W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 dotyczące: dostawy urządzeń komunalnych oraz osprzętu do maszyny wielofunkcyjnej będącej na wyposażeniu zamawiającego w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 2/2020 dotyczące: dostawy urządzeń komunalnych oraz osprzętu do maszyny wielofunkcyjnej będącej na wyposażeniu zamawiającego w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GIŚ.042.2.2018.JK - IGN.271.06.2020.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Treść

logotyp                                                                 Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
06-03-2020
Termin składania ofert
17-03-2020
Numer ogłoszenia
1237228
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 17.03.2020 r. do godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 1.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania oraz poinformuje wszystkich wykonawców o wynikach tego postępowania.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
8. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów.
9. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
10. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
11. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone.
12. Oferta powinna składać się z:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
a.stawska@miroslawiec.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Stawska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 (67) 259 62 62
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń komunalnych w postaci: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie – szt. 1, kosiarki bijakowej – szt. 1, rozdrabniacza/rębaka na przyczepce – szt. 1 oraz dodatkowego wyposażenia w postaci 2 szt. szczotek bocznych do pojazdu wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu zamawiającego w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy fabrycznie nowych urządzeń komunalnych oraz dodatkowego wyposażenia maszyny sprzątającej będącej na wyposażeniu zamawiającego o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń komunalnych w postaci: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie – szt. 1, kosiarki bijakowej – szt. 1, rozdrabniacza/rębaka na przyczepce – szt. 1 oraz dodatkowego wyposażenia w postaci 2 szt. szczotek bocznych do pojazdu wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu zamawiającego w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
• Część I: „Dostawa urządzenia komunalnego: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie”.
• Część II: „Dostawa urządzenia komunalnego: kosiarki bijakowej”.
• Część III: „Dostawa urządzenia komunalnego: rozdrabniacza/rębaka na przyczepce”.
• Część IV: „Dostawa szczotek bocznych do pojazdu wielofunkcyjnego”.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu szczegółową specyfikację techniczną dostarczanych urządzeń/wyposażenia, które muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie zawarte w nim wymagania. 
6. Urządzenia komunalne i dodatkowy osprzęt ma być fabrycznie nowy. 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna).
8. Oferowane i dostarczone urządzenia muszą spełniać co najmniej parametry i wymagania techniczne określone w załączniku nr 3.
9. Wykonawca udzieli gwarancji: min. 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie i oświadczeniu gwarancyjnym.
11. Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP bez pobierania dodatkowych opłat.
12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Kod CPV
16160000-4
Nazwa kodu CPV
Różny sprzęt ogrodniczy
Dodatkowe przedmioty zamówienia
44511200 – 7 Narzędzia ogrodnicze;
16311100 – 9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych;
43312200 – 5 Rębarki;
34144430 – 1 Pojazdy do zamiatania dróg.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia (dostaw) dla części I, II, III i IV: nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Załączniki
zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 06.03.2020 r.
zalacznik nr 1 - formularz ofertowy
zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku powiazan kapitalowych
zalacznik nr 3 - opis przedmiotu zamowienia
zalacznik nr 4 - wzor umowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
1) zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w pkt 2.
2. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:
1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie,
2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla zamawiającego, a w szczególności:
a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
3) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy,
4) podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,
5) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
6) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta, 
7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie zamawiającego lub w interesie publicznym,
8) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. W takim przypadku mają zastosowanie postanowienia z ust. 1 pkt 1) i 2). 
4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów.
3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty na daną część zamówienia, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone.
6. Oferta powinna składać się z:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą dla części I, II, III i IV zamówienia:
1) Cena – 80% 
2) Okres gwarancji i rękojmi – 20%
2. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę otrzyma kryterium „cena”: 80,00 pkt. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, otrzyma w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”: 20,00 pkt. 
3. Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B + C 
A – ilość przyznanych punktów łącznie,
B – ilość przyznanych punktów w kryterium „cena”,
C – ilość przyznanych punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. 
Kryterium cena: (B)
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena oferty rozpatrywanej
Kryterium okres gwarancji i rękojmi: (C)
a) jeżeli wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy otrzyma 0,00 pkt,
b) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze: 24 miesięcy otrzyma 20,00 pkt. 
4. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na mniej niż 12 miesięcy potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na więcej niż 24 miesiące, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 24 miesięcy.
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do podpisania – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Adres
Wolności 37
78-650 Mirosławiec

zachodniopomorskie , wałecki
Numer telefonu
672595042
Fax
67 259 61 88
NIP
7651603418
Tytuł projektu
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec
Numer projektu
RPZP.07.01.00-32-K012/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte w części I, III i IV,

Nierozstrzygnięte i unieważnione w części II

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Część I: „Dostawa urządzenia komunalnego: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie”:
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 28.790,00 zł .
Część III: „Dostawa urządzenia komunalnego: rozdrabniacza/rębaka na przyczepce”:
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 45.999,00 zł.
Część IV: „Dostawa szczotek bocznych do pojazdu wielofunkcyjnego”:
„ECO – CLEAN” Tomasz Malanowicz, ul. Mikulczycka 2, 42 – 675 Ziemięcice. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 12.03.2020 r. Cena oferty brutto: 24.998,52 zł. 
Natomiast postępowanie dotyczące Części II: "Dostawy urządzenia komunalnego: kosiarki bijakowej" zostało przez zamawiającego nierozstrzygnięte i unieważnione.
Na niniejszą część zamówienia została złożona jako jedyna oferta:
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 31.365,00 zł.
Uzasadnienie nierozstrzygnięcia i unieważnienia postępowania w przedmiotowej części:
W związku z tym, iż cena oferty najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. kwotę: 28.249,00 zł brutto, postępowanie na niniejszą część zostało unieważnione.

Pełna lista podmiotów
Część I: „Dostawa urządzenia komunalnego: ssawy do liści/odkurzacza na przyczepie”:
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 28.790,00 zł .
Część II: "Dostawa urządzenia komunalnego: kosiarki bijakowej"
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 31.365,00 zł.
Część III: „Dostawa urządzenia komunalnego: rozdrabniacza/rębaka na przyczepce”:
„WIMET” S.C. Hanna Relewicz, Magdalena Borkowska, Witold Relewicz, ul. Przemysłowa 29, 61 – 579 Poznań. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 16.03.2020 r. Cena oferty brutto: 45.999,00 zł.
Część IV: „Dostawa szczotek bocznych do pojazdu wielofunkcyjnego”:
„ECO – CLEAN” Tomasz Malanowicz, ul. Mikulczycka 2, 42 – 675 Ziemięcice. Data wpłynięcia oferty do zamawiającego: 12.03.2020 r. Cena oferty brutto: 24.998,52 zł.

                                                                                  /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane