Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytecznosci publicznej będących własnością Gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytecznosci publicznej będących własnością Gminy Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXI/185/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytecznosci publicznej będących własnością Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w ninijeszej uchwale jest mowa o:

1. Gminie - rozumie się przez to Gminę Mirosławiec.

2. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Mirosławca.

2. Obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, sportowe i użytkowe wraz z wyposażeniem, będące własnością Gminy Mirosławiec, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność.

3. Organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń.

4. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych.

5. Imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, kursu, przedstawienia, koncertu, zawodów, zajęć sportowych, treningu, pokazu, zabawy lub widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

6. Administratorze obiektu -rozumie sie przez to jednostkę organizacyjną gminy.

§ 2. 

1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są po uzgodnieniu z administratorem obiektu:

a) mieszkańcom Gminy, Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy,

b) innym osobom prawnym, fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2. Z zastrzeżeniem § 3 korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód jednostki orgnizacyjnej i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój tych obiektów i urządzeń.

3. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o umowę zawartą z administratorem budynku.

§ 3. 

1. Z opłat zwalnia się:

1) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, w ramach zajęć prowadzonych przez daną jednostkę organizacyjną,

2) Ośrodek Kultury w Mirosławcu,

3) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy,

4) wszystkie organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne,

5) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza,

6) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem,

7) kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,

8) jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy,

9) organizatorów zajęć i imprez dla osób niepełnosprawnych,

10) ochotnicze straże pożarne w celach związanych z ochroną przeciwpożarową.

2. Jeśli podmioty wymienione w ust. 1 organizują imprezy odpłatne lub częściowo odpłatne, wówczas są zobowiązane do opłacenia kosztów mediów.

§ 4. Wysokość opłat za odpłatne korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Burmistrz na podstawie uchwały Nr XVI/134 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mirosławca do ustalania wysokosci cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 5. Za bezpieczeństwo i porządek podczas korzystania z obiektu lub urządzenia odpowiada organizator imprezy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij