Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2012- 2016.”

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2012- 2016.”

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/157/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2012- 2016.”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2005r. Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2012- 2016. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/48/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Rozdział 1.

PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY MIROSŁAWIEC
W LATACH 2012-2016

§ 1. Określenie mieszkaniowego zasobu gminy, jego wielkości oraz struktury

1. Mieszkaniowy zasób gminy, objęty wieloletnim programem stanowią lokale będące własnością Gminy usytuowane w budynkach w całości stanowiących jej własność, a także lokale położone w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i innych podmiotów.

2. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Struktura zasobu mieszkaniowego gminy


L.p.


Wyszczególnienie


Stan na dzień 31.12.2011 r.

1.2.3.

a) Liczba budynków stanowiących w całości
własność Gminy
b) Liczba budynków z udziałem własności Gminy

Liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
- w tym lokali socjalnych

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
- w tym powierzchnia użytkowa lokali socjalnych


13
37

159
36

7.194 m2

1.188 m2

3. Prognoza dotycząca wielkości zasobu mieszkalnego na lata 2012 – 2016.

Lokale mieszkalne w zasobie Gminy wynajmowane są na czas nieoznaczony. Około 16,52 % zasobu mieszkaniowego wykorzystana jest jako lokale socjalne. Gmina pozyskuje lokale mieszkalne w wyniku naturalnego ruchu ludności. Coroczne pozyskanie lokali mieszkalnych z ruchu ludności w ramach istniejącego zasobu nie zabezpieczają potrzeb Gminy na realizowanie nałożonych ustawą obowiązków, zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz świadczenia pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich dochodach.

W odniesieniu do lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieograniczony postanawia się kontynuować proces sprzedaży umożliwiający najemcom nabycie zajmowanych przez nich lokali na własność pomniejszając tym samym ponoszone przez Gminę koszty utrzymania tej części zasobu mieszkalnego.

Tabela nr 2. Prognozowana struktura zasobu mieszkaniowego gminy.

L.p

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.
2.
Liczba lokali stanowiących własność gminy.
Liczba lokali mieszkalnych
-w tym lokale socjalne
13
156
36
13
152
36
13
148
36
13
144
36
13
140
36
3.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
-w tym socjalne7194
11886990
11886786
11886582
11886378
1188

§ 2. Ocena stanu technicznego budynków stanowiących w całości własność Gminy.

Ocena stanu technicznego budynków wykonywana jest na podstawie posiadanych protokółów przeglądu technicznego dokonanego w ramach obowiązku ciążącego na zarządcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zróżnicowanie stanu technicznego budynku uzależnione jest od konstrukcji, jakości wbudowanych materiałów, wyposażenia oraz sposobu użytkowania.

Większość budynków stanowiących własności Gminy to budynki wybudowane przed 1939 rokiem. Wyjątek stanowią dwa budynki przy ul. Wolności 16 i 22 wybudowane w latach 1965 -1974 oraz dwa budynki przy ul. Dworcowej 15 i 16 wybudowane w latach 2008 – 2009.

Budynki przedstawiają różnorodny stan wyeksploatowania w znacznym stopniu odbiegający od wymogów i norm obecnie obowiązujących. Budynki obarczone są wadami budowlanymi szczegółowo określonymi w protokółach przeglądu technicznego.

Usuwanie wad wiąże się z ponoszeniem znacznych środków finansowych na remonty i utrzymanie. W latach 2012 – 2016 w miarę posiadanych środków finansowych powinna nastąpić systematyczna poprawa stanu technicznego .

Planowane do rozbiórki budynki na roku 2010 – 2011, których stan techniczny w dalszym ciągu jest zły, z uwagi na trudną sytuację w zasobach mieszkaniowych jak również sprawy społeczne należy przesunąć na lata późniejsze. W powyższych budynkach proponuje się przeprowadzenie prac zabezpieczających celem uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia lokatorów i osób tam przebywających.

Tabela nr 3. Plan rozbiórki na lata 2012 – 2016 .

2012

2013

2014

2015

2016


-


-


-


-

Wolności 7
Wolności 9

Rozdział 2.

PLAN REMONTÓW NA LATA 2012 -2016 ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY MIROSŁAWIEC ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKACH GMINNYCH I W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZNIOWYCH.

§ 3. Analiza potrzeb remontowych i plan remontów zasobu,

Głównym źródłem pozyskania środków finansowych na utrzymanie zarządzania substancją mieszkaniową zasobu gminy i poprawa jej stanu technicznego są przychody z czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz dotacja z budżetu gminy. Ogólny stan techniczny zasobu Gminy ulega systematycznej poprawie w miarę dostosowania stawek czynszu do poziomu odzwierciedlającego rzeczywiste nakłady na utrzymanie budynków.

Zarządca budynków dbając o bezpieczeństwo użytkowników lokali mieszkalnych , kieruje się priorytetem wynikającym z okresowych przeglądów technicznych, ekspertyz oraz protokółów pokontrolnych i nakazów instytucji zewnętrznych ( Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, itp.)

1. Założenie standardów, jakim powinien odpowiadać mieszkaniowy zasób gminy.

1) Standard budynków:

a) instalacja gazowa o potwierdzonej szczelności,

b) sprawna instalacja odgromowa,

c) elementy konstrukcji bez zagrożeń,

d) elewacja bez uszkodzeń,

e) sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

f) malowanie klatek schodowych wraz ze stolarką okienną i drzwiową –

odnowienie co najmniej raz na 10 lat,

g) kompletne i zakonserwowane obróbki blacharskie.

2) Standard lokalu mieszkalnego :

a) sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu źródła ciepła,

b) sprawna wentylacja w kuchni łazience,

c) sprawna instalacja gazowa,

d) sprawna instalacja elektryczna,

e) sprawna instalacja wodno – kanalizacyjna,

f) wyposażenie lokalu w pomieszczenie i urządzenia sanitarne.

2. Plan remontów przedstawia się następująco:

Rok 2012.

1) kontynuacja wymiany pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego ul. Kościuszki 8

w Mirosławcu, (uzależniona od wpłacenia środków finansowych przez współwłaścicieli).

2) wykonanie nowego pokrycia dachowego papowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 3 w Mirosławcu,

3) napraw pokrycia dachowego na budynku przy ul. Dworcowej 15 i 16 w Mirosławcu,

4) wymiana stolarki okiennej,

5) wymiana stolarki drzwiowej,

6) wymiana instalacji elektrycznej,

7) naprawy kominów wg zaleceń kominiarskich.

Rok 2013.

1) wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul.

Akacjowej 1 w Mirosławcu,

2) wymiana pokrycia dachowego ul. Wałecka 9 w Mirosławcu ( uzależnione od wpłacenia przez współwłaściciela kwoty na wymianę dachu do wysokości udziału),

3) wymiana ½ pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 12,

4) wymiana stolarki okiennej ,

5) wymiana stolarki drzwiowej,

6) wykonanie łazienki i wc dla lokalu przy ul. Zamkowej 11/3,

Rok 2014.

1) wymiana pokrycia dachowego ( eternit )budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Toporzyk 5 ),

2) wymiana pokrycia dachowego budynku wielorodzinnego ul. Orla 1 w Mirosławcu w przypadku dofinansowania przez współwłaściciela do wysokości udziału,

3) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 10 w przypadku dofinansowania przez współwłaścicieli do wysokości udziałów,

4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

5) wymiana instalacji elektrycznej,

6) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

7) remont elewacji budynku przy ul. Wolności 12 ( od strony ulicy )

Rok 2015.

1) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego Toporzyk 2 ,

2) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 15 w Mirosławcu,

3) wymiana elewacji ( likwidacja eternitu ) budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 1 i ul.Akacjowej 3 w Mirosławcu,

4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

5) naprawy kominów,

6) likwidacja wędzarni na poddaszu budynku - Toporzyk 5,

7) wymiana instalacji elektrycznej,

Rok 2016 .

1) docieplenie ścian budynku mieszkalnego w miejscowości Jabłonkowo 8,

2) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 5 w Mirosławcu (w przypadku dofinansowania przez współwłaścicieli do wysokości udziałów),

3) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Orlej 6 w Mirosławcu (w przypadku dofinansowania przez współwłaścicieli do wysokości udziałów),

4) wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowa 31 w Mirosławcu (w przypadku dofinansowania przez współwłaścicieli do wysokości udziałów),

5) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

6) remont instalacji elektrycznej.

Analizując potrzeby finansowe na lata 2012 – 2016 w zakresie remontów i podstawowych prac modernizacyjnych wynikające ze stanu technicznego budynków, winny być zabezpieczone środki finansowe w minimum następującej wysokości.

Tabela nr 4. Potrzeby finansowe w zakresie utrzymania zasobu mieszkaniowego

w tys. zł.

L.p

Zakres prac

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Wymiana pokryć dachowych

25

40

65

60

60

2.

Remonty dachów papowych

12

15

15

15

18

3.

Remonty elewacji

0

0

0

70

15

4.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

22

22

20

20

20

5.

Remont instalacji wod-kan

0

5

4

4

4

6.

Remont instalacji elektrycznej

3

6

6

9

9

7.

Roboty zduńskie

5

5

5

5

5

8.

Remonty bieżące

5

10

10

10

10

9.

Przeglądy, ekspertyzy

6

6

6

6

10

10.

Rozbiórki

0

0

0

0

50

RAZEM

78

109

131

199

201

Powyższe planowane kwoty nie są adekwatne do wynikających potrzeb remontowych, kwoty te planuje się jako minimum środków do prawidłowego funkcjonowania zasobu mieszkaniowego.

Z uwagi na brak środków nie planuje się termomodernizacji budynków w powyższym okresie, ponieważ należało założyć kwotę dodatkową o około 200 tyś zł na każdy rok.


Rozdział 3.

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W LATACH
2012 – 2016 STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIROSŁAWIEC

§ 4. Sprzedaż lokali komunalnych.

1. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy jest:

- racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym,

- prywatyzacja zasobu mieszkaniowego,

- pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.

§ 5. Prognozowana sprzedaż lokali mieszkalnych.

1. Analizując w ostatnich latach występujący duży zastój w sprzedaży lokali mieszkalnych należy założyć sprzedaż lokali wg tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Planowana sprzedaż.


Rok


Sprzedaż lokali


Powierzchnia użytkowa lokali w m2

Łączna powierzchnia
w m2lokali sprzedanych(narastająco)

2012

3

120

120

2013

3

130

250

2014

3

130

380

2015

3

140

520

2016

3

130

650

2. Przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych głównie w nieruchomościach, w których doszło do wyodrębnienia lokali i powstały wspólnoty mieszkaniowe.

W nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych gdzie własnością Gminy jest niewielka ilość lokali należy najemcom nie wyrażającym woli wykupu lokalu proponować do zasiedlenia lokal w innym budynku a zwolniony w ten sposób lokal proponować osobom oczekującym , którzy wyrażą chęć kupna po powstaniu stosunku najmu, albo dokonać sprzedaży na wolnym rynku.

Nieruchomości stanowiące w całości własność Gminy z wyłączeniem tych nie

przewidzianych do prywatyzacji przeznaczyć do sprzedaży pod warunkiem , że

nastąpi ona jednocześnie dla wszystkich najemców lokali mieszkalnych.

3. Budynki przeznaczone do rozbiórki przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Budynki przeznaczone do rozbiórki w poszczególnych latach:

Rok

Liczba budynków

Liczba lokali ogółem

Powierzchnia użytkowa m²ogółem

2012

0

0

0

2013

0

0

0

2014

0

0

0

2015

0

0

0

2016

2

3

181

RAZEM

2

3

181

4. Budynki wyłączone ze sprzedaży :

Wyłącza się ze sprzedaży niżej wymienione nieruchomości stanowiące w całości własność Gminy w celu swobodnego gospodarowania lokalami w nich się znajdującymi, a także w celu realizacji rozbiórki na potrzeby urbanistyczne lub ze względu na zły stan techniczny.

1) ul. Sprzymierzonych 34 ( obiekt użyteczności publicznej),

2) ul. Akacjowa 1 ( niezadowalający stan techniczny, budynek adoptowany z hotelu robotniczego) ,

3) ul. Akacjowa 3 ( niezadowalający stan techniczny, budynek adoptowany z hotelu robotniczego)),

4) ul. Dworcowa 15 – budynek socjalny,

5) ul. Dworcowa 16 – budynek socjalny

6) Łowicz Wałecki 34 – budynek socjalny

7) ul. Wolności 7 - budynek przeznaczony do rozbiórki

8) ul. Wolności 9 - budynek przeznaczony do rozbiórki.

Rozdział 4.

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIROSŁAWIEC

§ 6. 

1. W latach 2012 – 2016 nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

2. Zakłada się dalej, że zarządzanie lokalami i budynkami stanowiącymi własność Gminy

będzie sprawowane przez Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mirosławcu na dotychczasowych zasadach, z założeniem poprawy standardów obsługi.

Rozdział 5.

PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W LATACH 2012 – 2016 GMINY MIROSŁAWIEC.

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej .

1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 jest dotacja z budżetu Gminy oraz wpływy z opłat czynszowych.

Tabela nr 7. Przewidywane wpływy z czynszu lokali gminnych oraz dopłaty z budżetu Gminy w latach 2012 -2016. w tys. zł.

L.p.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1
2

3

Czynsze :
a) lokale mieszkalne gminne
w tym socjalne
b) media

Czynsze za lokale użytkowe

Środki z budżetu Gminy


113
12
150

4

352


119
16
157

4

375


124
14
165

4

401


130
14
173

4

471


136
15
182

4

479

Razem:

619

655

694

779

820

Rozdział 6.

PLANOWANAWYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE

MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIROSŁAWIEC.

§ 8. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego.

1. Na koszty utrzymania składają się koszty eksploatacyjne , koszty remontów oraz koszty zarządzania.

Tabela nr 8. Prognozowane wydatki na utrzymanie zasobu w latach 2012 – 2016.

w tys. zł.

L.p.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

1.
2.
3.

Koszty eksploatacji
Koszty remontów
Koszty zarządzania

209
78
332

204
109
342

211
131
352

217
199
363

245
201
374

Razem:

619

655

694

779

820

ROZDZIAŁ 7

OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU RACJONALIZACJĘ
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIROSŁAWIEC

§ 9. Działania w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

1. Dokonanie zamian lokali:

a) z przyczyn ekonomicznych,

b) ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności,

c) w celu wyodrębnienia lokalu socjalnego.

§ 10. Dodatkowe działania dotyczące zaspokajnia potrzeb mieszkaniowych

1. Wynajem lokali mieszkalnych od podmiotów dysponujących mieszkaniami.(WAM)

2. Współpraca z Wałecką Spółdzielnia Mieszkaniową polegająca na zabezpieczeniu przez Gminę lokali socjalnych celem realizacji wyroków sądowych dłużników Spółdzielni, w zamian za możliwość zasiedlenia uwolnionych lokali osobami skierowanymi .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij