W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR IX/98/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR IX/98/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną wysokość diety przysługującą radnemu, zróżnicowaną w zależności od pełnionej funkcji:

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu - w wysokości 1340,00 zł,

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu - w wysokości 1000,00 zł,

3) dla przewodniczących stałych lub doraźnych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu - w wysokości 900 zł,

4) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu - 800,00 zł.

§ 2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w § 1, przy ustalaniu wysokości diety bierze się pod uwagę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wysokość diety miesięcznej. 

§ 3. 

1. Podstawę wypłaty diet dla radnych stanowią podpisy złożone na liście obecności na sesji Rady i posiedzeniach komisji oraz wykaz diet do wypłaty obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca podpisany odpowiednio przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Diety wypłacane są miesięcznie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez radnego.

§ 4. 

1. Wysokość diet określonych w § 1 ulega zmniejszeniu o 25 % za każdorazową nieobecność radnego w danym miesiącu na sesji Rady oraz na posiedzeniach komisji, których radny jest członkiem.

2. Zmniejszenie diety nie dotyczy radnego delegowanego do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem mandatu.

3. W przypadku gdy w jednym dniu odbywa się sesja Rady i posiedzenie komisji zmniejszenie diety, o którym mowa w ust. 1 naliczane jest tylko za jedno posiedzenie.

§ 5. 

1. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu.

2. Jeżeli radny sprawuje mandat przez niepełny miesiąc kalendarzowy (objęcie mandatu lub jego wygaśnięcie), wówczas dieta podlegająca wypłacie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i odpowiada stosunkowi liczby dni kalendarzowych, przez które radny sprawował mandat do liczby dni kalendarzowych jakie liczy ten miesiąc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz sołtysów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego