W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Sposoby dostarczenia:

- Osobiście
- Pocztą
- Elektronicznie - wniosek musi być opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym i złożony za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Sposoby odbioru:

- Osobiście 
- Pocztą

Opłata 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17 zł.
chyba że wydanie zaswiadczenia zwolnione jest z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej  

 Opłatę skarbową można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy SBL w Mirosławcu 57-8941-1032-0092-2937-2000-0020,

- bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, parter.

Wymagane dokumenty:
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:

- pełnomocnictwo, 

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 
Załączniki do wniosku:

- pokwitowanie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, parter.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu: 

poniedziałku, wtorek, środa od 7.00 do 15.00 

czwartek od 7.00 do 16.00

piątek od 7.00 do 14.00

lub

przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mirosławcu

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

lub 

elektronicznie

poprzez ePUAP na adres: /3217033/skrytka 


Forma załatwienia sprawy: 

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.  306a, § 5 z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 
Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej i Środowiska
 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519),

- Ustawa z dnia 23 sierpnia 2021r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540),

-Ustawa z dnia 19 października 2022 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142),

- Ustawa  z  dnia  14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz.  U. z 2022 r., poz. 2000).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca, w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

 
 

Uwagi:

1. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi:

- wskazać przepis prawa, który wymaga zaświadczenia, lub

- uprawdopodobnić swój interes prawny w jego uzyskaniu.

2. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

3. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

4. Wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej).

5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego