Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/212/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym z 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 391 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu;

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

1) prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

a) przeterminowanych leków i chemikaliów,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) zużytych opon,

g) odpadów zielonych,

h) papieru i tektury,

i) szkła białego i kolorowego,

j) tworzywa sztucznego typu PET,

k) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

l) metali.

2) zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych ( zanieczyszczonych).

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku i czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez:

1) usuwanie śniegu i lodu niezwłocznie po ustaniu opadów, przy czym śnieg i lód należy pryzmować poprzez odgarnięcie go w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

2) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, poprzez pryzmowanie w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 4. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem iż:

a) nie zanieczyszcza się środowiska i odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

b) dokonuje się tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem iż:

a) nie zanieczyszcza się środowiska i gromadzi się powstające odpady w urządzeniach do tego przeznaczonych,

b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

c) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 

1. Nieruchomości należy wyposażyć w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.

2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach.

3. Na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.

4. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.

§ 6. 

1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 25 l na jednego mieszkańca,

2) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika,

3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika,

6) dla hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno przewidziane do zajmowania łóżko,

7) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a poza tym okresem - 1 l na każdą działkę,

8) dla targowisk - co najmniej 15 l na każdego handlującego,

9) dla obiektów sportowych i użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego pracownika,

10) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku,

11) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb.

§ 7. 

1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:

1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

2) białym - na szkło białe,

3) niebieskim - z przeznaczeniem na makulaturę,

4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności :

1) nie więcej niż dwie osoby – w rozmiarze 30 l,

2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 60 l,

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 l,

4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – w rozmiarze 120 l,

5) powyżej 9 osób – w rozmiarze 240 l.

2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadających pojemnikom, o których mowa w ust.1.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika.

§ 8. 

1. Pojemniki na odpady należy ustawić na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru, nie powodując jednocześnie uciążliwości dla osób trzecich,

2. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:

1) zapewnienie szczelności pojemników,

2) zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,

3) utrzymywanie pojemników oraz miejsca ustawienia pojemników w czystości.

2. Przedsiębiorcy, którzy na podstawie umowy zawartej z Gminą Mirosławiec wykonują zadania gminne polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenach publicznych, utrzymują pojemniki na odpady w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym przez:

1) utrzymywanie szczelności i zewnętrznej formy pojemnika nadanej przez producenta,

2) zabezpieczenie przed korozją i utrzymywanie estetycznego wyglądu,

3) dezynfekowanie w miarę potrzeb.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietniskowej. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz osób trzecich.

4. Odpady komunalne usuwane są z terenu nieruchomości w dni robocze po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym do odbioru:

- w mieście 1 raz w tygodniu;

- na wsiach 1 raz na 2 tygodnie,

5. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy opróżniać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w mieście i raz w miesiącu na wsiach.

6. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

7. Makulaturę, szkło białe i kolorowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie, metale w odpowiednich pojemnikach lub w workach należy wystawić do odbioru w wyznaczonym przez podmiot uprawniony terminie.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

9. Zużyte baterie należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, zużyte akumulatory należy przekazywać podmiotom uprawnionym do ich zbierania lub recyklingu.

10. Chemikalia oraz przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

11. Usuwanie odpadów budowlanych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.

12. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona w zależności od średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 11. 

1. Magazynowanie odpadów komunalnych na nieruchomości, w tym odpadów zbieranych selektywnie, winno być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska oraz nie naruszający norm sanitarnych.

2. Odpady zebrane selektywnie mogą być dowiezione indywidualnie do utworzonego punktu odbioru przy składowisku odpadów w Mirosławcu.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Gruz powstały na nieruchomości w wyniku prowadzonych prac remontowych lub rozbiórkowych należy dostarczać do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów lub przekazać podmiotowi uprawnionemu na podstawie indywidualnego zlecenia.

§ 13. Odpady zielone i ulegające biodegradacji zaleca się zagospodarować we własnym zakresie na potrzeby własne w kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych.

§ 14. Zagospodarowanie odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach oraz biogazowniach rolniczych należy prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości na terenie nieruchomości na której ma miejsce zagospodarowanie oraz na nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

a) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

b) wpuszczanie psa na skwery i trawniki z zielenią ozdobną do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

c) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlina zwierząt domowych i gospodarskich należy usuwać niezwłocznie poprzez przekazanie jej firmie prowadzącej działalność w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

b) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

c) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 

1. Nakłada się obowiązek wykonania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 19. Traci moc uchwała Nr XLV/243/2006 r z dnia 24 kwietnia 2006 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i w poszczególnych sołectwach Gminy Mirosławiec.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij