W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 53

                                UCHWAŁA
NR II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.697.692,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące 25.999.692,42 zł,

- dochody majątkowe 698.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.596.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące 25.428.431,00 zł,

- wydatki majątkowe 1.168.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 101.261,42 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 101.261,42 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:

przychody 596.313,58 zł,

rozchody 697.575,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 265.000,62 zł,

celowe w wysokości 125.000,00 zł z przeznaczeniem na;

1. spotkania Młodzieży Miast Friedlandzkich - 35.000,00 zł,

2. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 29.440,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 996.897,00 zł,

celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 52.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 145.000,00 zł,

podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 47.363,00 zł.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 120.000,00 zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 623.796,00 zł,

- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 623.796,00 zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł .

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Udzielania pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr II/15/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik16.pdf

Powiadom znajomego