W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 3559

UCHWAŁA
NR VIII/91/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 756.146,80 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 756.146,80 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 4.123,71 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 200.290,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 27.928.483,13 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.548.647,89 zł,

b) wydatkami w kwocie 31.202.741,72 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.548.647,89 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/91/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/91/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/91/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/91/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 756.146,80 zł z tytułu;

- niezrealizowanych niewygasających wydatków bieżących ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 2990) w kwocie 50.522,00 zł,

- niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych ustanowionych na 2019r. (rozdział 75814 § 6680) w kwocie 681.182,33 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0690, 0750, 0830, 0960) ogółem w kwocie 15.925,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych jst na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.5.33.2019.PW z dnia 13 czerwca 2019r. na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz.U. z 2019r. poz. 473) (rozdział 85502 § 2010) w kwocie 4.123,71 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie -środki ochrony środowiska - (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 4.393,76 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 756.146,80 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanej umowy w związku z nie wydatkowaniem środków zabezpieczonych jako środki niewygasające z upływem roku 2018, których termin wydatkowania upływa w dniu 17.06.2019r. na następujące zadania;

1) Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 133.824,00 zł,

2) Sporządzenie dokumentacji remontowych - drogi gminne (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1.722,00 zł,

3) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 4.148,00 zł,

4) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki, Kościelnej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 21.402,00 zł,

5) Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 18.450,00 zł,

6) Budowa chodnika we wsi Orle - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 20.049,00 zł,

7) Przebudowa ul. Słonecznej w Mirosławcu wraz z przebudową chodników - dokumentacja (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 17.220,00 zł,

8) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec - dokumentacja (rozdział 71004 § 4300) w kwocie 48.800,00 zł,

9) Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu wraz
z oświetleniem i ogrodzeniem oraz budową kolumbarium - dokumentacja (rozdział 71035 § 6050)
w kwocie 5.166,00 zł,

10) Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Przedszkola Samorządowego „Słoneczko" w Mirosławcu - dokumentacja (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

11) Budowa altany śmietnikowej przy garażach na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

12) Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr 2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego - dokumentacja (rozdział 90002 § 6050) w kwocie 4.305,00 zł,

13) Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,

14) Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu - roboty, nadzór inwestorski, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 418.008,33 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków z tytułu wykonanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4210, 4260) ogółem w kwocie 15.925,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków na zadania zlecone MGOPS w Mirosławcu (rozdział 85502 §§ 3110, 4010) ogółem w kwocie 4.123,71 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie - środki ochrony środowiska - (rozdział 90004 § 4300) w kwocie 4.393,76 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 26 czerwca 2019 r. ogółem w kwocie 200.290,00 zł, z tego na;

- zabezpieczenie środków na naprawę pokrycia dachowego oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu - nadzór (rozdział 70005 § 4300) w kwocie 2.460,00 zł,

- zabezpieczenie środków na koszty utrzymania samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego ze środków zlikwidowanej Straży Miejskiej (rozdział 75023 §§ 4210, 4430) w wysokości 7.471,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup programu do obsługi prawnej LEX (rozdział 75023 § 6060) w wysokości 11.070,00 zł,

- zabezpieczenie środków na odprawę z tytułu ustania stosunku pracy z przyczyn pracodawcy (rozdział 75416 § 3020) w kwocie 2.708,00 zł,

- opłatę za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych na terenie Mirosławca (rozdział 90001 § 4510) o kwotę 3.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego nowo utworzonego Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska (rozdziały 90002, 90095 §§ 4010, 4110, 4120, 4360) ogółem o kwotę 166.081,00 zł,

- zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych kontynuowanego zadania pn. „Odtworzenie majdanu zamkowego w ramach działania "Odkrywamy historię - zabezpieczenie śladów historycznych dotyczących początków Mirosławca (Markisch Friedland)" (rozdział 92120 § 6580) w wysokości 7.500,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego