Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR VII/80/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10"

Treść

UCHWAŁA NR VII/80/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia pn. "Droga Ekspresowa S10".

§ 2. Statut stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia opłacane będą z budżetu gminy.

§ 4. Do reprezentowania Gminy i Miasta Mirosławiec w pracach stowarzyszenia, a także do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności i podpisywania dokumentów związanych z działalnością stowarzyszenia wyznacza się Burmistrza Mirosławca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do uchwały Nr VII/80/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

Statut
Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie o nazwie „Droga Ekspresowa S10”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze S10 na terenie całej Polski.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 3. 

1.  Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia.

2. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie celemrealizacjiswychstatutowychcelówmożepowoływaćinne organizacje w granicach prawnie określonych.

4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin, powiatów i województw. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych osób i podmiotów, na ich wniosek.

§ 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5. 

1.  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach,

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i napis w otoku „Droga Ekspresowa S10”.

§ 6. 

1.  Celami Stowarzyszenia są:

1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia,

2) inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych
w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10,

3) koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10,

4) wykonywaniezadańokreślonychwpodpisywanychprzezStowarzyszenie umowach i porozumieniach,

5) realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym
i międzynarodowym,

2) podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10,

3) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych,

4) prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S10,

5) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków,

6) organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji,

7) upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,

8) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

3. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

4. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.

§ 7. Statutowa działalność Stowarzyszenia, określona w § 6 ust. 3 jest prowadzona, jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna i według Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 91.33”.

Rozdział 2.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8. 

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą by gminy, powiaty i województwa, na których terenach położona jest droga krajowa nr 10, lub które uznają, że projektowana droga S10 będzie miała istotne znaczenie dla dalszego rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Członkowie nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu w wyniku przyjęcia kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

§ 9. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach władz Stowarzyszenia za pośrednictwem marszałka województwa, starosty, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo innego upoważnionego pisemnie przedstawiciela.

§ 10. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:

1. rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną:

- za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,

- za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

- za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

§ 11. 

1.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia oraz brać udział w innych głosowaniach,

2) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować wnioski,

4) brać udział w zebraniach, naradach, imprezach, składać do Walnego Zebrania Członków skargi na działalność Zarządu.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,

2) terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

3) przestrzegać przepisów statutu i innych uchwał władz Stowarzyszenia

Rozdział 3.

Władze Stowarzyszenia

§ 12. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 13. 

1.  Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

3. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne, o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa ich członków.

4. Władze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenie do udziału w posiedzeniu dostarczone zainteresowanym najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą by dostarczone listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

5. Tryb określony w ust. 4 nie musi by stosowany, jeśli na posiedzeniu władzy Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 2/3 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.

Walne Zebranie Członków

§ 14. 

1.  Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu
w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.

§ 15. 

1.  Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 1 ustala Zarząd.

3. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie określonym w ust. 3 ustala Komisja Rewizyjna.

5. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.

6. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.

7. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez władze Stowarzyszenia.

8. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku określonym w ust. 3 – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków nie może by wybrany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

9. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,

2) dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,

3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

6) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek,

7) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,

8) ustalanie wysoko ci sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9) udzielanie absolutorium Zarządowi,

10) uchwalanie zmian w Statucie,

11) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,

12) podejmowanie wszystkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,

13) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach władz Stowarzyszenia,

14) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

15) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd

§ 17. 

1.  Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym, spośród członków Stowarzyszenia.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

4. Kadencja członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

5. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie pozostałych członków Zarządu. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa.

6. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.

7. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 29.

8. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

9. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18. 

1.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji lub odwołania.

2. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.

4. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

§ 19. 

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu.

3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§ 20. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawienie sprawozdań z ich wykonania,

2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o przepisy Statutu i zasady określone przez Walne Zebranie Członków,

4) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

6) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

7) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

8) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,

9) składanie rocznych sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 21. 

1.  Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków,
w głosowaniu tajnym, spośród członków Stowarzyszenia.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa
do końca kadencji, w której wybór nastąpił.

5. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

6. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

8. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

9. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 22. 

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może by osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23. 

1.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.

3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

§ 24. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola zgodności działań Walnego Zebrania Członków ze statutem oraz Zarządu ze Statutem
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowo ci prowadzonej gospodarki finansowej,

3) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 15 ust. 3,

5) wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarządu.

§ 25. 

1.  W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.

2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, struktur i zasady jego funkcjonowania.

3. Prac biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

Rozdział 4.

Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 26. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:

1) nieruchomości,

2) ruchomości,

3) środki pieniężne.

§ 27. 

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków i zapisów

3) dotacji, grantów, subwencji itp.,

4) odsetek bankowych,

5) innych przewidzianych prawem źródeł.

2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 28. Wysokość oraz terminy uiszczania składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków, stosując zasadę, iż wysokość składki członka jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 29. 

1.  Dla ważności oświadczeń woli oraz wszelkich dokumentów, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości przewyższającej 5000 zł, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 30. 

1.  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.

3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

4. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przednieuzasadnionym uszczupleniem.

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

6. Pozostałe obowiązki likwidatora określaj odrębne przepisy.


§ 31. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 32. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje si odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij