W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Nabór na stanowisko młodszy referent ds. zieleni miejskej

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Paweł Kotlarski, Mirosławiec
uzasadnienie wyboru Pan Paweł Kotlarski spełnił wszystkie wymogi dla kandydata na stanowisko młodszego referenta ds. zieleni miejskiej.
Pan Paweł Kotlarski legitymuje się wykształceniem wyższym o kierunku architektura krajobrazu. Podczas procedury naboru kandydat wykazał się znajomością zagadnień dotyczących zieleni miejskiej i jej organizacji, jak również przepisów regulujących zadania gminy w zakresie zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku.
Pan Paweł Kotlarski posiada wymagane kwalifikacje oraz predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku młodszego referenta ds. zieleni miejskiej.
Szczegóły
stanowisko Młodszy referent ds. zieleni miejskej
miejsce pracy Urząd Miejski w Mirosławcu
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Miejski w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Treść


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
Nazwa stanowiska: Młodszy referent ds. zieleni miejskiej

Wymiar etatu: 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie średnie o specjalności: ogrodnik, architektura krajobrazu.
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie dobrego stanu zdrowia,
e) brak karalności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:
a) prawo jazdy kategoria B; 
b) praktyczna umiejętność czytania map i dobra orientacja w terenie;
c) znajomość przepisów:
-  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,
- znajomość przepisów w zakresie dotyczącym zadań gminy z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody,
- ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie okresowych kontroli  technicznych obiektów, 
- ustawa Prawo ochrony środowiska w zakresie dotyczącym zadań gminy;

d) predyspozycje osobowości: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, systematyczność,  umiejętność podejmowania decyzji i organizowania własnej pracy;
e) doświadczenie związane z utrzymaniem zieleni.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań, których celem jest bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy w tym bieżąca kontrola stanu zieleni miejskiej.

2) Współpraca z sołtysami sołectw Gminy Mirosławiec w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych w obszarze gminy w tym wydatkowanie i rozliczanie środków na ten cel. 

3) Planowanie i nadzorowanie robót z zakresu utrzymania zieleni w pasach drogowych.

4) Planowanie i zakładanie terenów zieleni:

- planowanie i organizowanie prac renowacyjnych,
- planowanie i projektowanie nowych obsadzeń – nasadzenia trwałe,
- projektowanie kwietników z roślin jednorocznych,

5) Dokonywanie corocznej inwentaryzacji zieleni na terenie gminy i miasta Mirosławiec.
6) Typowanie do usunięcia starych i chorych drzew.
7)  Prowadzenie ewidencji sprzętu będącego w dyspozycji robotników gospodarczych oraz nadzór nad jego naprawą i sprawowanie pieczy nad powierzonym mieniem.
8)  Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
9)  Przygotowywanie miejsc reprezentacyjnych przed okresem świątecznym.
10)  Przygotowywanie umów oraz  zleceń z podmiotami współpracującymi w zakresie zieleni.
11)  Zapewnienie należytego stanu sanitarnego, porządku i czystości na terenach zieleni przeznaczonych do użytku publicznego.
12)  Dokonywanie zakupów materiałów usług, sprzętu i narzędzi na rzecz robotników gospodarczych.
13)  Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, w szczególności opisów przedmiotu zamówienia, wyceny przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie. zamówienia publicznego w zakresie spraw prowadzonych  na stanowisku pracy.
14)  Przygotowywanie odpowiedzi na pisma i interpelacje mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni miejskiej.
15)  Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem prac przez skazanych w ramach ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim   w Mirosławcu             w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia,  w rozumieniu przepisów   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualny staż pracy,
c) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
d) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w  Mirosławcu (pokój 1) lub przesłać pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,  w kopercie z napisem:

„Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent ds. zieleni miejskiej”
w terminie do  27.11.2020 r. do godz. 14.00

Aplikacje, które zostaną złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
(Decyduje data wpływu do urzędu)
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w  Mirosławcu: www.bip.miroslawiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Mirosławcu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/259-62-64 lub 067/259-50-42

Dnia   16.11.2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mirosławca z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu (78-650) przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu.

2) Jednostka powołała Inspektora Ochrony Danych, Panią Monikę Zygmunt–Jakuć, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec oraz adres e-mail: iodo@miroslawiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zasady przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych

1) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną włączone do jego akt osobowych;

2) Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone;

3) Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne poświadczenie odbioru;

4) Niszczenia dokumentacji, o których mowa w pkt. 2 będzie dokonywała komisja w składzie pracowników Referatu Organizacyjno- prawnego przy udziale archiwisty zakładowego;

5) Potwierdzeniem zniszczenia dokumentów aplikacyjnych będzie protokół, który zostanie włączony do dokumentacji z przeprowadzonego naboru.

Załączniki

Oświadczenia docx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane