Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34

Status uchwały Uchylona

Treść

UCHWAŁA NR XXXIV/177/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian. oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34 zwanego dalej planem miejscowym.

2.  2. Plan miejscowy obejmuje obszar południowej części obrębu Mirosławiec 34 położonego w obszarze wiejskim gminy Mirosławiec określony:

1) od północy - zewnętrzną granicą działki nr 264 stanowiącej pas drogi krajowej nr 10, granicami administracyjnymi miasta Mirosławca i zewnętrzną granicą działki nr 140 stanowiącej drogę gminną;

2) od wschodu - zewnętrznymi granicami działek oznaczonych numerami: 254, 250, 249/5, 252, 405, 410, 409/1, 408/1, 407/8, 407/7, 407/1, 406/1, 407/2, 379, 382/2, 284/2, 384/1, 378, 377/3, 366, 371.

3) od południa - zewnętrznymi granicami działek oznaczonych numerami: 44/2, 44/1, 46, 45/2, 47, 43, 48, 42, 275/3, 278, 272, 271/1, 276, 207/1.

4) od zachodu - zewnętrznymi granicami działek oznaczonych numerami: 268, 8190/4, (190/4L), 8190/3 (190/3L), 285, 267, 255 o łącznej powierzchni ok 550 ha.

3.  3. Obszar objęty planem miejscowym przedstawiony jest na załączonej mapie w skali 1:20000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

4.  4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, obejmujące zakres ustaleń określony z przepisach art. 15 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1,2,3 i 5 ww ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Podjęcie prac planistycznych mających na celu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mirosławiec 34 zostało poprzedzone:

1) wykonaniem analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego,

2) wykonaniem analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirosławiec,

3) przygotowaniem podkładów geodezyjnych dla terenu objętego uchwałą,

4) ustaleniem niezbędnego zakresu prac planistycznych.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że część przewidywanych rozwiązań przestrzennych planu miejscowego nie ma pełnej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirosławiec, co biorąc pod uwagę razem z podjętą już uchwałą w sprawie zmiany studium oraz ze stwierdzoną zasadnością przystąpienia, a także z warunkami określonymi w przepisach art. 14 ust. 5 pozwala na podjęcie niniejszej uchwały, jednak wskazuje na konieczność uprzedniej zmiany studium, a następnie realizacji niniejszej uchwały.

Zgodnie z pozostałymi wymogami zawartymi w przepisach art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowano już materiały geodezyjne oraz określono zakres prac planistycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 3 w związku z przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego, który zmieni przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla całych obszarów przeznaczonych na ten cel w studium.

Wyniki analiz oraz zakres prac załączam do niniejszego uzasadnienia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij