W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zapytanie ofertowe nr 27/2018 Dostawa szaf i skrzyń mobilnych z możliwością ładowania laptopów/tabletów do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
zamówienie na Zapytanie ofertowe nr 27/2018 Dostawa szaf i skrzyń mobilnych z możliwością ładowania laptopów/tabletów do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu realizowana w ramach projektu grantowego: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy GIŚ.042.3.2018.JK – 271.27.2018.AS.
zamawiający Gmina i Miasto Mirosławiec
tryb zamówienia zapytanie ofertowe
rodzaj zamówienia Dostawy
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 2)

Treść

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

07-11-2018

Termin składania ofert

16-11-2018

Numer ogłoszenia

1147853

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć pocztą bądź osobiście do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec - Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1 albo przesłać na adres e – mail: urzad@miroslawiec.pl lub a.stawska@miroslawiec.pl w terminie do 16.11.2018 r. do godz. 14.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
1. W przypadku przesłania oferty drogą e – mail należy przesłać skany dokumentów.
2. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przed upływem terminu składania ofert.
3. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na adres podany w pkt I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:
(DOKŁADNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - ………..……………………..)
(OFERTA NA: „ …………………………………………………………….….................”)
(NIE OTWIERAĆ PRZED ……………………r., godz………………….……………..….)
(NAZWA I ADRES WYKONAWCY - …………………………………………………….)
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający sporządzi protokół z udzielonego zapytania oraz poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach tego postępowania
Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
5. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

urzad@miroslawiec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Stawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(67)2596262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport nowych szaf mobilnych z możliwością ładowania do przechowywania laptopów/tabletów w ilości: 2 sztuk oraz skrzyni/kufra mobilnego z możliwością ładowania do przechowywania i łatwego transportowania tabletów w ilości: 1 sztuki do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym nr 27/2018.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Mirosławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie publiczne dotyczące dostawy szaf i skrzyni mobilnych z możliwością ładowania laptopów/tabletów do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w umowy o powierzeniu grantu nr 015/OKIV/2018 z dnia 03 września 2018r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania: 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego p.n.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport nowych szaf mobilnych z możliwością ładowania do przechowywania laptopów/tabletów w ilości: 2 sztuk oraz skrzyni/kufra mobilnego z możliwością ładowania do przechowywania i łatwego transportowania tabletów w ilości: 1 sztuki do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, zgodnie z poniższym opisem:
1. Szafa mobilna z możliwością ładowania do przechowywania laptopów/tabletów – 2 sztuki

Opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
-metalowa, masywna szafka/wózek z półkami do bezpiecznego przechowywania laptopów/tabletów z możliwością jednoczesnego ładowania ich z sieci 230V,
-możliwość przechowywania i ładownia jednocześnie min. 13, a max. 16 laptopów/tabletów,
-wewnątrz szafy/wózka umieszczone min. 13, a max 16 półek na laptopy/tablety w dwóch kolumnach, na każdej półce niezależne gniazdo 230V,
-szafka/wózek zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na zamek kluczowy z pokrętłem,
-drzwi szafy/wózka winny być osadzone na mocnych zawiasach zewnętrznych,
-szafka/wózek musi być wyposażona w 4 kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie, w tym 2 kółka z hamulcem,
-szafka/wózek powinna mieć wymiary aby jednocześnie mogła pomieścić min. 13, a max. 16 laptopów o wymiarach min. 15,6”,
-konstrukcja metalowa,
-po obu stronach szafy/kufra powinny być zamontowane uchwyty umożliwiające swobodne przemieszczanie mebla,
-na bocznych ścianach szafa winna posiadać otwory wentylacyjne ułatwiające chłodzenie pozostawionych wewnątrz urządzeń,
-na obudowie umieszczone filtry przeciwpyłowe oraz samoprzylepne uszczelki gumowe i szczotkowe.

2. Skrzynia/kufer mobilny z możliwością ładowania do przechowywania i łatwego transportowania tabletów – 1 sztuka

Opis wymaganych minimalnych parametrów technicznych
-lekka konstrukcja skrzyni/kufra o wadze max. do 15kg, wykonana z solidnego materiału do szybkiego i bezpiecznego transportowania i przechowywania tabletów,
-skrzynia/kufer musi być wyposażony w 2 kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie,
-wielkość skrzyni/kufra umożliwiająca bezpieczny transport, przechowywanie i jednoczesne ładowanie z sieci 230V min. 13, a max. 16 tabletów o wymiarach: szerokość: 24,90cm, głębokości: 18,30cm, wysokości (grubości): 1,75cm. Gniazdo ładowania na wymiarze 18,30cm tj. z boku,
-wysuwana rączka teleskopowa,
-wewnątrz skrzyni/kufra umieszczone min. 13, a max 16 półki/przegrody na tablety oraz listwa/listwy z możliwością podłączenia wszystkich tabletów do gniazda 230V,
-wypełnienie wnętrza skrzyni/kufra gąbką profilowaną stanowiącą piankowe przegrody utrzymujące tablety we właściwej, bezpiecznej pozycji,
-uchwyty kufra/skrzyni stalowe, sprężynowe,
-zamki solidne, ilość zamków: 2 sztuki,

Kod CPV

39134000-0

Nazwa kodu CPV

Meble komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności, na własny koszt i ryzyko.
2) Zamawiający wymaga aby asortyment był fabrycznie nowy i bez wad. Zaoferowane towary muszą spełniać minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. Zaoferowane meble muszą być zgodne z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa.
3) Dostawa winna odbyć się w dzień roboczy w godzinach ustalonych uprzednio z Zamawiającym.
4) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego mailowo lub telefonicznie o terminie planowanej dostawy, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym (2 dni robocze).
5) W przypadku stwierdzenia, że przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu dostawy zgodnego z umową lub wolnego od wad.
6) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7) Wymagany termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o podpisany obustronnie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie uzgodniony między Wykonawcą a Zamawiającym na etapie zawarcia Umowy.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć podmioty, które:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3, w którym oświadczą spełnienie warunków.

Dodatkowe warunki

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z załączonych dokumentów. Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści.

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
5. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
2. Zmiany mogą dotyczyć w kolejności i terminach dostaw wymuszone:
- okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć,
- inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z zamówieniem,
- zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,
- za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany asortymentu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany towar nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowane meble spełnią wymagania określone w niniejszym zapytaniu i nie spowoduje to zmiany ceny, ani terminu dostawy.
Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dokonywane na pisemny wniosek Strony lub Stron. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna składać się z:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
2. podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. podpisanej kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 1a do zapytania ofertowego,
4. podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
5. podpisanego oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
A) Cena: 60%
B) Okres gwarancji i rękojmi: 40%
Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:
A = B +C
A – ilość przyznanych punktów łącznie;
B – ilość przyznanych punktów w kryterium cena;
C – ilość przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi.

Kryterium cena: (B)

najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
B = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty rozpatrywanej


Kryterium okres gwarancji i rękojmi (C)
1) 24 miesiące – 37 pkt;
2) 30 miesięcy – 38 pkt;
3) 36 miesięcy – 39 pkt;
4) 42 miesiące – 40 pkt.

2) Podany okres gwarancji i rękojmi powinien zawierać się w przedziale: od 24 miesięcy do 42 miesięcy włącznie. Nieokreślenie okresu gwarancji i rękojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 24 miesięcy. Określenie okresu gwarancji i rękojmi na więcej niż 42 miesiące, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 42 miesięcy.
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punków

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania - Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2).

Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA LEGALNA KULTURA

Adres

Marszałkowska 84/92/121

00-514 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213620456

Tytuł projektu

Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. (dalej: Program szkoleniowy Ja w internecie)

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0089/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"COM" Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03 - 343 Warszawa. Data wpłynięcia oferty: 14.11.2018r. Cena oferty: 9.526,97 zł brutto. Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.

Pełna lista podmiotów

Oferta nr 1: "COM" Michał Karczewski, ul. Rembielińska 3/8, 03 - 343 Warszawa.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane