W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3 i 5,  art. 40 ust. 1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.) 
Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6673 z dnia 16 grudnia 2019r.)
 § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1264 ze zmianami)

I. Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz formularz oświadczenia (oświadczenie to podpisują tylko podmioty (osoby) umieszczające urządzenie obce w pasie drogowym), doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót. Do wniosku należy dołączyć:

Wniosek na zajęcie pasa drogowego
 Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem odcinka  pasa drogowego przewidywanego do zajęcia  z podaniem jego wymiarów 
Projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o  zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (w przypadku całkowitego zajęcia jezdni)
Projekt techniczny - do wglądu
Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł 
II. Opłaty:

Opłaty skarbowej za wydanie Decyzji o zajęciu pasa drogowego nie pobiera się (ustawa z dnia 8 grudnia 2006 o opłacie skarbowej Dz.U.2021 poz. 1923 ze zm.). 

III Opłaty z tytułu zajęcie pasa drogowego

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami należna opłata za zajęcie pasa drogowego odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni w m2 i stawki opłaty za 1 m2 zgodnie z Uchwałą nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia 

2.wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego  wynosi:

przy zajęciu jezdni do 50% szerokości do  – 7,00 zł
przy zajęciu  jezdni powyżej 50% do całego zajęcia jezdni – 9,00 zł  
za zajęcie chodników, placów, zatok postojowych  i autobusowych, ścieżek rowerowych  i ciągów pieszych, poboczy, pasów zieleni, zjazdów -  5,00  zł
 dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w punkcie  1-3  za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego stosuje się stawkę w wysokości -  0,20 zł 
przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,20 zł  
 3. Za umieszczenie 1 m2 urządzenia w pasie drogowym  opłatę pobiera Urząd Miejski w Mirosławcu w wysokości:

w pozostałych elementach pasa drogowego - 40,00 zł
w jezdni  - 80,00 zł
na drogowym obiekcie inżynierskim - 180,00 zł 
Przy  umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 25% stawek określonych w punkcie 3.

4.Stawka opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 2, za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego w wysokości - 20 zł.

5.Za  umieszczenie w pasie drogowym obiektów wskazanych w § 1 ust. 3, za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego w wysokości za:

    a.  zajęcie przez rzut poziomy obiektu budowlanego w wysokości - 1,00 zł 
    b.  reklamy w wysokości - 4 zł

6. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wskazanych w § 1 ust.1 pkt 4 stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego :
   a.  ogródki gastronomiczne w wysokości – 2,00 zł
   b.  stoiska handlowe, usługowe w wysokości – 1.50 zł
   c.  pojemniki na zbiórkę odzieży, kontenery, pojemniki na odpady, gruz wysokości – 2,50 zł 
   d. rusztowania związane z prowadzeniem robót budowlanych w wysokości – 0.50 zł
  e. inne rodzaje zajęcia nie wymienione w wysokości – 1,00 zł

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty  obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy  umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.     
 
IV. Termin odpowiedzi:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

V. Referat  odpowiedzialny: 

Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

VI. Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca


Uwagi: 

Zajmujący zobowiązany jest do:

Przejęcia zajmowanego odcinka pasa drogowego pod osobisty nadzór od przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na podstawie protokołu .
Zabezpieczenia i oznakowania terenu zajętego pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i załączonym projektem.
Wykonania robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem i obowiązującymi normami technicznymi.
Przywrócenia zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego w terminie określonym w zezwoleniu.
Powiadomienia Urzędu  Miejskiego w Mirosławcu o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu i protokołem odbioru.
Terminowego zwrotu zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Wykonanie na własny koszt w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru zajmowanego odcinka wszelkich prac wynikających z wadliwego wykonawstwa, a w szczególności do usuwania na bieżąco wszelkich odkształceń.
Przekroczenie terminu zajęcia oraz zajęcie większej powierzchni jak określona w zezwoleniu traktuje się jako samowolne zajęcie pasa drogowego - za co pobiera się karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnych opłat

Załączniki

Powiadom znajomego