Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XV/120/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XV/120/12

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Ewy Dorosz na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu postanawia uznać skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Mirosławcu po zapoznaniu się z skargą złożoną do Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2011 r. przez Panią Ewę Dorosz na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w przedmiocie „celowego pozbawiania dochodów tj. fizyczne i psychiczne znęcanie się” oraz skargą Pani Ewy Dorosz złożonej do Burmistrza Mirosławca w dniu 22 grudnia 2011 r., również na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą wg właściwości przekazano Radzie Miejskiej w dniu 27 grudnia 2011 r., postanowiła rozpatrzyć obie skargi jako jedną skargę, w związku z tym, iż zarzuty w nich zawarte są tożsame i uznać skargą za bezzasadną.

Stan faktyczny: Do Rady Miejskiej wpłynęły dwie skargi Pani Ewy Dorosz na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.. Skarżąca została powiadomiona o przekazaniu skargi przez Burmistrza Mirosławca Radzie Miejskiej. Została również powiadomiona o terminie rozpatrzenia skargi. W ramach postępowania skargowego Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu skierował skargę do zbadania Komisji Polityki Społecznej. O posiedzeniu Komisji powiadomiona została skarżąca pismem z dnia 11.01.2012 r. (znak: RM.1510.2.2011.lC). Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego, informując że sprawa zostanie zbadana na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej. W dniu 16 stycznia 2012 r. Kierownik MGOPS w Mirosławcu Pani Danuta Czerniawska złożyła pisemne (Nr pisma: MGOPS.ADM.031.2.2012) wyjaśnienie dotyczące zarzutów w skardze Pani Ewy Dorosz. Komisja Polityki Społecznej w dniu 26 stycznia 2012 r. na swoim posiedzeniu zapoznała się ze skargę Pani Ewy Dorosz oraz przeanalizowała całą dokumentację. Komisja nie miała możliwości wysłuchania skarżącej z uwag na jej nie przybycie na posiedzenie mimo pisemnego zaproszenia.

Ustalenia: Od kilku lat pracownicy MGOPS w Mirosławcu, a w szczególności pracownicy socjalni zauważyli, że nastąpiły zmiany w zachowaniu Pani Ewy Dorosz. Zaczęła systematycznie występować o udzielenie pomocy, lecz nie wyrażała zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Twierdziła, iż zasiłek przysługuje jej bez przeprowadzania wywiadu. Najczęściej na piśmie zgłaszała „brak żywności i jedzenia w moim domu, brak ogrzewania”. Wnioskowała o przyznanie pomocy na zakup chusteczek do nosa, baterii do gleukometru, o pokrycie kosztów badania na osteoporozę, kosztów wyjazdu na święta Bożego Narodzenia, o wykup recept, o udzielenie pomocy na dojazd do Warszawy i powrót w celu wykonania badania w Centrum Psychiatrii. Na wszelkie zgłaszane wnioski Pani Dorosz otrzymywała pomoc zarówno w formie pieniężnej jak i żywnościowej. Coraz częściej manifestowała wrogość wobec pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji. W celu udzielenia pomocy pracownik socjalny wielokrotnie podejmował próby nawiązania kontaktu z Panią Dorosz, lecz nie był wpuszczany do domu. Nie było więc możliwości ustalenia stanu faktycznego i zweryfikowania zgłaszanych potrzeb. W wyniku w/w ustaleń Komisja skierowała wniosek do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną.

Uzasadnienie prawne: Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uprawniają organy pomocy społecznej do działań określających m.in. rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania. Pani Ewa Dorosz nie została pozbawiona świadczeń, o które wnioskowała do Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) regulujący tryb postępowania administracyjnego oraz określające terminy załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 ust. 3 w/w ustawy wszystkie wnioski Pani Ewy Dorosz rozpatrywane były w ustawowym terminie tj. w terminie jednego miesiąca. W decyzjach zawarte było pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pani Ewa Dorosz nie skorzystała z tego prawa, w związku z tym decyzje stały się prawomocne. W oparciu o przeprowadzone postępowanie ustalono, że wszelkie działania podjęte przez Kierownika MGOPS w Mirosławcu miały na celu wyłącznie dobro Pani Dorosz. Rada Miejska nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu Kierownika i uznała że jej działania mające na celu pomoc skarżącej wynikają z zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym zarzut „celowego pozbawienia mnie dochodów np. w dniu 22.12.2011 r., tj. fizyczne i psychiczne znęcanie się nade mną” jest nieuzasadniony i wobec powyższego Rada Miejska uznaje w/w skargę za bezzasadną.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij