W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR V/57/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 1557

UCHWAŁA
NR V/57/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 1.001.341,69 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 845.003,22 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2019 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn."Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" o kwotę 110.112,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 957.249,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek, o których mowa w § 5, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.535.979,76 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

b) wydatkami w kwocie 29.810.238,35 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.274.258,59 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi zaciągniętych pożyczek i z wolnych środków.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/57/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/57/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/57/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/57/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 20 marca 2019 r.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1.001.341,69 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie kontynuowane pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski. Zwiększenie środków wynika z aktualizacji dokumentacji kosztorysowej (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 70.000,00 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego - koszty niekwalifikowalne w wysokości 67.987,69 zł oraz na planowaną kwotę dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 855.625,00 zł (63,63%) (rozdział 60016 § 6058, 6059) ogółem w kwocie 923.612,69 zł. Wartość zadania wynosi 1.433.414,69 zł.

- zadanie pn. "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na opłatę za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej (rozdział 63095 § 6050) w kwocie 2.317,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną zabezpieczony jest udział własny JST,

- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na ul. Księżycowej w Mirosławcu " (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 5.412,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 20 marca 2019 r. ogółem w kwocie 845.003,22 zł z tego na:

- zadanie "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przemieszczone jako wkład własny - koszty niekwalifikowalne w wysokości 20.738,51 zł oraz koszty kwalifikowalne w wysokości 489.063,49 zł (rozdział 60016 § 6059) ogółem w kwocie 509.802,00 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla realizatorów projektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu i Urzędu Miejskiego na działania na rok 2019 - dostosowanie planu finansowego do zadań jednostek (rozdział 85395 §§ 236, 311, 401, 411, 412, 421, 430,605, 606) ogółem w  kwocie 333.901,22 zł,

- zabezpieczenie środków na opłatę za usługi wodne (rozdział 92601 § 4510) w kwocie 1.300,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przychody i rozchody

Zwiększa się przychody z tytułu;

- pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w łącznej kwocie 957.249,00 zł,

- wolnych środków o kwotę 44.092,69 zł do kwoty 2.964.584,59 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego