W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres i numer telefonu  kontaktowego osoby składającej niniejszy wniosek,
2) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na
     kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy   
     katastralnej, przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
     i Kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy
     i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500
     lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali
    1:2000;
3) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)    określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb
w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)    określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c)    określenie charakterystycznych parametrów technicznych
inwestycji oraz, w przypadku  braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
4) w przypadku braku istniejącego lub projektowanego uzbrojenia należy dostarczyć umowy z gestorami sieci.


! Jeżeli planowane zamierzenie inwestycyjne wiąże się z realizacją przedsięwzięcia lub stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko – do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, na podstawie przepisów art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2021.247). Zaliczenie inwestycji do ww. rodzajów przedsięwzięć na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.  poz. 1839 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1, Urząd Miejski w Mirosławcu.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,

a jeśli wniosek składa pełnomocnik inwestora – dodatkowo opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.

2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na konto Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, BS Złotów O/Mirosławiec
Nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020
lub w Biurze Obsługi Interesanta
z dopiskiem: za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie złożenia przelewu.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalona  przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia) decyzji. Jeżeli, koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni następujący po tym dniu.
O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie,
a jeżeli zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia warunku określonego w przepisach art. 61 ust 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, to znaczy jeżeli teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 nieobowiązującej już ustawy z 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzenny.
Poza tym decyzja winna być zgodna z przepisami odrębnymi.
Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.
Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń i warunków.
Rozpoznając wniosek o wydanie ww. decyzji Burmistrz Mirosławca:
1)    bada kompletność wniosku, a w razie stwierdzenia braków formalnych wzywa do jego uzupełnienia, do braków formalnych należy zaliczyć także nieprecyzyjną treść żądania, w tym stosowanie określeń uniemożliwiających nazwanie inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,
2)    bada swoją właściwość w sprawie, a w razie stwierdzenia, że nie jest właściwy w sprawie – wykonuje przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego czynności zmierzające do rozpoznania sprawy przez organ właściwy w sprawie, albo do umorzenia sprawy bezprzedmiotowej,
3)    ustala i zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania (za datę wszczęcia postępowania uważa się dzień wpływu wniosku do organu), przy czym strony władające nieruchomościami leżącymi w przebiegu inwestycji zawiadamia na piśmie, a pozostałe strony w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty – tzn. przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Gminy Mirosławiec,
4)    po uzyskaniu kompletnego pod względem formalnym wniosku rozpoznaje wniosek pod względem merytorycznym, w tym:
a)    wykonuje analizy, o których mowa w przepisach art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
b)    w ramach ww. analiz rozpatruje, czy planowane przedsięwzięcie inne, niż mogące oddziaływać na środowisko – może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w przypadku gdy:
-    nie uzna, że planowana inwestycja może w jakikolwiek sposób zaliczać się do potencjalnie znacząco oddziałujących na te obszary – prowadzi dalej postępowanie,
-   uzna, że istnieje taka możliwość, że planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na ww. obszary – zobowiązuje postanowieniem inwestora do złożenia wniosku wraz z wymienionymi w art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (postępowania zawiesza się do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tzn. do czasu rozstrzygnięcia, czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000,
c)    przygotowuje projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (projekt wykonuje osoba uprawniona – członek izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów),
d)    dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 – 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e)    wprowadza ew. korekty w projekcie z zastrzeżeniem lit. c i ew. ponawia uzgodnienia,
5)    zawiadamia strony o zakończeniu postępowania (z zastrzeżeniem pkt 3),
6)    wydaje decyzję i doręcza ją stronom (z zastrzeżeniem pkt 3).

 

Załączniki

Powiadom znajomego