Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/167/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXII/167/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz 84 ze zmian.) a także Rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r. str. 33 i n.) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz.Urz. UE L 63 z 28.02.2004 r.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji, zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 3 lat nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące w posiadaniu podatników na zasadach i warunkach określonych w programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu nowych inwestycji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Program obejmuje swym działaniem przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.44.17.03.3 i ma zastosowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Oświadczenie, o którym mowa w programie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/167/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANJE PRZEDSIĘBIORCOM W GMINIE IMIEŚCIE MIROSŁAWIEC

I. Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu nowych inwestycji.

II. Podstawa prawna:

§ 1. Uchwała nr XXXII/167/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 3 marca 2005 r.

III. Przeznaczenie pomocy:

§ 2. Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona będzie na wspieranie nowych inwestycji na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Przez nowe inwestycje należy rozumieć inwestycje związaną z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem z przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego.

IV. Forma pomocy:

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

V. Warunki dopuszczalności:

§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy poniosą nakłady na inwestycję związaną z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego w wysokości:

1)  nie mniejszej niż 10 tyś EURO do 25 tyś EURO - 1 rok

2)  powyżej 25 tyś EURO do 60 tyś EURO - 2 lata

3)  powyżej 60 tyś EURO - 3 lata

2. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%. Przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

3. Warunkiem uzyskania pomocy w oparciu o niniejszy program jest prowadzenie działalności związanej z daną inwestycją przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

4. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Maksymalna intensywność pomocy jest dodatkowo powiększona o 15 punktów procentowych brutto.

5. Aby skorzystać ze zwolnieni, o którym mowa w § 1 uchwały wprowadzającej niniejszy program, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi:

1) oświadczenia o przystąpieniu do niniejszej pomocy, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/167/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. a organ podatkowy ma obowiązek wydać poświadczenie korzystania z ulgi (przystąpienia do programu);

2) udokumentowanej informacji o wielkości nakładów inwestycyjnych;

3) informacji o wielkości pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy;

4) informacji o wielkości pomocy publicznej uzyskanej we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, przeznaczonej na realizację nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, objętą niniejszym programem pomocowym.

6. Pomoc w ramach programu będzie udzielana pod warunkiem, że wartość pomocy brutto nie przekroczy 15 mln euro lub łączna kwota kosztów kwalifikowanych całego projektu inwestycyjnego nie przekroczy 25 mln euro.

7. W przypadku korzystania z pomocy z tytułu nowych inwestycji, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej w gminie i mieście Mirosławiec.

8. W przypadku rozbudowy lub inwestycji polegającej na zakupie przedsiębiorstwa, zwolnione z podatku od nieruchomości są tylko grunty, budynki, budowle lub ich części zajmowane na cele działalności gospodarczej, powstałe w wyniku lub związane z tą inwestycją.

9. Podatnik, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia, nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia roku obowiązywania ulgi udokumentowanej informacji o poniesionych nakładach inwestycyjnych (wraz z rachunkami).

10. Podatnicy, o których mowa w ust. 8 dotyczącym warunków dopuszczalności zobowiązani są do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.

11. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona ponownie.

VI. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w programie:

§ 5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się:

1. Poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy wydatki na:

1)  nabycie gruntów;

2) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym:

- maszyny i urządzenia,

- narzędzia, przyrządy i aparatura,

- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- infrastruktura techniczna.

3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, przy czym wartości niematerialne i prawne powinny być:

a) wykorzystywane włącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,

b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,

c) ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz własnością przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 5 lat.

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa, w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, wartość tej pomocy podlega sumowaniu z pomocą na nową inwestycję.

4. Jeżeli przedsiębiorca korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy na nowa inwestycję oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa w § 4 ust. 4 oraz wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników obejmujących koszty wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, powiększone o obowiązkowe składniki na ubezpieczenie społeczne.

5. Maksymalna wielkość pomocy może być obliczana jako iloczyn intensywności pomocy określonej w § 4 ust. 4 oraz dwuletnich kosztów zatrudnienia jeżeli:

1)  nowe miejsca pracy zostaną utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji,

2) nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średni za okres ostatnich dwunastu miesięcy,

3) utworzone nowe miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat.

VII. Warunki dopuszczalności pomocy eksportowej, operacyjnej lub udzielanej przedsiębiorcom z sektorów uznane za wrażliwe:

§ 6. Program nie przewiduje:

1. Pomocy eksportowej, operacyjnej ani pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe tj. w sektorze:

1)  motoryzacyjnym,

2)  budownictwa okrętowego,

3)  górnictwa węgla,

4)  hutnictwa żelaza i stali,

5)  włókien syntetycznych,

6)  żeglugi morskiej.

2. Pomocy w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu punktów wymienionych w załączniku 1 do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

3. Pomocy warunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

VIII. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu:

§ 7. Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec. Kwota zmniejszonych dochodów zależna będzie od liczby przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu. Rocznie może to wynieść ok. 100 000 zł.

IX. Czas trwania programu:

§ 8. Program obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały nr XXXII/167/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

X. Beneficjenci pomocy:

§ 9. Program ma zastosowanie jedynie do małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowanie art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz.WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 (Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004), którzy, po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie gminy i miasta Mirosławiec nowe inwestycje polegające na utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiębiorstwa, jak również rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego.

XI. Organ udzielający pomocy:

§ 10. Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Mirosławcu jako organ stanowiący oraz Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec jako organ podatkowy.

XII. Kumulacja pomocy:

§ 11. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nowe inwestycje i każdą pomocą przeznaczoną na tworzenie nowych miejsc pracy, jeśli są one związane z nową inwestycją objętą pomocą w ramach niniejszego programu i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

XIII. Zakres terytorialny:

§ 12. Program obejmuje swoim działaniem teren gminy i miasta Mirosławiec.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/167/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że.......................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

NIP .......................................................PESEL / REGON ......................................................................

................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w ..................... roku dokonałem nowych inwestycji - w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/167/2005 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji, na kwotę .............. ( słownie: ...............................................), stanowiącej równowartość ........................................................ EURO

......................................................................................

(data)(podpis)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij