Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVI/132/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XVI/132/12

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art 11 ust. 2 i art 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu nadanym uchwałą Nr XLIX/260/2006 z dnia 25 września 2006 r. zmienionym uchwałą Nr XI/65/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, uchwałą Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, uchwałą Nr XXVIII/166/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu i uchwałą Nr LV/327/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1. § 1 a. Misją Ośrodka jest udzielanie wsparcia mieszkańcom Gminy Mirosławiec znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem”;

2) zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ośrodek działa na podstawie:

1) uchwały nr X/48/95 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) w związku z art 41, art. 42 i art 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 26 września 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz.124),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 z późn. zm.),

13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ),

16) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

17) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),

18) niniejszego statutu.”;

3) zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ośrodek wykonuje także inne zadania gminy powierzone przez Radę i Burmistrza w szczególności:

1) realizuje świadczenia rodzinne,

2) realizuje zaliczki alimentacyjne,

3) prowadzi postępowanie w sprawach przyznania dodatków mieszkaniowych,

4) załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w zakresie stwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) prowadzi obsługę administracyjną z zakresu prac społecznie użytecznych,

6) po zapewnieniu środków z budżetu państwa przyznaje doraźną lub okresową pomoc pieniężną kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych,

7) realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,

8) realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej..”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij