W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     


Wymagane dokumenty

-        wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości podpisany przez wszystkich współwłaścicieli ( w załączniku)
-        dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW),
-        wstępny projekt podziału (3 egz.) sporządzony na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu,
-        wypis z rejestru gruntów.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać   w szczególności:

-        granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
-        oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
-        powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
-        naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
-        przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
-        przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu  projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art.2 ust. 1pkt 1 lit.h ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020.910).

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, a sprawy szczególnie skomplikowane - do dwóch miesięcy.

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału z ustaleniami planu miejscowego  lub z przepisami odrębnymi (w przypadku braku planu).

Podstawa prawna

1. Art.93 ust.1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. 2020.1990),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021.735).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Bez opłat.

Do terminu przysługującego na złożenie zażalenia nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) postanowienia. Gdy koniec 7 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni.  O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia zażalenia w urzędzie, a jeżeli zostało nadane  w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Odbiór postanowienia następuje:

-          osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,

-          pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana,  a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

Uwaga:

Na podstawie art. 98a ustawy, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, burmistrz  może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.

Załączniki

Powiadom znajomego