Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy przyczepy (lawety) z platformą najazdową w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy przyczepy (lawety) z platformą najazdową w ramach projektu p.n.: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IGN.271.15.2019.AS.

zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl

Treść

Logotyp fundusze europejskie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-06-2019

Termin składania ofert

09-07-2019

Numer ogłoszenia

1192872

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby zamawiającego, tj.: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 09.07.2019r. do godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 1.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający sporządzi protokół z postępowania oraz poinformuje wszystkich wykonawców o wynikach tego postępowania.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.stawska@miroslawiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(67)259 62 62

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej (lawety) z platformą najazdową spełniającą warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, homologowaną jako przyczepa ciężarowa, przeznaczona do transportu maszyn, narzędzi, urządzeń i materiałów w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej (lawety) z platformą najazdową przeznaczoną do transportu maszyn, narzędzi, urządzeń i materiałów o parametrach wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej (lawety) z platformą najazdową spełniającą warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, homologowaną jako przyczepa ciężarowa, przeznaczona do transportu maszyn, narzędzi, urządzeń i materiałów w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
2. Przyczepa ma być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2019r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 3 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna).
4. Oferowana i dostarczona przyczepa musi spełniać co najmniej parametry i wymagania techniczne określone w załączniku nr 3.
5. Wykonawca udzieli gwarancji: min. 12 miesięcznej gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie i oświadczeniu gwarancyjnym. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi dla dostarczanej przyczepy wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP bez pobierania dodatkowych opłat.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Kod CPV

34223000-6

Nazwa kodu CPV

Przyczepy i naczepy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia (dostawy) nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
1) zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy,
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w pkt 2.
2. Okoliczności uzasadniające zmianę umowy:
1) wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie,
2) dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla zamawiającego, a w szczególności:
a) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,
3) w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy,
4) podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy,
5) w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
6) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta,
7) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie zamawiającego lub w interesie publicznym,
8) w przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających zmianę umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej.
3. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. W takim przypadku mają zastosowanie postanowienia z ust. 1 pkt 1) i 2).
4. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów.
3. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
4. Każdy z wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub gdy treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego, oferty lub oferta zostaną przez zamawiającego odrzucone.
6. Oferta powinna składać się z:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3) podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
1) Cena – 80%
2) Okres gwarancji i rękojmi – 20%
2. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniższą cenę otrzyma kryterium „cena”: 80,00 pkt. Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, otrzyma w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”: 20,00 pkt.
3. Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B + C
A – ilość przyznanych punktów łącznie,
B – ilość przyznanych punktów w kryterium „cena”,
C – ilość przyznanych punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.

Kryterium cena: (B)

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%
cena oferty rozpatrywanej

Kryterium okres gwarancji i rękojmi: (C)
a) jeżeli wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 12 miesięcy otrzyma 0,00 pkt,
b) jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze: 24 miesięcy otrzyma 20,00 pkt.
4. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na mniej niż 12 miesięcy potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na więcej niż 24 miesiące, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 24 miesięcy.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany do podpisania – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Adres

Wolności 37

78-650 Mirosławiec

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

672595042

Fax

67 259 61 88

NIP

7651603418

Tytuł projektu

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K012/18-00


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 1: „CETUS” Julian Liszcz, ul. Bartoszycka 28d, 04 – 923 Warszawa. Data wpłynięcia oferty: 01.07.2019r. Cena brutto: 13.999,00 zł.

Pełna lista podmiotów

Oferta nr 1: „CETUS” Julian Liszcz, ul. Bartoszycka 28d, 04 – 923 Warszawa. Data wpłynięcia oferty: 01.07.2019r. Cena brutto: 13.999,00 zł. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 24 miesiące.
Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SEBIK” Sebastian Kłopotek Główczewski, ul. Tucholska 2g, 89 – 620 Pawłowo. Data wpłynięcia oferty: 08.07.2019r. Cena brutto: 11.300,00 zł. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 12 miesięcy.


                                                                                               /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij