W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na stanowisko: podinspektor do spraw obywatelskich

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Kamila Chromińska, Mirosławiec
uzasadnienie wyboru Pani Kamila Chromińska spełniła wszystkie wymogi dla kandydata na stanowisko podinspektora do spraw obywatelskich.
Pani Kamila Chromińska legitymuje się wykształceniem wyższym administracyjnym. Podczas procedury naboru kandydatka wykazała się doskonałą znajomością zagadnień dotyczących spraw obywatelskich. Ponadto kandydatka posiada wymagane kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.
Szczegóły
stanowisko podinspektor do spraw obywatelskich
miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Treść

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Nazwa stanowiska: podinspektor do spraw obywatelskich
Wymiar etatu: 1 
1. Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    posiadanie dobrego stanu zdrowia,
e)    brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)     nieposzlakowana opinia. 
2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wyborczy, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej, o samorządzie gminnym,
b)    staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
c)    3 lata stażu pracy, 
d)    dyspozycyjność poza godzinami pracy w okresach przedwyborczych,
e)    zaangażowanie, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.
3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    bieżąca obsługa interesantów,
2)    prowadzenie ewidencji ludności i kartoteki ewidencyjno – adresowej mieszkańców
3)    przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców,
4)     prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, dowodów osobistych i udostępniania danych,
5)    aktualizacja danych w rejestrze PESEL oraz ich weryfikacja i usuwanie niezgodności,
6)    wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych,
7)    przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dokumentów tożsamości,
8)    przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz unieważnianie dowodów osobistych,
9)    udostępnianie danych z rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji ludności,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych,
11) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
12) sporządzanie i aktualizacja spisów wyborczych,
13) archiwizacja dokumentów.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu  w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.
 4.    Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualny staż pracy,
c)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
d)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia   na stanowisku urzędniczym;
5.    Warunki pracy: 
a)    wymiar czasu pracy – 1 etat,
b)    praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu,
c)    praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godz.,
d)    obsługa urządzeń biurowych, 
e)    wynagrodzenie zasadnicze od 2 800 zł do 4 600 zł,
f)     planowane rozpoczęcie pracy 1.06.2021 r.
Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec; w kopercie z napisem:
„Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. obywatelskich”
 w terminie do  20.04.2021 r. do godz. 15.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do urzędu)
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42
 Dnia   06.04.2021 r.

Załączniki

Oświadczenia docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane