W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: młodszy referent ds. drogownictwa

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Rafał Michalski, Kalisz Pomorski
Uzasadnienie wyboru Pan Rafał Michalski spełnił wszystkie wymogi dla kandydata na stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa.
Pan Rafał Michalski legitymuje się wykształceniem technicznym zawodowym o specjalności budownictwo, jak również posiada tytuł technika administracji. Podczas procedury naboru kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących drogownictwa. Ponadto kandydat posiada wymagane kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.
Szczegóły
Stanowisko młodszy referent ds. drogownictwa
Miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec

Treść

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
Nazwa stanowiska: Młodszy referent ds. drogownictwa  
Wymiar etatu: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
b)    wykształcenie średnie techniczne o specjalności budowlanej: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik architekt, technik dróg i mostów,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    posiadanie dobrego stanu zdrowia,
e)    brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)     nieposzlakowana opinia. 
 
2. Wymagania dodatkowe:
-  prawo jazdy kategoria B; 
-  praktyczna umiejętność czytania map i dobra orientacja w terenie;
- znajomość przepisów ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, Statutu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności: ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych,;
- predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność podejmowania decyzji i organizowania własnej pracy.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie objazdów i kontroli okresowej stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz terminu i zajęcia pasa drogowego.
2.    Prowadzenie całości spraw związanych z remontem dróg, obiektów budowlanych i urządzeń (w tym kanalizacji deszczowej) wykorzystywanych na potrzeby zarządzania drogami gminnymi, utrzymania pasa drogowego i oznakowaniem drogowym.
3.    Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, przygotowywanie decyzji.
4.    Przygotowywanie decyzji lokalizacyjnej na infrastrukturę umieszczaną w drogach oraz uzgadnianie lokalizacji wjazdu na działkę.
5.    Weryfikacja projektów czasowej i stałej organizacji ruchu.
6.    Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji infrastruktury technicznej należącej do gminy w zakresie wod.-kan., drogowej (ewidencji  dróg i drogowych obiektów mostowych) i energetycznej  nieprzekazanej w administrowanie lub inną formę zarządzania podległym jednostkom organizacyjnych lub komórkom organizacyjnych wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem ich należytego stanu. 
7.    Współdziałanie z projektantami w zakresie opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej.
8.    Nadzorowanie oświetlenia dróg parkingów, placów, parków itp.
9.    Planowanie wydatków na utrzymanie, inwestycje i remonty  w zakresie dróg.
10. Przygotowywanie materiałów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowania projektowe i zadania.
11. Uzgadnianie  dokumentacji technicznych gminnych urządzeń i obiektów komunalnych.
12.Udział w pracach komisji przetargowej realizującej zadania objęte ustawą prawo zamówień publicznych.
13.Przygotowanie projektów uchwał związanych z realizacją zadań.
14.Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. inwestycji.

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

4.    Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualny staż pracy,
c)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
d)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;
5.    Warunki pracy: 
a.    wymiar czasu pracy – 1 etat,
b.    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu, praca w terenie 
c.    praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,
d.    obsługa urządzeń biurowych, 
e.    wynagrodzenie zasadnicze od 2 800 zł do 4 000 zł,
f.     planowane rozpoczęcie pracy 06.09.2021 r.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; w kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. drogownictwa”
w terminie do  31.08.2021 r. do godz. 15.00
Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
(Decyduje data wpływu do urzędu)
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

/-/ Piotr Pawlik

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.
2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, Panią Monikę Zygmunt–Jakuć, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo@miroslawiec.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zasady przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych

1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;
2) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w Referacie Organizacyjno-Prawnym przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone;
3) Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne poświadczenie odbioru;
4) Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała komisja w składzie pracowników Referatu Organizacyjno-Prawnego przy udziale archiwisty zakładowego;
5) Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane