W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Nieruchomości

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Inwestycji i Środowiska

Treść


Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

  BRAK -Postępowanie wszczyna się z urzędu.
  W przypadku zamiaru skorzystania przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty adiacenckiej z możliwości rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty – Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty ( wzór w załączniku)


  Miejsce złożenia dokumentów:

  Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

  Urząd Miejski w Mirosławcu,

   ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec


  Opłaty:

  Opłata adiacencka ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości wynosi 30%  różnicy wynikającej z wartości nieruchomości przed podziałem i po jego podziale.


              Wniosek o rozłożenie na raty nie podlega opłacie skarbowej.


  Termin i sposób załatwienia:

  Zgodnie z art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

  1. Postępowanie rozpoczyna się wysłaniem do strony „Zawiadomienia o wszczęciu postępowania” z informacją o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, następnie zostaje wydana decyzja o ustaleniu opłaty.
  2. Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej  na raty należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

  1. Podstawa prawna:
  2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego-                 ( tj.  Dz. U. z 2018r., poz.. 149, 650 ze zm. ) .
  3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                      (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121,50, 650  ze zm.)
  4. Uchwała Nr XXXVIII/324/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 5 marca 2014 r., poz. 1018)

  Tryb odwoławczy:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                              w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca.

  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


  Dodatkowe informacje, uwagi:

  Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowanie tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent  może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu.

  Wysokość stawki procentowej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości.

  Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej- w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja                             z płatnością jednorazową.

  Zgodnie z art. 98a ust. 4 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia, może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku jej podziału.

  Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

  Wniosek o rozłożenie na raty składa się po zapoznaniu się z dokumentacją wykonaną przez rzeczoznawcę.

  Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.


  Załączniki

  Powiadom znajomego

  Powiadom znajomego

  * Pole wymagane