Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIV/210/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 - 2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 - 2015

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/210/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ) Rada Miejska w Mirosławcu:

§ 1. Uchwala „ Gminny program wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 – 2015 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/210/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 29 listopada 2012 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE MIROSŁAWIEC
NA LATA 2013 - 2015

Wprowadzenie

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, która najczęściej składa się z rodziców oraz dzieci. Rola rodziny jest bardzo ważna. Przede wszystkim uczy dzieci mądrego i właściwego postępowania, uczy etyki i kultury. Rodzina pomaga, kiedy pojawiają się problemy oraz uczy jak sobie z nimi radzić. Rodzina daje wzór, który członek rodziny później wnosi w życie. Przede wszystkim rodzina kształtuje charakter i osobowość młodego człowieka. To, co młody człowiek wyniesie z domu zostaje jej na całe życie. Jednakże prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają zjawiska patologiczne takie jak uzależnienia, przemoc czy brak umiejętności wychowawczych. Ich oddziaływanie sprawia, że rodzina nie potrafi sprostać obowiązkom wobec dzieci i rozwiązywać problemów życiowych.

Dlatego też podstawowym założeniem „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 – 2015 ” jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną i zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Podejmowane działania koncentrować się będą na całej rodzinie, również w sytuacjach umieszczenia dzieci poza rodzina biologiczną.

Nadrzędną zasadą przy realizacji Programu jest współpraca wszystkich podmiotów świadczących pomoc rodzinie.

Niniejszy dokument jest spójny ze „ Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2007 – 2013 ”, bowiem misją Strategii jest „ wsparcie rodziny, stworzenie warunków do rozwoju osobistego i zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, służące odbudowie więzi społecznych i ludzkich ”. Dokument ten jest także uzupełnieniem celu strategicznego jakim jest „ budowa zintegrowanego systemu pomocy dziecku oraz rodzinie ”.

1. Diagnoza

Diagnoza została oparta o dane Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu, Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu i Posterunku Policji w Mirosławcu.

W 2011 roku ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 317 rodzin ( 985 osób w rodzinie ). W rodzinach tych wychowuje się 343 dzieci.

Tabela 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą w 2011 r.

Rodziny

Liczba rodzin

Z dziećmi do 18 roku życia

163

O liczbie dzieci 1

51

O liczbie dzieci 2

69

O liczbie dzieci 3

26

Wielodzietne ( czworo i więcej dzieci )

17

Niepełne

37

Źródło: dane własne za 2011 r.

Główną przesłanką przyznania rodzinom z dziećmi świadczeń z pomocy społecznej było ubóstwo ( 101 rodzin ), którego powodem było najczęściej bezrobocie. Powody trudnej sytuacji prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Powody trudnej życiowej rodzin z dziećmi w 2011 r.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

bezrobocie

104

466

potrzeba ochrony macierzyństwa

86

384

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych ( w tym rodziny wielodzietne i niepełne )


44


235

niepełnosprawność

29

131

długotrwała choroba

21

82

sieroctwo

6

30

przemoc

1

4

zdarzenie losowe

1

3

Źródło: dane własne

Bardzo istotnym instrumentem wyrównywania szans w rozwoju dzieci jest edukacja przedszkolna. Jest to rodzaj inwestycji, która przynosi wymierne korzyści całemu społeczeństwu. Jest niwelatorem różnic w statusie ekonomiczno – społecznym, służy bowiem wyrównywaniu szans życiowych i zmniejszaniu marginalizacji grup znajdujących się w gorszym położeniu. W naszej gminie funkcjonują dwa przedszkola oraz jeden oddział przedszkolny.

Tabela 3. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Gminie Mirosławiec w 2011 r.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu

126

Przedszkole Nr 137 Jednostki Wojskowej Nr 3299 w Mirosławcu Górnym

46
( w tym 2 dzieci spoza terenu Gminy Mirosławiec )


Odział przedszkolny w ZS w Piecniku

19
( w tym 10 dzieci spoza terenu Gminy Mirosławiec )

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Jeżeli chodzi o edukację szkolną w Gminie Mirosławiec, to realizowana jest ona w dwóch szkołach podstawowych i dwóch szkołach gimnazjalnych.

Tabela 4. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mirosławiec w 2011 r.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

Szkoła Podstawowa w Mirosławcu

351

Szkoła Podstawowa w Piecniku

65

Gimnazjum w Mirosławcu

162

Gimnazjum w Piecniku

47

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli a znajdujące się w trudnej sytuacji objęte są dożywianiem w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.

Formą wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży w naszej gminie są świetlice środowiskowe. W godzinach popołudniowych dzieci mają zapewnione warunki do nauki, zabawy i spędzania czasu wolnego. Świetlice środowiskowe są prowadzone przez Ośrodek Kultury w Mirosławcu. W 2011 roku świetlice obejmowały opieką 164 dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat ( tabela 5 ).

Tabela 5. Dzieci objęte opieką świetlicy środowiskowej w 2011 r.

Wyszczególnienie

Liczba uczestników

Świetlica środowiskowa w Mirosławcu

20

Świetlica środowiskowa w Piecniku

21

Świetlica środowiskowa w Łowiczu Wałeckim

21

Świetlica środowiskowa w Jabłonowie

23

Świetlica środowiskowa w Bronikowie

21

Świetlica środowiskowa w Hankach

23

Świetlica środowiskowa w Mirosławcu Górnym

35

Źródło: sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu w 2011 r.

W sytuacji zagrożenia dobra dziecka sąd opiekuńczy może zarządzić środek zapobiegawczy w formie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W 2011 roku w naszej gminie funkcjonowało 5 rodzin zastępczych ( jedna zawodowa rodzina zastępcza i cztery spokrewnione niezawodowe rodziny zastępcze ), w których przebywało 11 dzieci ( 6 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej i 5 dzieci w spokrewnionych niezawodowych rodzinach zastępczych ). W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 3 dzieci. Spośród rodzin objętych pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2011 roku, 6 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W przypadku pojawiających się w rodzinie dysfunkcji, rodziny mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa. Tabela 6 prezentuje liczbę osób, które w 2011 roku skorzystały z tej formy pomocy.

Tabela 6. Osoby korzystające ze specjalistycznego poradnictwa w 2011 r.

Wyszczególnienie

Liczba osób

Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

41, w tym 10 dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wałczu

181

Źródło : Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu i Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu

2. Odbiorcy Programu:

1) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

2) rodziny zagrożone dysfunkcyjnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

3) przedstawiciele instytucji oraz służb działających w obszarze wspierania rodziny.

3.1. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin na terenie Gminy Mirosławiec:


1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

2) Posterunek Policji w Mirosławcu,

3) Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu,

4) Zespół Szkół w Mirosławcu,

5) Zespół Szkół w Piecniku,

6) Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu,

7) Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu,

8) Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym,

9) Zakłady opieki zdrowotnej w Mirosławcu,

10) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu Koło w Mirosławcu,

11) Parafie,

12) Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu,

13) Ośrodek Kultury w Mirosławcu,

14) Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3.2. Zasoby instytucjonalne działające w obszarze wspierania rodzin poza terenem Gminy Mirosławiec:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,

2) Sąd Rejonowy w Wałczu,

3) Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu.

4. Cele Programu

Cel główny: Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich ról związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci oraz profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny.

Cel szczegółowy 1 . Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

Działanie

Realizatorzy

Systematyczne diagnozowanie i monitoring warunków życia rodzin

MGOPS w Mirosławcu, Zespół
interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Obejmowanie pomocą społeczną rodzin żyjących w trudnych warunkach

MGOPS w Mirosławcu

Zapewnienie dożywiania, stypendiów, podręczników dzieciom i młodzieży tego wymagającym

MGOPS w Mirosławcu, Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu, ZS w Mirosławcu, ZS w Piecniku,

Cel szczegółowy 2. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.

Działanie

Realizatorzy

Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

MGOPS w Mirosławcu

Praca socjalna z rodzinami zagrożonymi ograniczeniem władzy rodzicielskiej w celu przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej

MGOPS w Mirosławcu

Zapewnienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz udzielanie informacji o możliwości uzyskania takiej pomocy

MGOPS w Mirosławcu, Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu, ZS w Mirosławcu, ZS w Piecniku, Ośrodek Kultury w Mirosławcu, Zespół interdyscyplinarny,Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu Koło w Mirosławcu, Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu, Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu, Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym, Parafie, Zakłady opieki zdrowotnej w Mirosławcu, Posterunek Policji w Mirosławcu,

Edukacja służąca wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców

ZS w Mirosławcu, ZS w Piecniku, Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu, Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu,
Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym, MGOPS w Mirosławcu

Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży

ZS w Mirosławcu, ZS w Piecniku, Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu, Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu ,
Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym, Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Współpraca wszystkich służb działających w obszarze wspierania rodziny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu,
Posterunek Policji w Mirosławcu,
Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu,
Zespół Szkół w Mirosławcu,
Zespół Szkół w Piecniku,
Samorządowe Przedszkole „ Słoneczko ” w Mirosławcu, Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu,
Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym,
Zakłady opieki zdrowotnej w Mirosławcu,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wałczu Koło w Mirosławcu,
Parafie,
Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu,
Ośrodek Kultury w Mirosławcu,
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aktywizowanie zawodowe i społeczne rodzin, w których opiekunowie dzieci pozostają bez pracy

MGOPS w Mirosławcu

Organizowanie różnych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ( świetlice środowiskowe, koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne )

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu, Zespół Szkół w Mirosławcu,
Zespół Szkół w Piecniku,
Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, Punkt przedszkolny „ Akademia Malucha ” w Mirosławcu, Przedszkole nr 137 JW nr 3299 w Mirosławcu Górnym, Parafie, Ośrodek Kultury w Mirosławcu

Objęcie opieką dzieci przez placówkę wsparcia dziennego

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Zapewnienie środków na pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu

5. Monitorowanie Programu

Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdania z realizacji Programu Podmioty składają do 31 stycznia każdego roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

6. Sprawozdawczość

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu każdego roku do dnia 31 marca przedłoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu.

7. Finansowanie Programu

Gminny programu wpierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013 – 2015 finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Mirosławiec, dotacji oraz innych źródeł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij