W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Dowód osobisty

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego możesz złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie. Jeśli składasz wniosek przez internet, musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym.

Na wizytę w urzędzie masz 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie twój wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Udając się do Urzędu przygotuj:
•   kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm, pozycja frontalna* (taka jak do paszportu),
•   dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka – w celu potwierdzenia tożsamości,
•   w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróżny, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
•   na żądanie organu - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni – w szczególnych przypadkach wskazany termin może być dłuższy.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz.671) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
MIEJSCE ZŁOŻENIA :
Urząd Stanu Cywilnego w Mirosławcu 
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
pokój nr 4 parter

TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
•   osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
•   osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, w imieniu której wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej, wymagana jest obecność osoby małoletniej, osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin (samodzielnie bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora).

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym wniosek został złożony, wyjątek stanowią:
•   osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, w imieniu których dowód odbiera rodzic albo opiekun prawny,
•   osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w imieniu których dowód odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

W przypadku, jeżeli złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy jest niemożliwe z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W takim przypadku odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
➢  upływu terminu ważności dowodu osobistego,
➢  zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany adresu miejsca zameldowania (zmiana adresu miejsca zameldowania nie stanowi podstawy do jego wymiany),
➢  zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
➢  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.
➢  unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2-4;
➢  żądania wymiany dowodu osobistego na:
➢   dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
➢  w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
➢  uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
➢  którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców;u
➢  ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

* Fotografia powinna być:

•   aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

•   musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość,

•   musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

•   fotografia powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy, chyba że osoba nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

•   wizerunek bez okularów z ciemnymi szkłami, patrząc na wprost z otwartymi oczami nie przysłoniętymi włosami – Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,

•   Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego za pomocą usługi elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele (szerokość x wysokość) i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i spełniała wymogi, o których mowa w art. 29 ustawy o dowodach osobistych.

 

Tag

Powiadom znajomego