Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVI/129/12

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 lutego 2012 r.

Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. ) oraz art. 9,11,13 ust. 1 i 2, 18 i 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 230)w zw. z art. 2, 8, ust. 2 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 230, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 207, poz. 1230.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, zwaną dalej Biblioteką.

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. 

1. 1.Siedziba Biblioteki znajduje się w Mirosławcu przy ul. Parkowej 1, a terenem jej działania objęty jest obszar Gminy i Miasta Mirosławie.

2. Biblioteka powstaje w oparciu o mienie i załogę działającej dotychczasowo Biblioteki w strukturach Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

3. Biblioteka przejmuje składniki mienia nieruchomego i ruchomego dzielonego Ośrodka Kultury w Mirosławcu, określone w § 3 ust. 2 uchwały nr XVI/128/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie  podziału samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

§ 3. Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy i Miasta Mirosławie. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 4. Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/12 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 27 lutego 2012 r.

Statut Biblioteki Publicznej w Mirosławcu

Rozdział 1.

Postanowienia Ogólne

§ 1. 

1. Biblioteka Publiczna w Mirosławcu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12400, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wałczu oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 2. 

1. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina i Miasto Mirosławiec.

2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury realizującą zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury.

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

4. Siedzibą Biblioteki jest Mirosławiec, ul. Parkowa 1, a terenem działania obszar Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. 

1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej wg wzoru poniżej:

Biblioteka Publiczna w Mirosławcu

ul. Parkowa 1

78-650 Mirosławiec

2. W pieczęci nagłówkowej Biblioteka może również używać nr telefonu oraz numer identyfikacji podatkowej i REGON.

3. Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę w pełnym brzmieniu: „Biblioteka Publiczna w Mirosławcu” oraz „Biblioteka Publiczna w Mirosławcu Oddział dla Dzieci i Młodzieży".

Rozdział 2.

Cele i zakres działalności

§ 4. 

1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy i Miasta Mirosławiec oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań statutowych Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,

3) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy i Miasta Mirosławiec,

7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych,

8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy i Miasta Mirosławiec,

9) organizowanie kół zainteresowań, klubów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci imłodzieży oraz zapewnienie im warunków lokalowych, a także wyposażenia technicznego,

10) organizowanie spotkań autorskich, wieczorów literackich, wystaw, promocji nowych publikacji,

11) udział w szkoleniach, kursach i innych spotkaniach służących doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji kadry bibliotecznej.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną.

4. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

5. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i bezpłatny, na zasadach określonych w art. 14 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539).

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor Biblioteki może ustanawiać i powoływać pełnomocników, którzy działają w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności oraz ustanowienia pełnomocników procesowych.

§ 6. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator, w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 8. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora.

§ 9. W ramach Biblioteki działają następujące komórki organizacyjne:

1) wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych,

2) wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci,

3) punkty biblioteczne w świetlicach wiejskich na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 11. 

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność statutową, w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie,

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

3) doskonalenie zawodowe pracowników,

4) wynagrodzenia pracowników,

5) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów, o których mowa w § 13 ust. 2 niniejszego Statutu,

2) dotacji z budżetu państwa,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i przedstawiony do zaopiniowania dla Organizatora. Plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

5. Sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu Organizatorowi.

6. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 12. 

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i przedstawiony do zaopiniowania Organizatorowi.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka może wykonywać także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 13. 

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie udostępniania.

§ 14. 

1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Mirosławcu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może wykonywać zadania również w swoich filiach, oddziałach i punktach bibliotecznych.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 15. 

1. Przekształcenie Biblioteki w inny rodzaj instytucji upowszechniania kultury, jak również jej likwidacji dokonuje Organizator.

2. Organizator podejmuje decyzję w zakresie zagospodarowania majątkiem po przekształceniu lub zlikwidowaniu Biblioteki .

§ 16. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij