Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok

Status uchwały Uchylona

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 18.595.839,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 18.085.539,60 zł,

2) dochody majątkowe 510.300,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.930.286,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 17.394.286,72 zł,

2) wydatki majątkowe 536.000,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 665.552,88 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 124.094,12 zł,

2) celową w wysokości 47.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( załącznik nr 5) w wysokości 11.215,00 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków 11.215,00 zł

§ 8. 

1. Ustala się dochody w wysokości 113.600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki w wysokości 110.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.  Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600.000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 731.246,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe ( załącznik nr 8) w wysokości 186.000,00 zł,

b) podmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie 65.480,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

uzasadnienie.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zalacznik9.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij