W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Podział nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
  1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

 

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

  1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

2. Załączniki:

• aktualny odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej

• 4 egzemplarze mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości,

• 4 egzemplarze wykazów zmian gruntowych

• wypis z rejestru ewidencji gruntów,

• kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( jeśli została wydana, a gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania),

• protokół z przyjęcia granic nieruchomości podpisany przez właściciela

• wykaz synchronizacyjny w przypadku rozbieżności zapisów KW i ewidencji gruntów

 Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul. Wolności 37,78-650 Mirosławiec

 Opłaty:

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Jeżeli osoba ubiegająca się o podział nie złoży któregokolwiek z wymaganych załączników, urząd wezwie ją do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania.

Jeśli wniosek zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie , będzie uznany za kompletny w chwili złożenia. Ma to istotne znaczenie dla liczenia ustawowego terminu do wydania decyzji zatwierdzającej podział.

W przeciwnym razie organ pozostawi wniosek bez rozpatrzenia, o czym poinformuje wnioskodawcę. Gdy wnioskodawca uzna, że pozostawienie wniosku bez rozpoznania było nieuzasadnione, może złożyć skargę na bezczynność organu do samorządowego kolegium odwoławczego.

Postępowanie w sprawie podziału kończy się z chwilą, gdy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna ( minie termin odwołania się od niej).

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości oraz naniesienia zmian na gruncie.

Zmiana w katastrze nieruchomości dokonywana jest z urzędu ( bez wniosku  właściciela). Organ, który wydał decyzję, zobowiązany jest przesłać jej odpis do starosty prowadzącego ewidencję gruntów w terminie 30 dni od daty uzyskania przez decyzję waloru ostateczności. Starosta wprowadza do ewidencji zmiany wynikające z decyzji oraz dołączonych do niej dokumentów.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej dokonywane jest na wniosek właściciela podzielonego gruntu. Musi on wystąpić o założenie nowych ksiąg wieczystych dla wydzielonych działek i wpisanie prawa własności lub użytkowania wieczystego lub wpisania zmian w istniejącej księdze wieczystej. Do wniosku dołącza się decyzję o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dokumentacją geodezyjną.

Na wniosek właściciela ( użytkownika wieczystego) nieruchomości uprawniony geodeta  wyznacza i utrwala znakami granicznymi na gruncie nowe punkty graniczne, a następnie sporządza stosowny protokół. Dokumenty geodezyjne opracowane w toku tych czynności podlegają włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin załatwienia 30 dni od daty złożonego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.2020.1990 ze zm. ).  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta- pokój nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.

Załączniki

Powiadom znajomego