W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok.

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie chwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok.

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXV/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 Dz. U. Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230,Dz. U. Nr 106, poz.675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. Nr 149,poz.887 oraz z 2012 r. Dz. U. poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości17.763.063,00zł,zgodnie z załącznikiemnr1,z tego:

1) dochody bieżące 17.553.063,00 zł,

2) dochody majątkowe 210.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości17.097.510,12 zł,zgodnie z załącznikiemnr2,z tego:

1) wydatki bieżące  16.525.510,12 zł,

2) wydatki majątkowe 572.000,00 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości665.552,88 zł,która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł, zgodnie z załącznikiemnr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 123.965,12 zł,

2) celową w wysokości 45.600,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiemnr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiemnr 5

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załączniknr 6) w wysokości 11.600,00 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków 11.600,00 zł

§ 8. 

1. Ustala się dochody w wysokości 110.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 107.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do  kwoty 600.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 665.552,88 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 9,do wysokości kwoty w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiemnr 7,w wysokości704.265,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości2.000,00 zł,zgodnie z załącznikiemnr 8.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe ( załączniknr 9) w wysokości216.000,00 zł,

b) podmiotowe (załączniknr 10) w kwocie  62.885,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcuwww.bip.miroslawiec.ploraz do wglądu w Biurze Rady.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2013 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXv/217/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Zalacznik10.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane