Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXV/228/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 44 ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych Komisji Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/228/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2012 r.

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialny
zaprzygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1) Zapoznanie się z kalkulacją opłat za wodę i za odprowadzanie ścieków.

ZECWiK w Mirosławcu

2.

Luty


1) Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVIII/157/2012 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012- 2016:realizacja remontów mieszkań komunalnych w 2012 roku.
- stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu

2) Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXX/180/2008 z dnia 27 października 2008 w sprawie zasad polityki czynszowej w 2012 roku.


ZECWiK w MirosławcuZECWiK w Mirosławcu

3.

Marzec

1) Informacja na temat ochrony środowiska w Gminie Mirosławiec za 2012 rok.
2) Informacja na temat gospodarki odpadami w Gminie Mirosławiec za 2012 rok.

3) Zarządzanie zielenią gminną.
4) Sprawozdanie Komisji z prac komisji w 2012 r.

Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień

1) Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010
 
   

roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2) Analiza kondycji finansowej spółki ZECWiK w Mirosławcu: rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe spółki.
3) Informacja na temat bieżącego utrzymania dróg w kontekście ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odśnieżanie, sprzątanie, obowiązki w zależności od rodzaju drogi i jej usytuowania- drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne).
Burmistrz Mirosławca5.

Maj

1) Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie miasta i Gminy Mirosławiec.
2) Informacja na temat realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy.
3) Informacja na temat remontów i modernizacji dróg na terenie Gminy Mirosławiec.


Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1) Zapoznanie się :
-ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
-z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
-ze sprawozdaniem finansowym
-z informacją o stanie mienia gminy
-wypracowanie stanowiska komisjiBurmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1) Informacja na temat planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.
2) Wizja lokalna Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

8.

Wrzesień

1) Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 r.
2) Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1)Informcja na temat stanu utrzymania cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec oraz analiza zasad
pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy.
2) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2014 rok.
 
   

3)  Prace nad konstruowaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2014- propozycje Komisji.

Burmistrz Mirosławca

10.

Listopad


1) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 r.

Burmistrz Mirosławca

11.

Grudzień


1) Podsumowanie prac Komisji w 2013 r.

2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/228/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2012 r.

L.p.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialny
za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1)  Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
2) Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, świetlice)

Komendant Powiatowy Policji
Posterunek Policji w Mirosławcu
Straż Miejska w Mirosławcu
Dyrektorzy placówek oświatowych

2.

Luty

1) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

3.

Marzec


1) Informacja na temat działań i wykonanych programów w roku 2012 przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

3) Sprawozdanie Komisji z działalności w 2012 roku.

Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień

1) Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
2) Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015.


MGOPS

5.

Maj

1) Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2012.
2) Informacja na temat współpracy szkół z instytucjami pomocy społecznej.
Burmistrz Mirosławca
   

3) Informacja na temat planowanych arkuszy organizacyjnych w szkołach podległych Gminie Mirosławiec na rok szkolny 2013/2014.


Dyrektorzy placówek oświatowych

6.

Czerwiec


1) Zapoznanie się :
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
- ze sprawozdaniem finansowym
- z informacją o stanie mienia gminy
- wypracowanie stanowiska komisji

Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku.

Powiatowy Urząd Pracy

8.

Wrzesień


1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 r.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1) Informacja na temat działaności organizacji pozarządowych w 2012 roku i I połowie 2013 roku.

Burmistrz Mirosławca

10.

Listopad

1) Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013

2) Informacja na temat realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.

3) Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji "Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013".

6) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 r.


Burmistrz MirosławcaMGOPS

11.

Grudzień

1) Podsumowanie prac Komisji w 2013 r.

   

2) Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 r.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij