W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 1/2021 dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IGN.042.3.2020.AO. – 271.01.2021.AS
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl lub przesłać elektronicznie za pomocą Bazy Konkurencyjności

Treść

 rewitalizacja

 
Ogłoszenie nr 2021-6147-39834
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją:
„Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj”

 

Status ogłoszenia: opublikowane /serwis Baza Konkurencyjności/

Termin składania ofert

2021-04-07 14:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-26

Data ostatniej zmiany

2021-03-26

Planowany termin podpisania umowy

-

Powstaje w kontekście naboru


RPZP.09.03.00-32-0007/19 - „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego –rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe usługi.


Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:

1)   dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron Umowy;

2)   zmiany mogą być inicjowane przez zamawiającego lub wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Umowie w zakresie:

1)zmian postanowień Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w szczególności przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie,

2)  zmian postanowień Umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu Umowy,

3)  wystąpienia siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

4)zmian dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,

5)  zmian projektowych,

6)braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

7)zmian terminów realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zmiany terminów umowy na roboty budowlane (zmiana terminów realizacji robót budowlanych powodująca zmianę czasu trwania nadzoru, która nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia wykonawcy usługi),

8) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest zawarcie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nie stanowić będą zmiany Umowy w zakresie:

1) danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,

2) danych teleadresowych, osób reprezentujących Strony lub oznaczenia Stron Umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-26
1. zapytanie ofertowe
2. zalacznik nr 1 - formularz oferty
3. zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych.doc
4. zalacznik nr 3 - wykaz osob
5. zalacznik nr 4 - opis przedmiotu zamowienia
6. zalacznik nr 5 - wzor umowy
7. PFU
8. koncepcja zieleni
9. wycena prac

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina i Miasto Mirosławiec

Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

NIP: 7651603418

Osoby do kontaktu

Anna Stawska

tel.: 672596262

e-mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Części zamówienia

Spis treści

Część 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją: „Dobra Przestrzeń dźwignią

rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej

w Mirosławcu w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Kody CPV


71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
71540000-5 Usługi zarządzania budową

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

 

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia

warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności,

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia

warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia

warunku posiadania potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia minimalny

poziom zdolności, tj. dysponuje minimum po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej

stanowisk:

a1) koordynatora zespołu Inspektorów – Inspektor nadzoru w branży drogowej – minimalne kwalifikacje:

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

a2) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej – minimalne kwalifikacje:

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych;

a3) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej – minimalne kwalifikacje:

posiadający uprawnienia po pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

elektrycznych;

a4) Inspektora nadzoru w branży budowlanej – minimalne kwalifikacje:

posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Dodatkowe informacje:

Przez „uprawnienia budowlane” zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa

w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na

podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących

na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia

warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.

2.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno

być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez

notariusza.

3.Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.

4.Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać

treści niniejszego zapytania ofertowego.

5.W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie

odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego

odrzucone.

6.Wybrany wykonawca przed podpisaniem Umowy winien dostarczyć zamawiającemu kopie

potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w ofercie.

7.Oferta powinna składać się z:

1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym

stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3)podpisanego wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

INFORMACJE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające, w szczególności na:

1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2.posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do podpisania – oświadczenia o braku

powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

KRYTERIA OCENY OFERT

1.Kryterium oceny ofert będzie:

Cena – 100%

2.Każda oferta złożona w niniejszym postępowaniu będzie oceniana w skali 100,00 pkt.

3.Ocenie podlegać będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 
Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

2021-03-26 - data opublikowania

2021-04-07 14:00:00 - termin składania ofert

-  planowany termin podpisania umowy
                                                        

                                                                                        /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego