Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r.

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/156/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje sięProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2012 r.w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/156/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Mirosławiec w 2012 roku

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Białogardzie;

3) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec Bronisław Kujawa- Hanki 46, 78-650 Mirosławiec;

4) Straży Miejskiej należy przez to rozumieć Straż Miejską w Mirosławcu:

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2012 r.

Rozdział 2.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy

Mirosławiec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej;

9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Rozdział 3.

ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Mirosławiec realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową nr 1/2010 z dnia
15.02.2010 r. o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do

zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej.

2) Wskazane gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich z którym Urząd zawrze umowę na sprawowanie opieki nad zwierzętami.

3) Lekarz weterynarii w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy świadczącym usługi w ramach praktyki prywatnej.

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §3 pkt 2.

Rozdział 4.

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT,
STERYLIZACJA i KASTRACJA

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mirosławiec odbywać się będzie okresowo według potrzeb.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Straż Miejska i Schronisko, które umieszczają odłowione zwierzęta w Schronisku. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §3 pkt 2 Programu.

§ 8. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu będą poddane następującym czynnościom:

1) ocena stanu zdrowia poprzez lekarza weterynarii w Schronisku,

2) szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

3) sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielowi po pokryciu kosztów o których mowa w § 9.

§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na zdrowie lub wiek.

2) miejscowy lekarz weterynarii na zlecenie urzędu.

Rozdział 6.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Straż Miejska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli o oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz na stronie internetowej www.miroslawiec.pl

Rozdział 7.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, szczególnie psów i kotów realizowane jest w Schronisku a także przez miejscowego lekarza weterynarii w Mirosławcu na zlecenie Urzędu.

Rozdział 8.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Edukacja mieszkańców poprzez:

1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;

2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;

3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;

4) Propagowanie adopcji zwierząt;

5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 9.

FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2012 w kwocie 6000 zł ( zawarte w uchwale budżetowej na 2012 r.) z możliwością zwiększenia tych środków w II półroczu 2012 r.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij