W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. zarządzania kryzysowego


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej” 
Załączniki do wniosku (obowiązkowe):
1) Opinie, z zastrzeżeniem pkt. VI:
             a) Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu,
             b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu,
             c) Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w Szczecinie (Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie),
             d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu.
2) Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
3) Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (z zastrzeżeniem pkt. VI).
4) Terminarz imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
5) Informację o:
             a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
             b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
             c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu, sposobie rozmieszczenia i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
6) Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
7) Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
8) Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
9) Informację o powiadomieniu  o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
10) Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
11) W przypadku, gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator dołącza do wniosku ważne opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

12) Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) – dopuszcza się formę graficzną.
13) Program imprezy masowej.
14) Regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy.
15) Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
16) Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
17) Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
18) Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w trakcie imprezy masowej.
19) Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy - poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa) – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
20) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydaną decyzję oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo.

     3.    Załączniki do wniosku (fakultatywne)– dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek (oprócz wniosku wymienionego w ppkt. 4), który składany jest z woli organizatora): 

1) Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333).

2) Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej – w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny.

3) Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

4) Wniosek organizatora imprezy masowej o zezwolenie na zapewnienie przez niego na tej imprezie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka - w przypadku, gdy z opinii Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu wynika, że impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

za wydaną decyzję – 82,00 zł,
za pełnomocnictwo – 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
Opłatę skarbową można uiścić w BOI Urzędu Miejskiego w Mirosławcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu – SBL Złotów O/Mirosławiec

57 8941 102 0092 2937 2000 0020 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (ZK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (w przypadku złożenia odwołania osobiście powinno ono być złożone w kancelarii BOI pokój 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VI. UWAGI:

Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Mirosławca z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
Termin złożenia przez organizatora wniosku, o którym mowa w ust. 1 może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku opinie oraz instrukcję, o których mowa w ust. 1 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020.1546).

Załączniki

Wniosek doc, 47 kB

Powiadom znajomego