W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wzór w załączniku)

2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wpis i/lub wyrys.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

 Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020.1546)

Opłata za wypis i/lub wyrys wynosi:

1) od wypisu:

a) do 5 stron – 30,00 zł;

b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu  A4 – 20,00 zł;

b) nie więcej niż 200,00 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł (siedemnaście złotych) 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego , BS Złotów O/Mirosławiec Nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020. Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne – pokój nr 3, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego – wyłącznie w związku nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej  z powodu ubóstwa;

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – maksymalnie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wydanie dokumentu obejmującego wypis i wyrys z planu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2021.741).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. 2021.735 ).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. 2020.1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przed wystąpieniem o wypis i wyrys z planu, należy upewnić się czy na danym obszarze plan obowiązuje. Odbiór dokumentu obejmującego wypis i/lub wyrys następuje:

- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę;

- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66. 

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, koniecznie jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu (profilu zaufanego).

Załączniki

Powiadom znajomego