Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/166/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXII/166/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U z 002 r. nr 9 poz. 84 ze zmian.) a także rozporządzenia nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r. str. 3 i n) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. W celu wspierania przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 6 miesięcy do 2 lat nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach określonych w programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Program obejmuje swym działaniem przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach działających na terenie gminy i miasta Mirosławiec tj. na obszarze NTS o symbolu 5.32.44.17.03.3 i ma zastosowanie w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Oświadczenie, o którym mowa w programie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/166/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZDSIĘBIORCOM W GMINIE I MIEŚCIE MIROSŁAWIEC

I. Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze środków publicznych z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy.

II. Podstawa prawna:

§ 1. Uchwała nr XXXII/166/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r.

III. Przeznaczenie pomocy:

§ 2. Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona będzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy i miasta Mirosławiec w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem społecznym. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy może być udzielona pod warunkiem, że nastąpi wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Forma pomocy:

§ 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

V. Warunki dopuszczalności pomocy:

§ 4. Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały:

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy na dzień wejścia w życie uchwały wprowadzającej niniejszy program zatrudniają do 10 pracowników na umowę o pracę i utworzą nowe miejsca pracy dla bezrobotnych lub którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę:

1)  co najmniej dla 1 osoby - okres zwolnienia wynosi 6 miesięcy,

2)  co najmniej dla 2 osób - okres zwolnienia wynosi 1 rok,

3)  co najmniej dla 4 osób - okres zwolnienia wynosi 2 lata.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy na dzień wejścia w życie uchwały wprowadzającej niniejszy program zatrudniają powyżej 10 pracowników na umowę o pracę i powiększą stan zatrudnienia:

1)  co najmniej o 10% - okres zwolnienia wynosi 6 miesięcy,

2)  o więcej niż 10% do 15% - okres zwolnienia wynosi 1 rok,

3)  powyżej 15%- okres zwolnienia wynosi 2 lata,

a na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby bezrobotne luz z którymi pracodawca wypowiedział umowę o prace. warunek uważa się za spełniony, jeżeli nowo zatrudnione osoby świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, a osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz sezonowo, liczone są jako ułamki w danym przedsiębiorstwie,

3. Nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres co najmniej 2 lat od dnia ich utworzenia.

4. udział własny w kosztach zatrudnienia wyniesie co najmniej 25%, przy czym przez udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane w związku z otrzymaniem pomocy.

5. W przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę jak w pkt 1 absolwentów kwalifikujących się do
objęcia rządowym programem "Pierwsza prac", do zwolnienia z podatku na 6 miesięcy wystarcza

zatrudnienie jednego absolwenta, do zwolnienia na 1 rok zatrudnienie 2 absolwentów, a do zwolnienia na 2 lata zatrudnienie 3 i więcej absolwentów.

6. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost netto liczny zatrudnionych pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu, poprzedzających nabycie uprawnień do zwolnienia.

7. Aby skorzystać ze zwolnienia , o którym mowa w § 1 uchwały wprowadzającej niniejszy program, przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić osoby zameldowane na stałe w gminie i mieście Mirosławiec.

8. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. W przypadku małych i średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest powiększana o 15 punktów procentowych brutto.

9. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się ponoszone przez przedmiot prowadzący działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników, na które składają się koszty wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

10. W przypadku korzystania z pomocy z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej w gminie i mieście Mirosławiec.

11. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji może być udzielana pod warunkiem, że nowe pracy zostaną utworzone w ciągu 3lat od zakończenia inwestycji oraz wniosek o udzielenie pomocy zostanie złożony przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

12. Aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały wprowadzającej niniejszy program, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia:

1) do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi oświadczenia o przystąpieniu do niniejszej

pomocy, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały XXXII/166/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r.;

2) do dnia 15 stycznia każdego roku udokumentowanej informacji:

a) o stanie średniego zatrudnienia w przedsiębiorstwie w minionym roku wraz z wykazem poniesionych kosztów wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem nowych pracowników; w tym celu należy przedłożyć oryginalne dokumenty potwierdzające zapłatę wymienionych świadczeń;

b) o zatrudnieniu spełniającym wymogi ust. 6.

3) organ podatkowy ma obowiązek wydać poświadczenie korzystania z ulgi (przystąpienia do programu);

4) informacji o wielkości pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy;

5) informacji o wielkości pomocy publicznej uzyskanej we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, przeznaczonej na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, objętych niniejszym programem pomocowym.

W celu skorzystania z pomocy warunki z punktu 1), 2), 4) i 5) muszą być spełnione łącznie.

13. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem, że jej wartość dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia pomocy nie przekroczy 15 mln euro.

14. Podatnik, który przedłożył organowi udzielającemu zwolnienia, nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków określonych niniejszym programem, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki z niego korzystał. Ten sam skutek następuje, jeżeli podatnik korzystający ze zwolnienia nie przedłoży w terminie do 15 stycznia udokumentowanych informacji wymienionych w ust. 12.

15. Podatnicy, o których mowa w ust. 13 dotyczącym warunków dopuszczalności zobowiązani są do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych liczonymi od dnia udzielenia zwolnienia.

16. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami, przedsiębiorcy zobowiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może być udzielona ponownie.

VI. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przewidzianą w programie:

§ 5. Na koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zalicza się:

1. Ponoszone przez przedmiot prowadzący działalność gospodarczą dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników na które składają się:

1)  koszty wynagrodzenia brutto,

2)  obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

2. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją, maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa w § 4 ust. 8 oraz wyższej kwoty kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

1) za nową inwestycję uważa się inwestycję w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, związane z tworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego.

VII. Warunki dopuszczalności pomocy eksportowej, operacyjnej lub udzielanej przedsiębiorcom z sektorów uznanych za wrażliwe:

§ 6. Program nie przewiduje pomocy eksportowej, operacyjnej ani pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe tj. w sektorze motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza stali, włókien syntetycznych, żeglugi morskiej, w sektorze transportu oraz pomocy uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.

VIII. wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu:

§ 7. Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy i miasta Mirosławiec.Kwota zmniejszonych dochodów zależna będzie od liczby przedsiębiorców, którzy przystąpią do programu. Rocznie może to wynieść ok 0 000 zł.

IX. Czas trwania programu:

§ 8. Program obowiązuje od dnia wejścia w życie uchwały nr XXXII/166/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

X. Beneficjenci pomocy:

§ 9. Adresatami pomocy są przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy w liczbie co najmniej jeden lub utworzą nowe miejsce pracy dla co najmniej jednego absolwenta w ramach programu "Pierwsza praca".

XI. Organ udzielający pomocy:

§ 10. Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Mirosławcu jako organ stanowiący oraz Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec jako organ podatkowy.

XII. Kumulacja pomocy:

§ 11. Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy i każdą pomocą przeznaczoną na nowe inwestycje, z którą związane jest tworzenie nowych miejsc pracy objętych pomocą w ramach niniejszego programu i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

XIII. Zakres terytorialny:

§ 12. Program obejmuje swoim działaniem teren gminy i miasta Mirosławiec.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/166/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 marca 2005 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że.......................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

NIP .......................................................PESEL / REGON ......................................................................

................................................................................................................................................................

(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w ..................... roku utworzyłem nowe miejsca pracy - w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/166/2005 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy , w liczbie .............. ( słownie: ...............................................)

......................................................................................

(data)(podpis)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij