Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Weronika Sabik, Mirosławiec

uzasadnienie wyboru Pani Weronika Sabik spełniła wszystkie wymogi dla kandydata na stanowisko podinspektora ds. oświaty i zdrowia.
Pani Weronika Sabik legitymuje się wykształceniem wyższym ekonomicznym. Podczas procedury naboru kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad pracy na powyższym stanowisku. Zdobyła największą ilość punktów z testu wiedzy, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała odporność na stres, komunikatywność, stanowczość, jak również wysoką kulturę osobistą.
Pani Weronika Sabik posiada wymagane kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor ds. oświaty i zdrowia

miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

TreśćDnia 13.06.2018r.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec


Nazwa stanowiska: podinspektor ds. oświaty i zdrowia

 
1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     wykształcenie wyższe,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     posiadanie dobrego stanu zdrowia,

e)      brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

a)      Staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

b)     Wykształcenie wyższe administracyjne.

c)      Znajomość przepisów:

 • ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o działalności leczniczej,
 • Statut Gminy Mirosławiec.

d)     Predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność organizowania własnej pracy.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy, jako organu prowadzącego gminne placówki oświatowe;
 2. Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych
 3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych;
 4. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
 5. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;
 6. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty;
 7. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku i Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu oraz współpraca z dyrektorami tych placówek;
 8. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie;
 9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;
 10. Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązku nauki młodzieży w wieku 15-18 lat;
 11. Planowanie i organizacja dowozu dzieci do szkół, zapewnienie opieki w czasie transportu;
 12. Organizowanie i prowadzenie postępowania  egzaminacyjnego dla nauczycieli mianowanych w tym udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
 13. Współpraca z zakładami opieki zdrowotnej oraz ze Starostwem w sferze ochrony zdrowia oraz działań profilaktycznych;
 14. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mirosławcu oraz współpraca z kierownikiem;
 15. Opracowywanie projektu zadań rzeczowych i wydatków budżetowych w zakresie stanowiska;
 16. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie podziału subwencji oświatowej.


4.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.
5.      Wymagane dokumenty:

a)      kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,

b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  staż pracy,

c)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

e)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji / aktualnej i przyszłych rekrutacji*”

* niepotrzebne skreślić.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
6.       Warunki pracy:

a)      wymiar czasu pracy – 1 etat,

b)     praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu,

c)      praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,

d)     obsługa urządzeń biurowych,

e)      wynagrodzenie zasadnicze od 1 880 zł do 3 950 zł,

f)      planowane rozpoczęcie pracy 1 sierpnia 2018. r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec;
w kopercie z napisem:

„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora  ds. oświaty i zdrowia ”

 w terminie do  28 czerwca 2018 r. do godz. 16.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

(Decyduje data wpływu do urzędu)

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.

2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: ioda@miroslawiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej /aktualnej i  przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji / okres aktualnej i przyszłych rekrutacji .

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij