W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR IX/101/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 4458

UCHWAŁA
NR IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 1.105.567,26 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 850.325,26 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 337.817,90 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały V/57/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 marca 2019r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Przyznaje się dotacje celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Dożynki Powiatowo - Gminne 2019" w wysokości 30.000,00 zł.

§ 6. Przyznaje się dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest ogółem w wysokości 53.000,00 zł.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.104.784,29 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.600.881,79 zł,

b) wydatkami w kwocie 32.123.800,88 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.600.881,79 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.019.016,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/101/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 1.135.567,26 zł z tytułu;

- zawartej umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec - Sadowo na działkach nr 192/2 obręb 0032 Sadowo jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski i na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski " - partycypacja w kosztach robót budowlanych (rozdział 60016 § 2700) w kwocie 50.000,00 zł,

- zawartej umowy o dofinansowanie zadania pn. "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016 § 6350) w kwocie 213.418,26 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (rozdziały 70005, 75023, 75212, 75295, 75416, 75616, 90026, 90095, 92601 §§ 0360, 0570, 0640, 0750, 0760, 0910, 0970) ogółem w kwocie 30.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0950, 0960) ogółem w kwocie 6.725,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 30.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP Wałcz w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85219 § 0970) o kwotę 31,00 zł,

- wpływu należności z opłat za usunięcie drzew - środki ochrony środowiska - (rozdział 90095 § 0620) w kwocie 805.393,00 zł,

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 30.000,00 zł z tytułu;

- zawartej umowy z PUP w Wałczu o organizację zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych tylko dla jednej osoby na okres trzech miesięcy. Niższa refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych niż planowana (rozdział 75023 § 0970) o kwotę - 30.000,00 zł,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 1.105.567,26 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 850.325,26 zł z przeznaczeniem na:

- zadnie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - dokumentacja - środki ochrony środowiska - (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 133.824,00 zł,

- realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej relacji Mirosławiec - Sadowo na działkach nr 192/2 obręb 0032 Sadowo jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski i na działce nr 47 obręb Mirosławiec 34, jednostka ewidencyjna Mirosławiec - Obszar Wiejski " - z tytułu zawartej umowy Porozumienia z Nadleśnictwem Mirosławiec na dofinansowanie kosztów robót budowlanych (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 50.000,00 zł.

- zadanie pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) wkład własny w kwocie 138.151,00 zł oraz (rozdział 60016 § 6350) środki z dofinansowania w kwocie 213.418,26 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót i wynosi 489.471,66 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu wykonanych dochodów Samorządowego Przedszkola „Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 6.725,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu związku z realizacją umowy o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (rozdział 85219 §§ 4010, 4110) o kwotę 31,00 zł,

- zakup materiałów i usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi - utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni miejskiej, pasów przydrożnych, pielęgnacja rabat kwiatowych, wykonanie nowych nasadzeń kwiatów sezonowych i krzewów - środki ochrony środowiska - (rozdział 90003 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 32.591,00 zł,

- zakup materiałów usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 §§ 4210, 4270, 4300) ogółem w kwocie 174.585,00 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadania usuwania, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest - środki ochrony środowiska (rozdział 90026 § 6230) ogółem w kwocie 53.000,00 zł,

- zakup usług związanych ze zorganizowaniem warsztatów ekologicznych - środki ochrony środowiska - (rozdział 90095 § 4300) ogółem w kwocie 18.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Dożynki Powiatowo - Gminne 2019" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 30.000,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Zmiany nazw zadań inwestycyjnych

Dokonuje się zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych;

1) z obecnej nazwy zadania „Przebudowa chodnika na ul. Mickiewicza w Mirosławcu",

2) z obecnej nazwy zadania „Przebudowa drogi na ul. Mickiewicza w Mirosławcu"

na zadanie o nowej nazwie "I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa„ - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 sierpnia 2019r. ogółem w kwocie 337.817,90 zł, z tego na;

- zadanie pn. „I etap przebudowy ul. Mickiewicza w Mirosławcu współfinansowany w ramach PRGiPID z dotacji budżetu państwa" na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) uzupełnienie wkładu własnego w kwocie 137.902,40 zł. Wartość zadania uległa zwiększeniu o kwotę 62.635,15 zł, w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót,

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 9.125,00 zł. Wzrost środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót,

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej" - na wykonanie robót i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 56.851,00 zł. Wzrost środków wynika z aktualizacji kosztorysów inwestorskich wykonanych przed wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót,

- zakup usług wywozu odpadów komunalnych z plaży nad jeziorem Kosiakowo, plaży w Łowiczu Wałeckim oraz w miejscowości Drzewoszewo (rozdział 63095 § 4300) w kwocie 5.824,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z wdrożeniem nowych obowiązków jst (rozdział 75095 § 4300) w wysokości 9.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup pozostałych usług (rozdział 80195 § 4300) w wysokości 54.000,00 zł,

- opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej i gazowej przy zadaniu pn. Dzienny Dom „Senior+" (rozdział 85295 § 6050) w kwocie 4.500,00 zł,

- opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej przy zadaniu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" (rozdział 85395 § 6050) w kwocie 1.943,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego w zakresie wynagrodzeń Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska (rozdział 90095 § 4010) o kwotę 15.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług na zimowe utrzymanie chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 18.172,50 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej o przyznanej pomocy finansowej na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" (rozdział 92695 § 4300) w kwocie 500,00 zł,

- zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Mirosławcu Górnym" (rozdział 92695 § 6050) w kwocie 25.000,00 zł. Aktualizacja planu po otrzymaniu od Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019r. w wysokości 18.500,00 zł (przemieszczenie z rozdziału 90095 do rozdziału 92695),

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 255.242,00 zł do kwoty 2.709.342,59 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego