Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/168/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXXII/168/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmian.) uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.  Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.

Formy stypendium szkolnego

§ 3. Stypendium może być udzielone w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

c) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

d) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego co miesięcznie w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział 3.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

a)  I grupa przy dochodach miesięcznych na członka rodziny ucznia do kwoty 100 zł.

b) II grupa przy dochodach miesięcznych na członka rodziny ucznia wyższych niż 101 zł i nieprzekraczających 200 zł.

c) III grupa przy dochodach miesięcznych na członka rodziny ucznia wyższych niż 201 zł i nieprzekraczających 316 zł.

3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

a)  przy I grupie - od 45 do 112 zł.

b)  przy II grupie - od 45 do 79 zł.

c)  przy III grupie - od 45 do 49 zł.

4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego może być uzupełniona o różnicę pomiędzy stypendium w pełnej wysokości, a częścią stypendium wynikającą z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.

§ 5. 

1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1120 zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - kwoty 1008 zł.

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec na formularzach określonych w drodze zarządzenia Burmistrza.

2. Wnioski są rejestrowane w dzienniku podawczym.

§ 7. 

1. Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna.

2. W skład komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie trzech osób.

3. Burmistrz zarządzeniem powołuje komisję w składzie:

a)  po jednym przedstawicielu:

-  Zespołu Szkół w Mirosławcu,

-  Zespołu Szkół w Piecniku,

-  Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu,

b)  po dwóch przedstawicieli:

-  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

4. Do zadań komisji należy:

a)  sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej;

b)  wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych;

c) przedstawianie Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium;

d) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających kryteriów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz kryteriów określonych w niniejszym regulaminie;

e) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu.

5. Burmistrz może zlecać komisji inne zadania niż wymienione w ust. 4.

a)  komisja odbywa posiedzenia z terminach uzgodnionych z Burmistrzem;

b)  z posiedzenia komisja sporządza protokół;

c)  obsługę biurową komisji zapewnia pracownik Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec ds. oświaty.

§ 8. 

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 3 pkt a) jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 3 pkt b), jest udzielane poprzez
dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników
wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt c) jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt d) jest wypłacane do 25 dnia roboczego miesiąca za który przysługuje, w formie gotówkowej, w Banku Spółdzielczym w Mirosławcu:

a) przekazanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy;

b) rozliczenie się z otrzymanego stypendium o charakterze edukacyjnym i pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów następuje po przedstawieniu rachunków dokumentujących poniesione wydatki.

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę i Miasto Mirosławiec w trybie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

a)  klęska żywiołowa (pożar, zalanie wodą)

b)  długotrwała choroba bądź śmierć członka najbliższej rodziny

c)  drastyczne pogorszenie się warunków bytowych rodziny, spowodowane utratą pracy.

§ 11. 

1. Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 12. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym (Dz.U. z 2004r. nr 281 poz. 2781) ustawodawca wprowadził do ustawy o systemie oświaty Rozdział 8a "Pomoc materialna dla uczniów".

Zgodnie z art. 90 f w/w/ ustawy Rada Miejska w Mirosławcu uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 w/w/ ustawy;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij