W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące: dostawy urządzeń i sprzętu komunalnego w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dotyczące: dostawy urządzeń i sprzętu komunalnego w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy GIŚ.042.2.2018.JK - IGN.271.03.2020.AS.
Zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia poniżej 30.000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 lub przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Treść

logotyp
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-02-2020

Termin składania ofert

28-02-2020

Numer ogłoszenia

1234212

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 lub przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 28.02.2020r. do godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Wykonawca składa wraz z ofertą cenową oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 1.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania oraz poinformuje wszystkich wykonawców o wynikach tego postępowania.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.stawska@miroslawiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

672596262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu (narzędzi oraz urządzeń), przeznaczonego na potrzeby komunalne, w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy fabrycznie nowego sprzętu przeznaczonego na potrzeby komunalne, o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu (narzędzi oraz urządzeń), przeznaczonego na potrzeby komunalne, w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Oferowany przez wykonawcę sprzęt komunalny ma być fabrycznie nowy i dostarczony do miejsca dostawy wskazane przez zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
Oferowany i dostarczony przez wykonawcę sprzęt komunalny musi spełniać co najmniej parametry i wymagania techniczne określone w załączniku nr 3.
Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia zapewniając rozładunek oraz dokona sprawdzenia sprzętu pod względem technicznym w obecności przedstawiciela zamawiającego na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy przedmiotu zamówienia dostarczyć zamawiającemu niezbędne instrukcje i dokumentację w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

16160000-4

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt ogrodniczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca w formularzu oferty powinien podać termin wykonania zamówienia określony w dniach kalendarzowych. Termin ten będzie podlegał ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą zamawiającego.
2. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
1) zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone:
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć;
inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy;
przez Siłę Wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody, takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy;
2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;
3) za uprzednią zgodą zamawiającego, zmiany towaru, jeżeli zaproponowany towar nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany towar spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów.
3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone.
6. Oferta powinna składać się z:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

1) Cena – 80%

2) Termin wykonania zamówienia – 20%

2. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę otrzyma kryterium „cena”: 80,00 pkt. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najkrótszy termin wykonania zamówienia, otrzyma kryterium „termin wykonania zamówienia”: 20,00 pkt.
3. Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B + C
A – ilość przyznanych punktów łącznie,
B – ilość przyznanych punktów w kryterium „cena”,
C – ilość przyznanych punktów w kryterium „termin wykonania zamówienia”.

Kryterium cena: (B)

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena oferty rozpatrywanej

Kryterium termin wykonania zamówienia: (C)
a) wykonanie dostawy do siedziby zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 0,00 pkt,
b) wykonanie dostawy do siedziby zamawiającego nastąpi w terminie krótszym od maksymalnego o minimum 3 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy – 5,00 pkt,
c) wykonanie dostawy do siedziby zamawiającego nastąpi w terminie krótszym od maksymalnego o minimum 5 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy – 10,00 pkt,
d) wykonanie dostawy do siedziby zamawiającego nastąpi w terminie krótszym od maksymalnego o minimum 7 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy – 15,00 pkt,
e) wykonanie dostawy do siedziby zamawiającego nastąpi w terminie krótszym od maksymalnego o minimum 9 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy – 20,00 pkt.
4. Jeżeli wykonawca zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, do oceny ofert w kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie przyjęty termin 30 dni kalendarzowych.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do podpisania – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Adres

Wolności 37

78-650 Mirosławiec

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

672595042

Fax

67 259 61 88

NIP

7651603418

Tytuł projektu

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K012/18-00
Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
„AGROKULTURA ZMY” Mateusz Tabor, ul. Lipowa 6, 74 – 300 Myślibórz, data wpłynięcia oferty: 28.02.2020r. Cena brutto: 24.876,75 zł
Pełna lista podmiotów
Oferta nr 1: „Inter – Pol” Marcin Hejmowski, ul. Stefczyka 12, 84 – 200 Wejherowo, data wpłynięcia oferty: 24.02.2020r. Cena brutto: 27.489,23 zł.
Oferta nr 2: „AGROKULTURA ZMY” Mateusz Tabor, ul. Lipowa 6, 74 – 300 Myślibórz, data wpłynięcia oferty: 28.02.2020r. Cena brutto: 24.876,75 zł.
Oferta nr 3: „GARDEN” Joanna Szpecht – Dusza, Aleja Tysiąclecia nr 12A, lok. 39, 78 – 600 Wałcz, data wpłynięcia oferty: 28.02.2020r. Cena brutto: 27.366,00 zł.
              
                                                                                                              /-/Burmistrz Mirosławca


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego