W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Oświaty i Polityki Społecznej

1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

2. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       


3. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

4. Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek o przyznanie dofinansowania pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopie:

a)       dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, w tym:

-         dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego,

-        dyplom potwierdzający posiadanie tytułu mistrza w zawodzie w którym prowadzona była nauka zawodu młodocianego pracownika lub w zawodzie pokrewnym do tego zawodu,

-         dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych oraz dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stażu pracy (w przypadku pracodawców nieposiadających tytułu mistrza),

-        świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stażu pracy (w przypadku pracodawców nieposiadających tytułu mistrza),

-        dokument potwierdzający prowadzenie zakładu w imieniu pracodawcy, jeżeli ta osoba, a nie pracodawca posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach i prowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika,

-        umowę zawartą z osobą zatrudnioną u pracodawcy, jeżeli to ona a nie pracodawca prowadzi  szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy iposiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach i prowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika,

b)      umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

c)      dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie przez niego egzaminu, tj.:

-         świadectwo czeladnicze młodocianego pracownika (w przypadku nauki zawodu),

-         dyplom o zdaniu egzaminu przez młodocianego w OKE (w przypadku nauki zawodu),

-        zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania przez niego egzaminu,

Do wniosku należy dołączyć również:

a)      zaświadczenie z Ochotniczego Hufca Pracy, że młodociany pracownik był jego uczestnikiem w okresie odbywania przyuczenia – w przypadku, gdy okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwał dłużej niż 6 miesięcy

b)      wypełniony formularz informacji zgodny ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.  Nr 53, poz. 311 ze zm.)

c)      kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie stanowiące do pobrania poniżej albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie do pobrania poniżej

Do pobrania: druk zgłoszenia zawarcia umowy z młodocianym

5. Termin składania dokumentów:

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Pracodawca składa wymagane dokumenty osobiście w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37, parter

lub

przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

7. Opłaty

Nie podlega opłacie.

8. Termin i sposób załatwienia

Po spełnieniu warunków wydawana jest decyzja o udzieleniu dofinansowania nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 60 dni. Dofinansowanie zostanie wypłacone po otrzymaniu środków finansowych Funduszu Pracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

9. Podstawa prawna

  1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.);
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia  2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. nr 244 poz. 1626 ze zm.);
  4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2016. poz. 1808, ze zm.);
  5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311, ze zm.);

10. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje, uwagi

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 259 61 41 lub

w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 10

 

Załączniki

Powiadom znajomego