Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVI/130/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na „Ośrodek Kultury w Mirosławcu” oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na „Ośrodek Kultury w Mirosławcu” oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVI/130/12

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na „Ośrodek Kultury w Mirosławcu” oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. ) oraz art. 9,13 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 230), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/95/2004 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na „Ośrodek Kultury w Mirosławcu” oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu, nadający statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu.

§ 2. Nadaje się statut Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/130/12 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 lutego 2012 r.

Statut Ośrodka Kultury

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

§ 1. Ośrodek Kultury w Mirosławcu, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Gminę i Miasto Mirosławiec, działającą na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12400, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu

§ 2. 

1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Ośrodek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Organizator.

§ 3. 

1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Określony w ust. 1 teren działania Ośrodka nie stoi na przeszkodzie świadczenia zadań na rzecz osób i instytucji znajdujących się poza tym terenem.

3. Ośrodek prowadzi swoją działalność w obiektach:

1) Ośrodek Kultury w Mirosławcu przy ul. Parkowej 1.

2) Świetlice wiejskie na terenie Gminy Mirosławiec przekazane w administrowanie dla Ośrodka.

4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby według poniższego wzoru:

Ośrodek Kultury w Mirosławcu

ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec

5. W pieczęci nagłówkowej Ośrodek może również używać numer telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON.

Rozdział 2.

Cele i zakres działalności

§ 4. 

1. Celem działalności Ośrodka jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

2. Ośrodek tworzy warunki do realizacji zainteresowań wiedzy o sztuce, dziedzictwie kulturowym, kulturze i historii poprzez organizację działalności wystawienniczej i innych form upowszechniania sztuki.

§ 5. 

1. Do zakresu statutowej działalności Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży – wychowanie przez sztukę,

2) upowszechnianie kultury, folkloru, sztuki i edukacji,

3) prowadzenie, wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków do rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,

4) rozpoznawanie, zaspakajanie i rozbudzanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,

5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi oraz organami władz publicznych,

6) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,

7) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów itp., 8) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego,

9) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,

10) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej min. teatralnej, filmowej, muzycznej, sztuk plastycznych oraz komputerowej,

11) prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,

12) organizacja lokalnych rynków kultury,

13) prowadzenia działalności wystawienniczej oraz wydawniczej,

14) organizacja wydarzeń kulturalnych oraz imprez rozrywkowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec i uczestników turystyki kulturowej oraz turystów,

15) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców w oparciu o historię Mirosławca i regionu,

16) działalność wydawnicza w zakresie dziedzictwa kulturowo-społecznego Gminy i regionu,

17) prowadzenie informacji turystycznej ze szczególnym naciskiem na promocję dziedzictwa kulturowego Gminy i regionu,

18) Ośrodek może podejmować inne zadania dla społecznych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec,

19) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, katalogowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

2. W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział wystawienniczy o nazwie: „Muzeum Walk o Wał Pomorski”.

3. Ośrodek może prowadzić również działalność gospodarczą. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone będą wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Ośrodka.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 6. 

1. Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektor Ośrodka może ustanawiać i powoływać pełnomocników, którzy działają w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanowienia pełnomocników procesowych.

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. 

1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.

2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 9. 

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora.

2. Plan działalności Ośrodka oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Wartość majątku Ośrodka odzwierciedla „Fundusz Ośrodka Kultury”, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka i nabytego mienia, na zasadach określonych ustawą o rachunkowości.

4. Zasady zwiększenia lub zmniejszania wartości „Funduszu Ośrodka” precyzują przepisy ustaw wymienionych w §1.

§ 10. 

1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora

2) dotacji z innych źródeł niż dotacja Organizatora

3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych

4) wpływów ze sprzedaży towarów i usług, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego

5) wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych

6) innych źródeł

2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Organizator.

§ 11. 

1. Ośrodek może prowadzić działalność inną, niż kulturalna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej Ośrodka.

2. Działalność inna, niż statutowa, nie może być finansowana z dotacji Organizatora.

3. Dla działalności innej niż statutowa, prowadzona jest dokumentacja księgowa pozwalająca ustalić przychody, koszty i dochody działalności.

§ 12. 

1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, niezbędne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.

2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, główna księgowa oraz upoważnieni przez dyrektora pełnomocnicy.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 14. 

1. Przekształcenie Ośrodka w inny rodzaj instytucji upowszechniania kultury, jak również jej likwidacji dokonuje Organizator.

2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątkiem po przekształceniu lub zlikwidowaniu Ośrodka.

§ 13. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Mirosławcu w trybie właściwym do jego nadania.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij