W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XL/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018 r. poz. 2200

UCHWAŁA NR XL/331/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 80.515,85 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 968,85 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 80.515,85 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 968,85 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 184.308,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie związane z organizacją "Festiwalu Rysia 2018 (Strefa Żubra)" w wysokości 150.000,00 zł.
§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo„ w wysokości 15,000,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie 13.850,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 28.285.579,22 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.717.773,22 zł,
b) wydatkami w kwocie 28.393.999,86 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.717.773,22 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/331/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/331/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/331/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 kwietnia 2018 r.


Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Dobra przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" - II transza, refundacja poniesionych wydatków (rozdział 75095 §§ 2318, 2319) ogółem w kwocie 31.843,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0750, 0830, 0960) ogółem w kwocie 5.230,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0960, 0970) ogółem w kwocie 16.034,00 zł,

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 04 kwietnia 2018r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (rozdział 85215 § 2010), z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24, w kwocie 968,85 zł,

- porozumienia nr 4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zorganizowania prac społecznie-użytecznych na terenie Gminy Mirosławiec na refundację ze środków Funduszu Pracy 60% kosztów świadczeń przysługujących bezrobotnym w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku (rozdział 85295 § 0970) w kwocie 26.440,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 80.515,85 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na opłaty dla AMW za najem lokali mieszkalnych w Mirosławcu Górnym (rozdział 70004 §§ 4260, 4300, 4400) ogółem w kwocie 21.461,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 4210, 4300) ogółem w kwocie 5.230,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków z tytułu zrealizowanych dochodów Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4010, 4210) ogółem w kwocie 16.034,00 zł,

- zadanie dotyczące wypłaty dodatku energetycznego od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r. (rozdział 85215 §§ 3110, 4210) ogółem w kwocie 968,85 zł,

- wypłatę świadczeń przysługujących bezrobotnym z tytułu prac społecznie - użytecznych w okresie od 03 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku (rozdział 85295 § 3110) w kwocie 26.440,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo"

(rozdział 92109 § 2800) w kwocie 10.382,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 kwietnia 2018 r. w kwocie 184.308,00 zł z tego na:

- zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej (rozdział 70005 §§ 4210, 4300, 4610) ogółem w kwocie 9.840,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 85401 § 3020) w kwocie 5.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 85401 § 3020) w kwocie 1.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "3maj się na sportowo" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 4.618,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Rysia 2018 (Strefa Żubra)" (rozdział 92109 § 2800) w kwocie 150.000,00 zł,

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - wielomodułowego namiotu plenerowego - w kwocie 13.850,00 zł.

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Powiadom znajomego