W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 37/2018: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w szkołach z terenu gminy i miasta Mirosławiec realizowana w ramach projektu: „Cyfrowy Mirosł@wiec” i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 37/2018 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w szkołach z terenu gminy i miasta Mirosławiec realizowana w ramach projektu: „Cyfrowy Mirosł@wiec” i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy GIŚ.042.7.2017.JK – 271.37.2018.AS
zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1) albo przesłać na adres e-mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl

Treść

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

16-11-2018

Termin składania ofert

26-11-2018

Numer ogłoszenia

1149839

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec - Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 26.11.2018 r. do godz. 14.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1. W przypadku przesłania oferty drogą e – mail należy przesłać skany dokumentów.
2. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część I: „Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu”;
Część II: „Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku”.
4. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres podany w pkt I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:
(DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - ………..……………………..)
(OFERTA NA CZĘŚĆ …….. - „…………………………………………………… …… ”)
(NIE OTWIERAĆ PRZED ……………………r., godz………………….……………..….)
(NAZWA I ADRES WYKONAWCY - …………………………………………………….)
5. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
6. Zamawiający sporządzi protokół z udzielonego zapytania oraz poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach tego postępowania.
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.
Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

urzad@miroslawiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(67)2596262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie (zakup i dostawa) pracowni matematycznych w szkołach z terenu gminy i miasta Mirosławiec, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie publiczne dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych do szkół z terenu gminy i miasta Mirosławiec w ramach projektu: „ Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach kontraktu samorządowego pod nazwą „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie (zakup i dostawa) pracowni matematycznych w szkołach z terenu gminy i miasta Mirosławiec, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, na własny koszt i ryzyko.
2) Zamawiający wymaga aby asortyment był fabrycznie nowy i bez wad. Zaoferowane towary muszą spełniać minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. Zaoferowane wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.
3) Dostawa winna odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym.
4) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie planowanej dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (2 dni robocze).
5) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
6) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7) Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o podpisany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

39162000-5

Nazwa kodu CPV

Pomoce naukowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, na własny koszt i ryzyko.
2) Zamawiający wymaga aby asortyment był fabrycznie nowy i bez wad. Zaoferowane towary muszą spełniać minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. Zaoferowane wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.
3) Dostawa winna odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym.
4) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie planowanej dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (2 dni robocze).
5) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
6) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7) Wymagany termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o podpisany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym na etapie zawarcia umowy.
Termin realizacji umowy: 21 grudnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Dodatkowe warunki

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
2. Zmiany mogą dotyczyć w kolejności i terminach dostaw wymuszone:
okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć,
inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zamówieniem,
zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,
za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany asortymentu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany towar nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane pomoce dydaktyczne spełnią wymagania określone w niniejszym zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny.
Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
A) Cena: 60%
B) Okres gwarancji i rękojmi: 40%
Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B +C
A – ilość przyznanych punktów łącznie;
B – ilość przyznanych punktów w kryterium cena;
C – ilość przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi.


Kryterium cena: (B)

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty rozpatrywanej


Kryterium okres gwarancji i rękojmi (C)
1) 24 miesiące – 37 pkt;
2) 30 miesięcy – 38 pkt;
3) 36 miesięcy – 39 pkt;
4) 42 miesiące – 40 pkt.

2) Podany okres gwarancji i rękojmi powinien zawierać się w przedziale: od 24 miesięcy do 42 miesięcy włącznie. Nieokreślenie okresu gwarancji i rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 24 miesięcy. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na więcej niż 42 miesiące, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 42 miesięcy.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punków.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Adres

Wolności 37

78-650 Mirosławiec

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

672595042

Fax

672596188

NIP

7651603418

Tytuł projektu

Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec.

Numer projektu

RPZP.08.05.00-32-K021/16-00
                                                                                    

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"ABC Szkoły" Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80 - 209 Chwaszczyno. Data wpłynięcia oferty: 26.11.2018r. godz. 11:21. Cena oferty na część I: doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu - 17.000,00 zł brutto. Część II: doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku - 15.000,00 zł brutto.

Pełna lista podmiotów

Część I: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu:
1. „DRZEWIARZ – BIS” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87 – 600 Lipno
2. „GRUPA INVEST” Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37 – 300 Leżajsk
3. „EDUCARIUM” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85 – 451 Bydgoszcz
4. „ABC Szkoły” Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80 – 209 Chwaszczyno
5. „JT MEBEL” Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy.
Część II: Doposażenie pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Piecniku:
2. „GRUPA INVEST” Sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99a, 37 – 300 Leżajsk
3. „EDUCARIUM” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85 – 451 Bydgoszcz
4. „ABC Szkoły” Sławomir Śliwiak, ul. Bogusława 17, 80 – 209 Chwaszczyno
5. „JT MEBEL” Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy.
                                                                            
                                                                                             /-/ Burmistrz Mirosławca

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane