W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 3/2020: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” w ramach projektu: „Partnerstwo w obliczu epidemii”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 3/2020: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” w ramach projektu: „Partnerstwo w obliczu epidemii”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IGN.042.6.2020.AO. – 271.13.2020.AS
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl lub przesłać elektronicznie za pomocą Bazy Konkurencyjności

Treść

logotyp Pomerania

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania”. Umowa nr: FMP-0404-20-C o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
 
Ogłoszenie nr 2020-6147-14142
 
Zapytanie ofertowe nr 3/2020
„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”
w ramach projektu:
„Partnerstwo w obliczu epidemii”

Status ogłoszenia: opublikowane /serwis Baza Konkurencyjności/

Termin składania ofert

2020-11-06 14:00:00


Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-28

 
Data ostatniej zmiany

2020-10-28

 
Planowany termin podpisania umowy

-

Powstaje w kontekście naboru

PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15 - "Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach projektu: "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" - "Funduszu Małych Projektów Komunikacja - Integracja - Współpraca"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą zamawiającego. 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację przedmiotu Umowy w terminie, c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy, d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy, decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy zgodnie z jej treścią. 2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 3) zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-28

zapytanie ofertowe nr 3/2020
zalacznik nr 1 – formularz oferty
zalacznik nr 2 – oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych
zalacznik nr 3 – specyfikacja techniczna sprzetu
zalacznik nr 4 – wzor umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina i Miasto Mirosławiec

Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

NIP: 7651603418

Osoby do kontaktu

Anna Stawska

tel.: 672596262

e-mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Części zamówienia

Spis treści

Część 1: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.

Część 2: Dostawa monitorów konferencyjnych.

Część 3: Dostawa kamer internetowych.

Część 4: Dostawa głośników.

Część 5: Dostawa sprzętu fotograficznego.

Część 6: Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem. 

Część 1

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem.
 
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 1: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

Okres gwarancji
-

Kody CPV

30213100-6 Komputery przenośne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Miejsca realizacji:

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części I zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

 
Część 2

Dostawa monitorów konferencyjnych

 Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

 Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 2: Dostawa monitorów konferencyjnych. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

 Okres gwarancji
-

Kody CPV

30231300-0 Monitory ekranowe

 Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

 Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

 Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

 Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

 Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

 Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

 Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

 Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części II zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 3
Dostawa kamer internetowych


Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 3: Dostawa kamer internetowych. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

Okres gwarancji
-

Kody CPV

32232000 – 8 Sprzęt wideokonferencyjny

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części III zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 4
Dostawa głośników

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 4: Dostawa głośników. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

Okres gwarancji
-

Kody CPV

32342412 – 3 Głośniki

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części IV zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 5
Dostawa sprzętu fotograficznego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

 Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 5: Dostawa sprzętu fotograficznego. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

Okres gwarancji

-

Kody CPV

38650000 – 6 Sprzęt fotograficzny

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części V zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części V zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części V zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

Część 6
Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Sprzęt IT

Opis

Część 6: Dostawa drukarki 3D wraz z filamentem. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii”. Zamówienie zostało podzielone przez zamawiającego na 6 części. 

Okres gwarancji

-

Kody CPV

30232100 – 5 Drukarki i plotery

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.

 Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku potencjału technicznego.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku zdolności zawodowej.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części VI zamówienia będą: 

1) Cena – 60%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części VI zamówienia będą: 

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej dla części VI zamówienia będą: 

3) Termin gwarancji i rękojmi – 20%

 
Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

2020-10-28 - data opublikowania

2020-11-06 14:00:00 - termin składania ofert

-  planowany termin podpisania umowy                                                            
                                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                                                                       /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane