W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ustalenie warunków zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres i numer telefonu  kontaktowego osoby składającej niniejszy wniosek,
2) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy   katastralnej, przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
Mapa winna obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem wokół granic działki (w każdą stronę), nie mniejszej jednak niż 50 m.(§3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
3) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)    określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb
w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)    określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
4) w przypadku braku istniejącego lub projektowanego uzbrojenia   
    należy dostarczyć umowy z gestorami sieci.
Jeżeli planowane zamierzenie inwestycyjne wiąże się z realizacją przedsięwzięcia lub stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko – do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, na podstawie przepisów art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). Zaliczenie inwestycji do ww. rodzajów przedsięwzięć na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2021.247 ze zm.).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. 1,Urząd Miejski w Mirosławcu,

Opłaty

1. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości– dodatkowo opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.


2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, BS Złotów O/Mirosławiec
Nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020
lub w Biurze Obsługi Interesanta
z dopiskiem: za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy ustalona  przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  2020.1546).   

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy: WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Podstawa prawna

1. Art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59, art. 60, art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2021.741).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020.1990 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli, koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni następujący po tym dniu.
O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie,
a jeżeli zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia  następujących warunków – art. 61 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
    1)    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
    2)    teren ma dostęp do drogi publicznej;
    3)    istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem
 ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
    4)    teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
  5)    decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Przepisów punktu 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej,
w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.(w gminie Mirosławiec powierzchnia ta wynosi wg danych z ewidencji podatkowej nieruchomości  w 2021 roku 181,31 ha) a także do zabudowy produkcyjnej realizowanej w miejscach wyznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie przepisów art. 67 nieobowiązującej już ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.
Przepisów punktu 1 i 2 niw stosuje się do urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów liniowych.
Warunek, o którym mowa w punkcie 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
Sprawdzenie spełnienia warunku o którym mowa w punkcie 1 wymaga sporządzenia analizy, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).
Rozpoznając wniosek o wydanie ww. decyzji Burmistrz Mirosławca:
1)    bada kompletność wniosku, a w razie stwierdzenia braków formalnych wzywa do jego uzupełnienia, do braków formalnych należy zaliczyć także nieprecyzyjną treść żądania, w tym stosowanie określeń uniemożliwiających nazwanie inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz.1589),
2)    bada swoją właściwość w sprawie, a w razie stwierdzenia, że nie jest właściwy w sprawie – wykonuje przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego czynności zmierzające do rozpoznania sprawy przez organ właściwy w sprawie, albo do umorzenia sprawy bezprzedmiotowej,
3)    ustala i zawiadamia na piśmie strony postępowania o wszczęciu postępowania,
4)    po uzyskaniu kompletnego pod względem formalnym wniosku rozpoznaje wniosek pod względem merytorycznym, w tym:
a)    wykonuje analizy, o których mowa w przepisach art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b)    w ramach ww. analiz rozpatruje, czy planowane przedsięwzięcie inne, niż mogące oddziaływać na środowisko – może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w przypadku gdy:
-   nie uzna, że planowana inwestycja może w jakikolwiek sposób zaliczać się do potencjalnie znacząco oddziałujących na te obszary – prowadzi dalej postępowanie,
-   uzna, że istnieje taka możliwość, że planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na ww. obszary – zobowiązuje postanowieniem inwestora do złożenia wniosku wraz z wymienionymi w art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r  poz. 283 ze zm.) regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (postępowania zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tzn. do czasu rozstrzygnięcia, czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000,
c)    wykonuje analizę, o której mowa w przepisach §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),
d)    przygotowuje projekt decyzji o warunkach zabudowy  (projekt wykonuje osoba uprawniona – członek izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów),
e)    dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 60 ust. 1, w tym odpowiednio z organami wymienionymi w przepisach art. 53 ust. 4, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f)    wprowadza ew. korekty w projekcie z zastrzeżeniem lit. d i ew. ponawia uzgodnienia,
5)    zawiadamia strony o zakończeniu postępowania (z zastrzeżeniem pkt 3),
6)    wydaje decyzję i doręcza ją stronom (z zastrzeżeniem pkt 3).

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego