W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IGN.042.6.2020.AO. - 271.14.2020.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl lub przesłać elektronicznie za pomocą Bazy Konkurencyjności

Treść

logotyp Pomerania

„Projekt jest wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania”. Umowa nr: FMP-0404-20-C o dofinansowanie Projektu pod tytułem: „Partnerstwo w obliczu epidemii” w ramach projektu „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja – Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

                                                              Ogłoszenie nr 2020-6147-12835
 
                                                                  Zapytanie ofertowe nr 4/2020
„Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” w ramach projektu:
„Partnerstwo w obliczu epidemii”

Status ogłoszenia: opublikowane /serwis Baza Konkurencyjności/
Termin składania ofert: 2020-10-30 14:00:00
Data opublikowania ogłoszenia: 2020-10-21

Data ostatniej zmiany: 2020-10-21

Planowany termin podpisania umowy

-

Powstaje w kontekście naboru:

PLSN.04.01.00-IP.01-00-MEK/15 - "Partnerstwo w obliczu epidemii" w ramach projektu: "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" - "Funduszu Małych Projektów Komunikacja - Integracja - Współpraca"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą zamawiającego. 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację przedmiotu Umowy w terminie, c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu niniejszej Umowy, d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy, decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy zgodnie z jej treścią. 2) zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; w takiej sytuacji wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 3) zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 2. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-21

1. zapytanie ofertowe nr 4/2020

2. załącznik nr 1 - formularz oferty

3. załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

4. załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

5. załącznik nr 4 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina i Miasto Mirosławiec

Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

NIP: 7651603418

Osoby do kontaktu

Anna Stawska

tel.: 672596262

e-mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Części zamówienia

Spis treści

·  Część 1 Dostawa dezynfektorów bezdotykowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Okres gwarancji

-

Kody CPV

33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Miejsca realizacji:

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej

Typ

Potencjał techniczny

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. 4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone. 6. Oferta powinna składać się z: 1) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 2) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie określa w niniejszym postępowaniu dodatkowych warunków udziału

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·   Część 2: Dostawa jonizatorów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 2: dostawa jonizatorów Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·    Część 3 Dostawa kombinezonów ochronnych
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 3: dostawa kombinezonów ochronnych Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny:

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis:

Cena – 100%

·     Część 4 Dostawa masek ochronnych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis:

Część 4: dostawa masek ochronnych Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

18143000-3 Akcesoria ochronne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·     Część 5 Dostawa defibrylatora

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis:

Część 5: dostawa defibrylatora. Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

33182100-0 Defibrylatory

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·   Część 6 Dostawa namiotu ratowniczego wraz z pompką

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 6: dostawa namiotu ratowniczego wraz z pompką Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

33163000-0 Namioty do użytku medycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·   Część 7 Dostawa opryskiwaczy spalinowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 7: dostawa opryskiwaczy spalinowych Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

42924300-2 Urządzenia natryskowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·    Część 8 Dostawa rękawiczek jednorazowych

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 8: dostawa rękawiczek jednorazowych Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

18424300-0 Rękawice jednorazowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·   Część 9 Dostawa ozonatorów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 9: dostawa ozonatorów Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

42981000-6 Generatory ozonu

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·    Część 10 Dostawa płynu do dezynfekcji powierzchni

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 10: dostawa płynu do dezynfekcji powierzchni Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

·   Część 11 Dostawa płynu do dezynfekcji rąk

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia

Dostawa

Dostawy inne

Opis

Część 11: dostawa płynu do dezynfekcji rąk Dostawa sprzętu i środków do dezynfekcji w celu zapewnienia ochrony osobistej z przeznaczeniem do zwalczania zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu: "Partnerstwo w obliczu epidemii". Zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

Kody CPV:

33741300-9 Środek odkażający do rąk

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

wałecki

Gmina

Mirosławiec

Miejscowość

Mirosławiec

Kryteria oceny:

Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena – 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

2020-10-21 - data opublikowania

2020-11-05 16:00:00 - termin składania ofert

                                                                                      
                                                                                                                               /-/ Burmistrz Mirosławca


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane