Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIII/203/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie opłaty miejscowej

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXIII/203/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567 ) i art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:

1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 

1. Opłata miejscowa wynosi 2,15 zł za każdy dzień pobytu.

2. Opłatę miejscową :

1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,45 zł za każdy dzień pobytu ,

2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,11 zł za każdy dzień pobytu.

§ 3. 

1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.

2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :

1) osobom fizycznym:

a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź

b) Wioletta i Dariusz Woźniak

c) Alicja i Marian Woźniak

d) Cecylia i Marian Wilk

e) Ryszard Ciepielewski

f) Irena Protić

g) Jolanta Szulc

h) Grażyna Kugiel

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:

a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile

b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławiu Ujskim

c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25 % zainkasowanej i odprowadzonej opłaty.

§ 5. 

1. Inkasenci o których mowa w § 3 pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 102.

2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij