w ha

Objętość wody                  w tyś m³

Głębokość w m

Zlewnia rzeki

max

średnia

Hanki

12

228

3,8

1,9

Płociczna

Wuknik

30,8

677,6

4,5

2,2

Płociczna

Jezioro Hanki zwane również: Sadowo, Sadowo Wielkie, Ceglane, ma kształt nieregularny; położone jest w kierunku wschód - zachód. Akwen ten usytuowany jest wśród lasów. Obrzeża od strony zachodniej, wschodniej i południowej przychodzą w łagodne, zalesione zbocza. Od północy zaś jezioro otacza wysoka skarpa, porośnięta także lasem. Długość linii brzegowej wynosi ok 1,4 km. Dno zbiornika jest słabo urozmaicone, gliniaste. Brzegi dość twarde, dobrze dostępne. Pas trzcin prawie równomiernie otacza całe lustro wody. Woda jest zasobna w roślinność, zarówno zanurzoną jak i wynurzoną. Lustro wody jest miejscami także mocno porośnięte. W południowej części jeziora roślinność podwodna tworzy zwarte łąki.

9. Uwarunkowania rozwoju funkcji gospodarczych

9.1 Właściwości agrochemiczne gleb

Zestawienie gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych, potrzeb wapnowania koniecznych i potrzebnych oraz zawartości bardzo niskiej i niskiej P, K i Mg w %UR.

Wieś

Gleby bardzo kwaśne i kwaśne

Potrzeby wapnowania konieczne i potrzebne

Zwartość bardzo niska i niska

P

K

Mg

Hanki

85

61

26

49

27

9.2. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych

Wieś

Liczba gospodarstw w przedziałach obszarowych (ha)

do 5

10-maj

15-paź

15 - 30

> 30

Ogółem

Hanki

15

3

2

8

6

34

Dane ODR Bonin 1999 r.

Wieś

Liczba gospodarstw w przedziałach obszarowych (ha)

do 5

10-maj

15-paź

15 - 30

> 30

Ogółem

Hanki

14

4

3

7

6

34

Dane: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, referat finansowy 01.01.2005 r.

10. Uwarunkowania dla turystyki i stan turystycznego zagospodarowania miejscowości Hanki

Ze względu na dużą atrakcyjność turystyczną gminy Mirosławiec istnieje zagospodarowanie turystyczne w postaci min. baz noclegowych. W Hankach również istnieje baza noclegowa i jest to Schronisko PTSM, w którym znajduje się 38 miejsc noclegowych, sezonowych w tym 22 w budynkach i 16 namiotowych.

11. Uwarunkowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej

11.1. Zaopatrzenie w wodę

W Hankach woda pobierana jest z 1 studni o głębokości 49 m. Zasoby ujęcia z kat. "B" ustalono na 28,0 m³/h. Ciśnienie w sieci wodociągowej utrzymują 2 hydrofory o pojemności V = 2,0 m³ każdy. Woda nie wymaga uzdatniania.

11.2. Telekomunikacja

Aktualnie na terenie gminy funkcjonują 3centrale telefoniczne automatyczne w tym jedna w Hankach - typu JRSU - ALCATEL, o pojemności 160 NN, zajętość wynosi 98 numerów. Do Mirosławca przez Hanki doprowadzona jest również linia światłowodowa 16-włóknowa z kierunku Człopa - Tuczno - Marcinkowice.

12. Komunikacja

Powiązania zewnętrzne gminy

Połączenia w skali regionalnej umożliwia droga wojewódzka nr 177 z Wielenia przez Mirosławiec do Czaplinka o stosunkowo niedużym natężeniu ruchu, wynoszącym od 800 do 850 pojazdów na dobę. Drogę należy klasyfikować jako klasę G i projektować zgodnie z przepisami szczególnymi.

12.1. Powiązania wewnętrzne gminy

Droga powiatowa Hanki - Jadwiżyn nr 29103 (kl. L)

Droga gmina Hanki - Setnica

Droga gminno-leśna Hanki - Nieradź

12.2. Komunikacja autobusowa

Obsługę pasażerską Hanek realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wałcz.

13. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego

13.1. Kierunki działań dla ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz wykorzystania surowców mineralnych

Powierzchnia ziemi, a w szczególności gleby stanowią pomost pomiędzy przyrodą nieożywioną i ożywioną, dlatego ochrona i zagospodarowanie tych elementów środowiska przyrodniczego stanowi ważne zagadnienie. Aktualnie w Hankach prowadzona jest eksploatacja kredy jeziornej, na którą uzyskano koncesję. Jest to koncesja nr 1/96 na okres do 31.03.2001 r. na wydobywanie kredy jeziornej, gytii wapiennej i torfu ze złoża Hanki - Setnica - Mirosławiec przez osobę fizyczną. Utworzony w jej ramach obszar górniczy o nazwie "Hanki" obejmuje działki gruntu rolnego w miejscowości Setnica o nr 6; 6/1; 1/2; 11; 14/1 i 13/1 o łącznej powierzchni 24,2017 ha oraz działki gruntu rolnego w miejscowości Mirosławiec oznaczone numerami 44/1 i 45/2 o łącznej powierzchni 31,6797 ha.

14. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

14.1. Zaopatrzenie w gaz

Zgodnie z "Koncepcją programową gazyfikacji gminy Mirosławiec" opracowaną w 1996 r. miejscowości objęte programem będą zasilane w gaz ziemny zaazotowany z podziałem na 2 rejony. Hanki zostały zaliczone do 1 rejonu obejmującego poza tym Łowicz Wałecki, Kolonię Hanki, Bronikowo, Jadwiżyn i Próchnowo.

14.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych

Gospodarkę ściekową na terenie gminy (w tym w Hankach) przewiduje się rozwiązać rozpatrując 2 warianty:

- system grawitacyjno-pompowy z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do jednej centralnej oczyszczalni w Mirosławcu i budując kanały grawitacyjne o łącznej długości ok. 16 km, przepompownię ścieków p - 9 w Hankach i rurociągów tłocznych o łącznej długość ok. 30,1 km;

- lokalne układy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków, obsługujące zlewnie grawitacyjne w poszczególnych miejscowościach; tu przewiduje się budowę wiejskich oczyszczalni ścieków min. w Bronikowie, z podłączeniem Kolonii i wsi Hanki.

15. Obiekty i tereny objęte ochroną

15.1. Wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Obiekty w rejestrze zabytków

1. Cmentarz ewangelicki obecnie katolicki przykościelny o pow. 0,33 ha, A - 695, założony w połowieXIX w. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu w centrum wsi, otoczony rzędem lip. Na jego terenie znajduje się nagrobek poświęcony żołnierzom poległym w I wojnie światowej, aktualnie z nową inskrypcją upamiętniającą żołnierzy polskich poległych w walkach o Hanki. Na terenie cmentarza wybudowano w latach 80-tych XX w. nowy kościół.

Spis obiektów prawnie chronionych / wpisanych do rejestru zabytków

Cmentarz przykościelny ewangelicki poł. XIX w. nr rej. A - 675 z 1990 r.

Spis obiektów objętych ochroną konserwatorską

2. Szkoła, mur; 1ata 20-30-te XXw.

3. Dom nr 2, mur, 1920 r.

4. Dom nr 6/7, mur, lata 20-30-te XX w.

5. Dom nr 7, mur, ok. 1930.

6. Dom d. plebania nr 20, mur; szach, I poł. XIX w.; obecnie zrujnowany.

7. Dom nr 22, mur; sch. XIX/XX w.

8. Dom nr 24, mur; pocz. XX w.

9. Dom nr 31; mur, I ćw. XX w.

10. Dom nr 36; mur, I poł. XIX w.

11. Zagroda nr 42:

a)  dom; mur, IV ćw. XIX w.

b)  obora; mur, 1927 r.

12. Dom nr 45, mur, k. XIX w.

13. Dom nr 46, mur, k. XIX w.

14. Dom nr 52,m mur, pocz. XX w.

15. Zagroda nr 59:

a)  dom, mur, lata 20-te XX w.

b)  obora, mur, I ćw. XX w.

16. Dom nr 66, mur, k. XIX w.

17. Dom nr 67, mur, pocz. XX w.

18. Budynek sklepu GS, lata 30-te XX w.

19. Gorzelnia, I ćw. XX w.

16. Uproszczona analiza SWOT

Mocne strony 

Słabe strony 

1. Położenie przy drodze wojewódzkiej nr 177

1. Zły stan techniczny drogi, brak odwadniania drogi nr 177, brak chodników

2. Bliska odległość od siedziby Gminy - ok.. 5 km.

2. Brak infrastruktury technicznej: kanalizacja, gaz

3. Położenie na skraju obszaru chronionego krajobrazu, bliskość 5 jezior.

3. Słabe gleby

4. Duża aktywność mieszkańców

4. Brak bazy gastronomicznej 

5. Przebieg światłowodu

5. Niski stan zasobności gospodarstw domowych

6. Funkcjonowanie schroniska młodzieżowego PTSM

6. Brak taniego dostępu do internetu np.. Neostrady

7. Cała część sołectwa zwodociągowana

7. Brak szkoły - konieczność dowożenia dzieci, brak możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych

8. Koła łowieckie "Brzozówka", "Kaczor", "Rogacz"

8. Duże bezrobocie

9. Aktywna i otwarta społeczność lokalna

9. Brak miejsc pracy, nieczynna mleczarnia, gorzelnia

10. Pomoc Gminy Mirosławiec w przedsięwzięcia sołectwa

10. Wysokie odszkodowania, niszczenie upraw przez zwierzynę leśną.

Szanse

Zagrożenia

1. Pozyskiwanie inwestorów i kapitału

1. Rosnące bezzrobocie, degradacja społeczeństwa

2. Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i kursy

2. Migracja młodzieży do dużych miast

3. Sprzyjająca polityka regionalna w tym dla rozwoju obszarów wiejskich

3. Rosnąca przestępczość i patologie społeczne

4. Tworzenie nowych miejsc pracy

4.Likwidacja zakładów pracy

5. Rozbudowa budownictwa mieszkaniowego

5. Brak środków finansowych

6. Niskie koszty gruntu

6. Wysokie kredyty i odsetki, opłaty ZUS, podatki

7. Napływ ludności z innych miejscowości

7. Starzenie się społeczeństwa wiejskiego

8. Zwiększenie dostępności do kapitału i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej


17. Wizja rozwoju wsi

PRIORYTET I - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cele:

1) adaptacja i rozbudowa byłej zlewni mleka na świetlice wiejską;

2) urządzenie świetlicy internetowej;

3) urządzenie placu zabaw dla dzieci;

4) wspieranie imprez kulturalnych.

PRIORYTET II - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno - usługowej, kulturalnej i turystycznej

Cele:

1) działania na rzecz kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby turystyczne - agroturystyka wsi;

2) skuteczna promocja walorów rekreacyjno - wypoczynkowych wsi Hanki;

3) budowa obiektów sportowych (budowa boisk do gier zespołowych z zapleczem)

PRIORYTET III - Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cele:

1) budowa i modernizacja chodników, jezdni, placów, parkingów;

2) budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Osiedle Hanki z miejscowością Hanki oraz z miejscowością Mirosławiec;

3) utwardzenie dróg dojazdowych głównych śródpolnych, przebudowa przepustów.

PRIORYTET IV - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi

Cele:

1) stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym.

18. Program rozwoju wsi

PRIORYTET I - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych

Cel 1: Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi:

Projekty:

1.1. Adaptacja i rozbudowa byłej zlewni mleka na świetlice wiejską.

1.2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

1.3. Organizacja placu zabaw dla dzieci.

1.4. Urządzenie kawiarenki internetowej.

Cel 2: Krzewienie kultury

1.5. Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury.

1.6. Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych dla mieszkańców.

Cel 3: Mała architektura i obszary zieleni

1.7. Zagospodarowanie terenu wokół planowanej adaptowanej rozbudowanej świetlicy wiejskiej, kościoła, przystanku autobusowego.

1.8. Zagospodarowanie obiektu cmentarza komunalnego.

PRIORYTET II - Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno-usługowej, kulturalnej i turystycznej

Cel 1: Rozszerzenie działalności rekreacyjno-sportowej:

2.1. Budowa boisk do gier zespołowych.

2.2. Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych i rowerowych oraz tras konnych.

P RIORYTET III - Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Cel 1: Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej:

3.1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

3.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych i rowerowych.

3.3. Budowa chodników, placów, dróg, parkingów.

3.4. Niwelacja i utwardzenie dróg dojazdowych śródpolnych oraz łączących miejscowości Setnica, Sadowo, Nieradź.

PRIORYTET IV - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi:

Cel 1: Rozwój malej przedsiębiorczości:

4.1. Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwie wiejskim.

4.2. Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wiejskich).

19. Opis projektu realizacyjnego

PRIORYTET I - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej:

Cel 1: Wyodrębnienie i zagospodarowanie wsi:

Projekt:

Adaptacja i rozbudowa budynku byłej zlewni mleka na świetlice wiejską. Celem projektu jest stworzenie centrum rozrywki tj. miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców wsi. Przedmiotem projektu jest adaptacja, rozbudowa byłego budynku zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Hanki.

Zakres prac polegać będzie:

1) istniejący obiekt:

- docieplenie ścian i stropów;

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ;

- wymiana instalacji elektrycznej z zasileniem;

- wymiana instalacji wodnej z zasileniem;

- pokrycie dachowe;

- elewacja;

2) rozbudowa:

- powiększenie sali wiejskiej;

- budowa pomieszczeń;

- kotłowni;

- składu opału;

- magazynu szt. 2;

- komunikacji;

- pomieszczenia socjalnego;

- kuchni podręcznej;

- hol;

- wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt i urządzenia.

Powierzchnia przewidziana w projekcie:

- sala 162 m²,

- pomieszczenia pomocnicze - 93,87 m².

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci w obrębie świetlicy wiejskiej.

Szacunkowy koszt zadania w chwili obecnej jest nie do określenia z uwagi na brak do dnia dzisiejszego dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich. Według umowy komplet dokumentacji od projektanta otrzymamy do dnia 30 czerwca 2005 r.

Odbiorcami projektu będzie społeczność lokalna, a w szczególności dzieci i młodzież, bezrobotni korzystający ze świetlicy wiejskiej i kawiarenki internetowej w poszukiwaniu ofert pracy.

W rozbudowanym obiekcie mieszkańcy sołectwa zadeklarowali chęć urządzenia wielu ciekawych spotkań i imprez kulturalnych tj.

- organizowanie przedstawień teatralnych, spotkań z ciekawymi ludźmi, występy artystyczne młodzieży szkolnej;

- organizowanie zabaw tanecznych i dyskotekowych;

- organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, hobbystycznych;

- wystawy rolnicze i wyroby domowe, kulinarne;

- możliwość organizowania imprez rodzinnych;

- spotkania wiejskie;

- spotkania z młodzieżą z innych miejscowości;

- kursy i szkolenia pomagające zdobyć kwalifikacje (mała gastronomia, wikliniarstwo, komputerowe itp.)

20. Harmonogram realizacji projektu

Nazwa zadania

Zakres zadań
planowanych do
wykonania w ramach
etapu

Planowany termin rozpoczęcia zadania

Planowany
termin
zakończenia
zadania

Koszty projektu

         

Adaptacja i rozbudowa byłej zlewni mleka na świetlice wiejską w Hankach z wyposażeniem świetlicy oraz placem zabaw

Opracowanie dokumentacji technicznej. Część istniejąca:

 Maj - czerwiec 2005                                               Rozpoczęcie budowy - marzec 2005

Wrzesień 2005


 całkowita wymiana pokrycia dachowego

wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi

podłączenie rur spustowych do wpustów - kanalizacja deszczowa

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana instalacji elektrycznej

przebudowa wnętrz

wymiana podłóg

montaż instalacji CO

wykonanie izolacji poziomej i pionowej w istniejącym obiekcie

ocieplenie i wykonanie nowej elewacji

rozbudowa - nowa część zaplecza świetlicy

stan zerowy


część podziemna - stan surowy
stropodach z zadaszeniem

stan wykończeniowy z wstawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

przyłącza

instalacje: elektryczna, wod -kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjna

wykonanie zbiornika bezodpływowego

zakup sprzętu kuchennego (meble+sprzęt AGD)

zakup wyposażenia do Sali głównej (meble, sprzęt RTV, 3 stanowiska komputerowe)

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (budowa placu zabaw, ogrodzenie)

21. Zakres projektów do realizacji

Priorytet

Cel

Projekt

Kolejność wykonania projektu

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej

Wyodrębnienie i zagospodarowanie centrum wsi

Adaptacja i rozbudowa budynku byłej zlewni mleka w celu stworzenia centrum rozrywki tj. miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców wsi

1

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

1Organizacja placu zabaw

1

Urządzanie kawiarenki internetowej

1

Krzewienie kultury

Wspieranie imprez oraz inicjatyw promujących lokalną kulturę i twórców kultury

2

Organizowanie imprez promujących i integracyjnych dla mieszkańców

2

Mała architektura i obszary zieleni

Zagospodarowanie terenów wokół planowanej adaptowanej i rozbudowanej świetlicy wiejskiej, kościoła, przystanku autobusowego

3

Zagospodarowanie obiektu cmentarza komunalnego

4

Podnoszenie atrakcyjności infrastruktury społeczno-usługowej, kulturalnej i turystycznej

Rozszerzenie działalności rekreacyjno-sportowej

Budowa boisk do gier zespołowych

4

Wyznaczenie, realizacja i oznakowanie ścieżek pieszych i rowerowych oraz tras konnych

5

Modernizacja istniejącego systemu komunikacji drogowej

Unowocześnienie infrastruktury komunikacyjnej

Poprawa stanu technicznego nawierzchni i warunków bezpieczeństwa na drogach lokalnych


Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty ciągów pieszych i rowerowych

3

Budowa dróg, chodników, placów, parkingów

3

Niwelacja i utwardzenie dróg dojazdowych
śródpolnych oraz łączących miejscowości:
Setnica, Sadowo, Nieradź

5

       

Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców gminy, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi

Rozwój malej przedsiębiorczości

Wspieranie działalności agroturystycznej w gospodarstwach wiejskich

3

Wspieranie tworzących się lokalnych grup działania oraz grup uczestników (liderów wsi)

5

Uzasadnienie

W dniu 9 maja 2005 r. ogłoszony został przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nabór wniosków w ramach SPO Rolnictwo.

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006". Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" przeznaczony jest dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tyś mieszkańców.

W ramach tego działania można realizować następujące projekty:

- inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i kulturowe;

- odnowa obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacja na cele publiczne;

- modernizacja przestrzeni publicznej we wsi (m.in. place, parki, tereny zielone);

- inwestycje z zakresu infrastruktury publicznej przyczyniającej się di rozwoju funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu.

Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 450 000 zł. dla jednej miejscowości. Warunkiem jest posiadanie w budżecie w 100% środków na realizację zadania. Projekty mogą być realizowane w maksymalnie 3 etapach.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij